Tag Archives: ย้ายบ้าน ขนของ

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:3. คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจขนย้ายสินค้า

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:3. คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจผู้รับขนย้ายสินค้าทางถนนควรมีคุณสมบัติดังนี้ – มีความรู้ความเข้าใจในการจัดส่งสินค้าแต่ละประเภท เนื่องจากสินค้าแต่ ละประเภทมีคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน แผนการขนย้ายสินค้า จึงแตกต่างกันไป เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเสียหายน้อยที่สุด ซึ่งจะ เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆ ทั้งการเลือกพาหนะที่เหมาะสม การจัดวางสินค้า การ กำหนดปริมาณการขนย้ายและการวางแผนเรื่องบรรจุภัณฑ์

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนย้ายสินค้า

กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนย้ายสินค้า กลุ่มลูกค้า ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าบริการรับขนย้าย สินค้าทางถนนเป็นความต้องการต่อเนื่อง (Derived Demand) จากความต้องการขนย้าย สินค้า ดังนั้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจึง เป็นกลุ่มบุคคลใดๆ ก็ตามที่ต้องการขนย้าย สินค้า ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง โรงงานผู้ผลิต ผู้บริโภคคนสุดท้าย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้กระจายสินค้าหรือแม้แต่ผู้ให้บริการ คลังสินค้า กลุ่มลูกค้าดังกล่าวสามารถแบ่งตามรูปแบบการให้บริการได้ 2 กลุ่มใหญ่ คือ

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:2.2 สภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขันธุรกิจขนย้ายสินค้าภายในประเทศ

2.2 สภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขันธุรกิจขนย้ายสินค้าภายในประเทศ การขนย้าย สินค้าทางถนนเป็นรูปแบบที่ใช้ในการขนย้าย ภายในประเทศเป็นหลัก เหมาะสำหรับการขนย้าย สินค้าแทบทุกชนิด ทั้งสินค้าทางการเกษตร สินค้าจำพวก สารเคมี สินค้าที่เป็นของเหลว ในปี 2550 ประเทศไทยมีปริมาณขนย้าย สินค้าทางถนน ร้อยละ 87 ของปริมาณการขนย้าย สินค้าภายในประเทศทั้งหมด ซึ่งมีปริมาณทั้งสิ้น 428 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ การขนย้าย ทางน้ำภายในประเทศ การขนย้าย ชายฝั่งทะเล และการขนย้าย ทางรถไฟ ตามลำดับ สำหรับการขนย้าย สินค้าทางอากาศภายในประเทศ มีปริมาณน้อยมากไม่ถึงร้อยละ 1 ของปริมาณขนย้าย ภายในประเทศทั้งหมด สินค้า ส่วนใหญ่ที่มีการขนย้าย ทางถนนในประเทศไทย ได้แก่ … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้าย สินค้า:2. สภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขันในการขนย้ายสินค้า

2. สภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขันในการขนย้าย สินค้า 2.1 ความสามารถในการแข่งขัน การขนย้าย สินค้าทางถนนถือเป็นอุตสาหกรรมบริการของไทยที่ยังมีศักยภาพใน การพัฒนาต่อได้อีกมาก ด้วยปัจจัยสนับสนุนดังนี้ โครงสร้างพื้นฐาน สาเหตุหนึ่งที่การขนย้าย สินค้าทางถนนได้รับความนิยมมากเนื่องจาก ข้อได้เปรียบด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งผลิตและแหล่งบริโภคได้โดยตรง (Door-to-Door) จึงใช้ในการรวบรวมและกระจายสินค้าได้ดี ซึ่งประเทศไทยมี โครงข่ายถนนที่เชื่อมต่อภูมิภาคต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้สามารถขนย้าย สินค้าไปที่จุดหมายปลายทางที่แตกต่างกันได้สะดวก นอกจากนี้การขนย้าย รูปแบบอื่น เช่น การขนย้าย ทางอากาศหรือทางราง ไม่สามารถให้บริการขนย้าย จากแหล่งผลิตถึงในประเทศไทย การขยายเส้นทางระหว่างประเทศ นอกจากโอกาสด้านการขนย้าย ของสินค้าภายในประเทศแล้ว ผู้ประกอบการรับ ขนย้าย ทางถนนยังได้รับโอกาสจากนโยบายและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศใน การพัฒนาด้านการคมนาคม เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการค้าของ ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ตัวอย่างของกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่สำคัญอันจะสนับสนุนการรับขนย้าย สินค้าทางถนนให้มีโอกาสการให้บริการมากขึ้น ได้แก่งนี้เป็นความร่วมมือของ … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้าย สินค้า:1.2 การวิเคราะห์โซ่อุปทานการขนย้ายสินค้า

1.2 การวิเคราะห์โซ่อุปทานการขนย้าย สินค้า โซ่อุปทานของธุรกิจผู้รับขนย้าย สินค้าทางถนน ประกอบด้วยธุรกิจต้นน้ำที่มี องค์ประกอบหลัก คือ กลุ่มผู้ผลิตรถและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อเติมและซ่อม บำรุงรถ ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น หน่วยงานภาครัฐในการออก ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตประกอบกิจการ สถาบันการศึกษาและโรงเรียน ฝึกอบรม และมีธุรกิจปลายน้ำ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริโภคคนสุดท้าย โรงงานผู้ผลิต ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ศูนย์กระจายสินค้ารวมถึงผู้ให้บริการด้านโกดังสินค้า ซึ่งมี ภาพรวมและบทวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้าย สินค้า:1. โครงสร้างธุรกิจขนย้ายสินค้า

ธุรกิจขนย้าย สินค้า 1. โครงสร้างธุรกิจขนย้าย สินค้า 1.1 ภาพรวมธุรกิจ บริการขนย้าย สินค้าทางถนน หมายถึง บริการขนย้าย สินค้าประเภทต่างๆ ทาง ถนน ภายในท้องถิ่นหรือระยะทางไกลด้วยรถบรรทุก หรือยานพาหนะอื่นที่ใช้คนขับ ประเภทของการให้บริการโดยทั่วไปจะแบ่งตามลักษณะของสินค้าที่ขนย้าย ซึ่ง สามารถจำแนกได้ 6 ประเภท คือ 1. การขนย้าย สินค้าอุปโภคบริโภค ประเภทสินค้าในกลุ่มนี้ประกอบด้วย สินค้าเบ็ตเตล็ดและสินค้าบริโภคอื่นๆ การขนย้าย ประเภทนี้ตัวสินค้าเองจะ มีราคาไม่สูง น้ำหนักไม่มาก แต่มีการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการสูง ทำให้ไม่สามารถคิดราคาในการขนย้าย สูงได้ ราคาในการขนย้าย จะคิดตาม ระยะทางทั้งแบบต่อหน่วยน้ำหนักและต่อหน่วยปริมาตร 2. การขนย้าย ผลิตผลทางการเกษตร … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 4

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 4 5. หน้าที่ของผู้รับจ้าง 1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการประกันภัยในการขนย้ายพร้อมทั้งส่งสำเนากรมธรรม์ประกันภัยเสนอให้กับหน่วยงานที่รับจ้างก่อนการดำเนินการ โดยคำนวณราคาตามมูลค่าของวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่จะดำเนินการขนย้าย 2. ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานกิจการยุติธรรม 3. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพนักงานและพาหนะ ซึ่งมีขนาดและประสิทธิภาพที่สามารถขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ของผู้ว่าจ้างจากสำนักงาน หรือสถานที่ที่กำหนดไปถึงผู้รับสินค้าปลายทางที่กำหนดไว้ในเอกสาร รวมทั้งจะรับผิดชอบในกรณีสินค้าได้รับความเสียหาย แตกหัก หรือเสียหาย ตามสัญญานี้ 4. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เช่น รถเข็นของต้องเป็นล้อยางเท่านั้น และจะต้องจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิว ผนัง และลิฟท์ ตลอดจนทางเดินในระหว่างการขนย้าย 5. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก ในความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง ไม่ว่าการกระทำหรือละเว้นกระทำนั้น … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 3

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 3 4. ขอบเขตงานจ้าง 1. ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการดำเนินงานบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ และการแกะหีบห่อ เอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และการติดตั้ง ประกอบของสำนักงานกิจการยุติธรรมให้แก่ ผู้ว่าจ้างทราบ โดยยื่นมาพร้อมกับการยื่นซองสอบราคา 2. ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจรายการกล่องเอกสารวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่จะขนย้าย โดยพิจารณาจากรายการที่ผู้ว่าจ้างกำหนด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงานกิจการยุติธรรมกำหนดในประกาศสอบราคา 3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการลอกสติ๊กเกอร์หน้าประตูทางเข้าสำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 14 และถอดป้ายหน้าสำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 14 และอาคารลานจอดรถ ชั้น … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 2

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 2 3. การขนย้ายคุณสมบัติผู้เสนอราคา 1. ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท ขึ้นไป 2. ผู้เสนอราคาจะต้องมีประสบการณ์การขนย้ายมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี 3. ผู้เสนอราคาจะต้องมีประสบการณ์การดำเนินการขนย้ายให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชนขนาดใหญ่มาก่อน โดยให้แนบผลงาน (สัญญา) เพิ่มประกอบการพิจารณาด้วย 4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 6. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 7. ผู้เสนอราคาต้องไปดูสถานที่ที่ทำการสำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 1

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 1 รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ และการแกะหีบห่อ เอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และการติดตั้ง ประกอบของสำนักงานกิจการยุติธรรม ……………………………………………………………….. 1. หลักการและเหตุผล ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม มีกำหนดจะย้ายที่ทำการจากอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค กระทรวงยุติธรรม ชั้น 14 และอาคารลานจอดรถ ชั้น 12 เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปยัง ที่ทำการแห่งใหม่ คือ ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคาร B … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment