Tag Archives: X ขนของ ย้ายบ้าน X ขนของย้ายบ้าน X ขนย้ายของ X ขนย้ายบ้าน X ขนย้ายสำนักงาน X ขนย้ายสิ่งของ X บริการขนย้าย X บริษัทขนย้าย X ย้ายบ้าน ขนของ X รับขนย้าย X รับขนส่งสินค้า X รับจ้างขนของ X รับเหมาตกแต่งภาย

การขนย้ายความระงับของสัญญารับขน(ทั้งรับขนของและรับขนคนโดยสาร) 2

การขนย้ายความระงับของสัญญารับขน(ทั้งรับขนของและรับขนคนโดยสาร) ทันที และเมื่อผู้ ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ขอส่งยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้ 1) เรียกเอกาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะจ้างบุคลอื่นทำการ<strong>ขนย้าย</strong>ต่อไปจนแล้วเสร็จตามสัญญา 2) เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้าง ข้อ 10. การบอกกล่าวเลิกสัญญาโดยหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า สถานศึกษาหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างที่กระทำต่อตัวแทนหรือพนักงานของผู้<strong>ขนย้าย</strong>ให้ถือว่าเป็นการ บอกเลิกสัญญานี้แล้ว สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดย ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและเก็บ ไว้ฝ่ายละฉบับ ลงชื่อ………………………………….ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ………………………………………..ผู้<strong>ขนย้าย</strong> (………………………………….) (………………………………………..) ลงชื่อ………………………………….พยาน ลงชื่อ………………………………………..พยาน (………………………………….) (………………………………………..)__ แล้วสัญญารับขนของก็เป็นอันระงับไปในการขนย้าย

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment