Tag Archives: ขนของย้ายบ้าน

ข้อใดเป็นปัจจัยในการขนส่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และขนย้ายบ้าน

ก. การขนส่ง การดูแลรักษา การขาย ข. การขนส่ง การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การตลาด ค. การขนย้ายบ้าน การตลาด ผู้ซื้อสินค้า ง. การขนย้ายบ้าน การดูแลรักษาคุณภาพ การตลาด

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การขนย้าย ระหว่างเกิดเพลิงไหม้

กฎเกณฑ์พื้นฐานในการระงับเหตุอัคคีภัยบนตึกสูงนั้นจริงๆ แล้วก็ จะเป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการระงับเหตุอัคคีภัยอาคารบ้านเรือนทั่วไป แตกต่างกันตรงที่การขนย้ายนักดับเพลิงและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปยังจุด เกิดเหตุจะมีความยุ่งยากซับซ้อนกว่า และนี่ก็เป็นที่มาของกลยุทธ์ที่เรียก ว่าการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่ภายในอาคาร (Interior Staging) การจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่ภายในอาคารคือ การจัดกำลังนักดับเพลิง และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ เตรียมไว้เพื่อเข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติการ ของหน่วยแรกที่เข้าผจญเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ คล้ายคลึงกับการจัดตั้งหน่วย เคลื่อนที่ภายนอกระหว่างการระงับเหตุอัคคีภัยอาคารบ้านเรือนซึ่งจะจัด ตั้งอยู่ด้านนอกเตรียมพร้อมจะเข้าไปขนย้ายกำลังบำรุงหรือผลัดเปลี่ยนกำลังที่ ปฏิบัติข้างในก่อนหน้านั้นแล้วได้ตลอดเวลา ในกรณีที่อัคคีภัยเกิดขึ้นกับ ตึกที่มีความสูงไม่กี่ชั้น เราอาจใช้กลยุทธ์จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่ภายนอกได้ แต่ถ้าเป็นอัคคีภัยตึกสูงระดับ 10 ชั้นไป จะต้องใช้เทคนิค Interior Staging สถานเดียวด้วยเหตุผลที่ว่าหน่วยเคลื่อนที่เพื่อปฏิบัติการหรือสนับสนุนจะ ต้องอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การระงับเหตุอัคคีภัยบนตึกสูงหน่วยแรกจะต้องเข้าระงับเหตุบน ชั้นที่เกิดเพลิงโดยเร็วที่สุด โดยทั่วไปแล้วจะมีนักดับเพลิง 4 นายพร้อม อุปกรณ์เท่าที่จำเป็นต่อสายสูบขนาด 2 ½ นิ้วจากท่อยืนทำการฉีดน้ำดับ … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

สรุปผลการดำเนินงานจัดหาที่ดิน และค่าขนย้ายบ้าน

จำนวนที่ดินที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อทั้งหมด จำนวน 11,824 แปลง เนื้อที่ 100,900-0-43.11 ไร่ ได้ทำการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน (ค่าที่ดิน + ค่าขนย้ายบ้าน + ค่ารื้อย้ายทรัพย์สิน) แล้ว จำนวน 11,649 แปลง เนื้อที่ 99,730-3-77.11 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 8,367.43 ล้านบาท ดังนี้ 1. ที่ดินมีเอกสารสิทธิ จำนวน 8,384 แปลง เนื้อที่ 77,616-0-66.11 ไร่ ดำเนินการจ่ายเงินเสร็จทั้งหมดแล้ว เป็นจำนวนเงิน 7,143.84 ล้านบาท แยกเป็น 1.1 จ่ายโดยวิธีเจรจาตกลงซื้อขาย จำนวน … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ที่ดินประเภทไม่มีเอกสารสิทธิ กับ ค่าขนย้ายบ้าน

ในการจัดหาที่ดินประเภทไม่มีเอกสารสิทธิ จะมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน (ค่าขนย้ายบ้านและค่ารื้อย้าย) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 กำหนดไว้ว่าจะต้องกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินให้แก่เจ้าของผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี คือ เจ้าของทรัพย์สินต่างๆ ดังต่อไปนี้ (1) เจ้าของบ้านเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ยืนต้น ซึ่งปลูกสร้างในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดินอุทยานแห่งชาติ ที่ดินสาธารณประโยชน์ / หรือที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิอื่นๆ ซึ่งราษฎรได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าทำการก่อสร้าง (2) เจ้าของพืชล้มลุกที่ยังไม่เก็บเกี่ยวผล ซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินที่มีหรือไม่มีเอกสารสิทธิ เช่นเดียวกับข้อ (1) จะจ่ายเงินค่าทดแทนให้เฉพาะที่เสียหายเนื่องจากการก่อสร้างชลประทานโดยไม่สามารถจะเก็บเกี่ยวผลได้ทัน (3) ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ตั้งอยู่ในเขตหรือนอกเขตสงวนหวงห้ามของทางราชการ แต่อยู่ในเขตทำการก่อสร้างการชลประทาน โดยได้ครอบครองและทำประโยชน์มาก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้าง (4) สมาชิกในเขตสหกรณ์นิคม และนิคมสร้างตนเอง ที่มีหลักฐาน น.ค.3 หรือผู้ที่มีสิทธิที่จะได้รับหลักฐาน น.ค. ตามเกณฑ์ในพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ และ ขนย้ายบ้าน

ได้ดำเนินการจ่ายค่ารื้อย้ายทรัพย์สินและค่าขนย้ายบ้าน(ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2532 มาตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการฯ จนถึงปัจจุบัน

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

นำส่งเอกสารประกอบการยึดสังหาริมทรัพย์ ขนย้ายบ้าน ดังต่อไปนี้

1 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่เป็นปัจจุบันซึ่งเจ้าพนักงานรับรองไม่เกิน 1 เดือน (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลประกอบด้วย) 2 จัดเตรียมพาหนะในการรับ-ส่งเจ้าพนักงานบังคับคดีออกไปทำการยึดทรัพย์ หากมีการยึดทรัพย์ผู้นำยึดต้องจัดเตรียมพาหนะ และคนแบกหามเพื่อขนย้ายบ้านทรัพย์ที่ยึดไปเก็บรักษา ณ สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน กรมบังคับคดี หรือสถานที่อื่นๆ แล้วแต่กรณี 3 การยึดรถยนต์ ให้ส่งคู่มือทะเบียนรถยนต์หรือสำเนาคู่มือทะเบียนรถยนต์ ที่เป็นปัจจุบันซึ่งนายทะเบียนยานพาหนะรับรองไม่เกิน 1 เดือน

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กรณีรื้อถอน หรือ ขนย้ายบ้าน

จัดเตรียมพาหนะในการรับ-ส่ง เจ้าพนักงานบังคับคดีออกไปปิดประกาศรื้อถอน หรือควบคุมการรื้อถอน โดยเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องจัดเตรียมยานพาหนะ, คนงานในการรื้อถอน, คนงานแบกหามเพื่อขนย้ายบ้านทรัพย์ที่รื้อถอน หรือทรัพย์ที่รวบรวม ไปเก็บรักษา ณ สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน กรมบังคับคดี หรือสถานที่อื่นๆ แล้วแต่กรณี หมายเหตุ – กรณีทรัพย์ที่ยึดอยู่นอกเขตอำนาจศาลตามหมายบังคับคดี ผู้นำยึดต้องดำเนินการขอหนังสือบังคับคดีแทนข้ามเขตก่อนดำเนินการยึด

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กรณีขับไล่/ ขับไล่และยึดทรัพย์สิน ขนย้ายบ้าน นำส่งเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

1 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่เป็นปัจจุบัน ฉบับเจ้าพนักงานรับรองไม่เกิน 1 เดือน ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา หากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลประกอบด้วย 2 จัดเตรียมยานพาหนะในการรับ-ส่งเจ้าพนักงานบังคับคดีออกไปทำการปิดประกาศขับไล่ และยึดทรัพย์ โดยผู้นำยึดต้องจัดเตรียมยานพาหนะ และคนแบกหามเพื่อขนย้ายบ้านทรัพย์ที่ยึด หรือทรัพย์ที่รวบรวมไปเก็บรักษา ณ สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน กรมบังคับคดี หรือสถานที่อื่นๆ แล้วแต่กรณี

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

รายละเอียดการดำเนินงาน ขนย้ายบ้าน

1. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วน ส่งกลับมายังกรมควบคุมมลพิษ ที่โทรสารหมายเลข 0 2298 2427 2. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการแยกทิ้งซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป แล้วเก็บรวบรวมซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ไว้ในภาชนะที่เหมาะสม และวางรวมไว้ในบริเวณที่ปลอดภัย ระมัดระวังอย่าทำให้หลอดแตก เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยี ในประเทศไทยสามารถรีไซเคิลได้เฉพาะหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดตรง ขนาด 18 และ 36 วัตต์ ที่ไม่แตกเท่านั้น 3. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่มีอาคารตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการเก็บรวบรวม (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) จะมีรถขนส่งเข้าเก็บรวบรวมให้ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงประมาณเดือน 6 และเดือน 12 ของปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ จะต้องเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดตรง ที่ไม่แตกเท่านั้น 4. ก่อนถึงช่วงเวลาการเก็บรวบรวม … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

สัญญาทางปกครองมีลักษณะ ขนย้ายบ้าน

คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นฝ่ายรัฐซึ่งอาจจะเป็นองค์กรหรือบุคคลที่กระทำแทนรัฐอาจทำสัญญาได้ 2 ลักษณะ จะเป็นสัญญาทางปกครอง หรือจะเป็นสัญญาทางแพ่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของรัฐ เช่น กระทรวงกลาโหมขับไล่ผู้บุกรุกที่ดินที่จังหวัดนครนายกเพื่อจัดสร้างโรงเรียนเตรียมทหาร กระทรวงกลาโหมใช้วิธีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเจรจาให้ค่าขนย้ายบ้านกับผู้บุกรุกแล้วตกลงค่าขนย้ายบ้านกัน จะเห็นได้ว่ากระทรวงกลาโหมไม่ได้เข้าทำสัญญาโดยใช้อำนาจรัฐ แต่ลดตัวลงมาเท่ากับเอกชนเจรจาต่อรองกัน เพื่อให้เขาขนย้ายบ้านออกไปโดยจ่ายเงิน สัญญานี้เป็นสัญญาทางแพ่งไม่ใช่สัญญาทางทางปกครอง (คำวินิจฉัยชี้ขาดที่ 12/45)

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น