Tag Archives: ขนของย้ายบ้าน

ค่าขนย้ายบ้านสิ่งของส่วนตัวสำหรับผู้เดินทางไปราชการประจำ

1 ย้ายตามคำร้องขอของตนเอง งดเบิก 2 ย้ายตามความประสงค์ของทางราชการ เบิกค่าขนย้ายบ้านได้ตามระยะทาง (กม.)ในอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด เริ่มต้นระยะทาง 1-50 กม. ค่าขนย้ายบ้าน 2,000 บาท ระยะทาง1,451- 1,500 กม. ค่าขนย้ายบ้าน 20,500 บาท ส่วนระยะที่เกิน 1,500 กม. ค่าขนย้ายบ้าน ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้รับมอบอำนาจ หลักฐานการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประจำ – สำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประจำ – แบบรายงานการเดินทาง – ใบสำคัญรับเงิน – ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การยืมเงินค่าขนย้ายบ้านครอบครัวกรณีผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งย้าย

(1) บันทึกเสนอขอยืมเงิน 1 ฉบับ (2) สัญญาการยืมเงิน 2 ชุด (3) ประมาณการค่าขนย้ายบ้านครอบครัว 2 ชุด (4) ประมาณการค่าขนย้ายบ้านครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 2 2 ชุด (5) สำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลในครอบครัว 2 ชุด (6) คำสั่งแต่งตั้งย้ายหรือให้รักษาการในตำแหน่ง 2 ชุด

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การขออนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าขนย้าย ค่ารื้อย้ายอาคารบ้านเรือน

สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ยืนต้น พืชล้มลุก ให้แก่ราษฎรผู้ถือครองที่ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2535 คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ทั้ง 2 ข้อ ดังนี้ 1. อนุมัติในหลักการให้กรมทรัพยากรน้ำนำมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2535 มาปรับใช้ในการพิจารณาการจ่ายเงินค่าขนย้าย ค่ารื้อย้ายอาคาร บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ยืนต้น พืชล้มลุก ให้แก่ราษฎรผู้ถือครองที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ทั้งนี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพิสูจน์ความถูกต้องจากภาพถ่ายทางอากาศ ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการบริหารการแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ รวมทั้ง ตรวจสอบเอกสารสิทธิของราษฎรที่นำมาอ้างอิงให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับของสังเกตของกระทรวงการคลังและความเห็นของสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | Leave a comment

คำอธิบายรายการที่ต้องสำแดงในคำร้องขอเปลี่ยนเขตท่าที่จะขนถ่ายสินค้า

(1) แผ่นที่ ให้สำแดงจำนวนของคำร้องขอเปลี่ยนเขตท่าที่จะขนถ่ายสินค้าเช่น มี 1 แผ่น ให้สำแดง 1/1หากมี 2 แผ่น ให้สำแดง 1/2 ในแผ่นที่ 1 และ 2/2 ในแผ่นที่ 2 (2) ข้าพเจ้า ให้สำแดงชื่อตัวแทนเรือเป็นชื่อภาษาไทย (3) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ให้สำแดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกให้ตามบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากร (4) ที่อยู่ ให้สำแดงสถานที่ตั้งของตัวแทนเรือโดยครบถ้วน รวมทั้งรหัสไปรษณีย์และหมายเลขโทรศัพท์ (5) เพื่อส่งออกทางท่า ให้สำแดงท่าหรือที่ที่รับบรรทุกพร้อมรหัสสถานที่ให้ชัดเจน (6) โดยยานพาหนะ ให้สำแดงยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าส่งออก ถ้าส่งออกทางเรือให้สำแดงชื่อเรือ (7) เที่ยวเรือ ถ้าส่งออกทางเรือให้สำแดงเที่ยวเรือ ถ้าส่งออกทางอากาศยานให้สำแดงเที่ยวบิน (8) … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | Leave a comment