Tag Archives: บริการขนย้าย

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:4.2 การขออนุญาตประกอบธุรกิจ ข้อกำหนดด้านตัวรถ

Info  PR: n/a  I: 127  L: 0  LD: 167  I: 10  Rank: 12423299  Age: n/a  I: 0  whois source Robo: no Sitemap: no  Rank: n/a  Price: n/a Links: 79|9 Density

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:4.2 การขออนุญาตประกอบธุรกิจ เอกสารแสดงปริมาณงานขนส่ง

Info  PR: n/a  I: 127  L: 0  LD: 167  I: 10  Rank: 12423299  Age: n/a  I: 0  whois source Robo: no Sitemap: no  Rank: n/a  Price: n/a Links: 79|9 Density

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:4.2 การขออนุญาตประกอบธุรกิจ

Info  PR: n/a  I: 127  L: 0  LD: 167  I: 10  Rank: 12423299  Age: n/a  I: 0  whois source Robo: no Sitemap: no  Rank: n/a  Price: n/a Links: 79|9 Density 4.2 การขออนุญาตประกอบธุรกิจ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้กำหนดให้ผู้ที่จะใช้รถเพื่อการ ขนส่งจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเสียก่อน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถขอ ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ที่สำนักงานขนส่งในแต่ละจังหวัด โดยเอกสารและ … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:4. รูปแบบและขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจขนย้าย บริษัทจำกัด

 PR: n/a  I: 127  L: 0  LD: 167  I: 10  Rank: 12423299  Age: n/a  I: 0  whois source Robo: no Sitemap: no  Rank: n/a  Price: n/a Info  PR: n/a  I: 127  L: 0  LD: 167  I: 10  Rank: 12423299  Age: … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:4. รูปแบบและขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจขนย้าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด

Info  PR: n/a  I: 127  L: 0  LD: 167  I: 10  Rank: 12423299  Age: n/a  I: 0  whois source Robo: no Sitemap: no  Rank: n/a  Price: n/a Links: 79|9 Density ธุรกิจขนย้ายสินค้า:4. รูปแบบและขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจขนย้าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:4. รูปแบบและขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจขนย้าย

4. รูปแบบและขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ 4.1 การจัดตั้งธุรกิจ2 การจัดตั้งธุรกิจและการบริหารจัดการ หากอยู่ในรูปของการระดมทุนเป็น หุ้นส่วนนิติบุคคล จดทะเบียนกิจการกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง วิธีการขอจดทะเบียนจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของธุรกิจที่ต้องการจัดตั้ง ได้แก่ -กิจการเจ้าของคนเดียว เจ้าของกิจการมีหน้าที่ต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ ได้เริ่มประกอบกิจการ เจ้าของกิจการใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับต่อเนื่อง อีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้จดทะเบียน การจดทะเบียน พาณิชย์ต้องเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:3. คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจขนย้ายสินค้า

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:3. คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจผู้รับขนย้ายสินค้าทางถนนควรมีคุณสมบัติดังนี้ – มีความรู้ความเข้าใจในการจัดส่งสินค้าแต่ละประเภท เนื่องจากสินค้าแต่ ละประเภทมีคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน แผนการขนย้ายสินค้า จึงแตกต่างกันไป เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเสียหายน้อยที่สุด ซึ่งจะ เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆ ทั้งการเลือกพาหนะที่เหมาะสม การจัดวางสินค้า การ กำหนดปริมาณการขนย้ายและการวางแผนเรื่องบรรจุภัณฑ์

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:ปัจจัยในการเลือกใช้บริการธุรกิจขนย้ายสินค้า2

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:ปัจจัยในการเลือกใช้บริการธุรกิจขนย้ายสินค้า2 แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกอบการทั้งของไทยหรือต่างชาติแล้ว การจะ ออกไปลงทุนด้านบริการรับขนย้าย สินค้าทางถนนในต่างประเทศมิใช่เป็นเรื่องที่ง่ายในปัจจุบัน โดยมักมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายการลงทุนของบริษัทต่างชาติ บางประเทศ บริษัทต่างชาติสามารถเข้าไปลงทุนได้หมดแต่ต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาล เท่านั้น เช่น การลงทุนในประเทศลาว ซึ่งขั้นตอนการขออนุมัติดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ ค่อนข้างยาก ดังนั้นการออกไปลงทุนจะเป็นในรูปแบบของการร่วมทุน (Joint Venture) เสียเป็นส่วนใหญ่ หรือการลงทุนในเวียดนาม กฎหมายมีการระบุชัดว่า บริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจผู้รับขนย้าย สินค้าทางถนน ต้องเป็นการลงทุน ในรูปแบบของการร่วมทุนเท่านั้น โดยสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติต้องไม่เกินร้อยละ 49 ของเงินลงทุนทั้งหมด และหากเป็นบริษัทร่วมทุนที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 10 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ สามารถขออนุญาตจัดตั้งได้จากหน่วยงานในเขตที่ต้องการลงทุน (Department of Planning and Industry) แต่หากเป็นบริษัทที่มีเงินทุนมากกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:ปัจจัยในการเลือกใช้บริการธุรกิจขนย้ายสินค้า1

ปัจจัยในการเลือกใช้บริการธุรกิจขนย้ายสินค้า1 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำ ให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลในสิ่งต่างๆ รวมถึงบริการที่ตนควรได้รับดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ รูปแบบการให้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศก็เป็น ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการสามารถที่จะนำมาเปรียบเทียบกันได้ ผู้ประกอบการจึงควรต้อง พัฒนาการให้บริการของตนให้ทันต่อการพัฒนาของผู้ให้บริการรายอื่น และทันต่อ ความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยรวมแล้วในธุรกิจ ขนย้าย สินค้าใดๆ ผู้ใช้บริการมีความต้องการและความคาดหวังในการรับบริการดังนี้ 1. เป็นการจัดส่งในสถานที่ที่ถูกต้อง (Right Place) กล่าวคือ ในการ ขนย้าย ไม่ว่าเป็นสินค้าใดและขนย้าย ด้วยวิธีการใด ต้นทางและปลายทาง เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ผู้ให้บริการควรจะทราบและตรวจทานให้แน่ชัด โดย หากมีการรับหรือส่งสินค้าผิดสถานที่แล้ว อาจมีผลเสียต่างๆ เกิดขึ้นได้ เช่น ค่าปรับกรณีสินค้าส่งล่าช้า หรือค่าเสียโอกาสในการขายของลูกค้า โดยนอกจากสถานที่แล้วผู้ให้บริการควรคำนึงถึงเส้นทางในจะไปยัง สถานที่นั้นๆ ด้วย เพื่อเป็นการลดต้นทุนและลดเวลาขนย้าย ให้สั้นที่สุด 2. … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนย้ายสินค้า

กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนย้ายสินค้า กลุ่มลูกค้า ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าบริการรับขนย้าย สินค้าทางถนนเป็นความต้องการต่อเนื่อง (Derived Demand) จากความต้องการขนย้าย สินค้า ดังนั้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจึง เป็นกลุ่มบุคคลใดๆ ก็ตามที่ต้องการขนย้าย สินค้า ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง โรงงานผู้ผลิต ผู้บริโภคคนสุดท้าย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้กระจายสินค้าหรือแม้แต่ผู้ให้บริการ คลังสินค้า กลุ่มลูกค้าดังกล่าวสามารถแบ่งตามรูปแบบการให้บริการได้ 2 กลุ่มใหญ่ คือ

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment