Tag Archives: ขนของย้ายบ้าน

ขนย้าย:หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขนย้าย

ขนย้าย:หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขนย้าย ขนย้าย:หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขนย้าย 1. ต้องรับผิดในความเสียหายหรือล่าช้าในการขนย้ายคนโดยสาร ผู้ขนย้ายจะต้องรับผิดต่อคนโดยสารในความเสียหายที่เกิดแก่คนโดยสารนั้น หรือใน ความเสียหายอย่างใด ๆ อันเป็นผลโดยตรงจากการที่ต้องล่าช้าในการขนย้าย เว้นแต่ความเสยหายหรือ ล่าช้านั้นเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย หรือเกิดแต่ความผิดของคนโดยสารนั้นเอง (มาตรา 634)9 คำพิพากษาฎีกาที่ 1250/2517 โจทก์จำเลยแถลงรับกันว่า เหตุที่รถพลิกคว่ำเพราะ ลูกหมากคันส่งหลุด โดยคนขับไม่ได้ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ แล้วท้ากันขอให้ ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายเพียงข้อเดียวว่า จำเลยจะต้องรับผิดตามฟ้องหรือไม่ปรากฏฟ้องของโจทก์ บรรยายว่านายอิ้วจือได้ขับรถยนต์ของจำเลยจากตลาดหญ้าคาไปตลาดดงเค็งเพื่อรับส่งสินค้าและคน โดยสารตามทางการที่จำเลยจ้าง โดยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง ขับรถเร็วสูงกว่าที่ กฎหมายกำหนดไว้ ทำให้รถยนต์ที่ขับพลิกคว่ำ โจทก์ซึ่งเป็นผู้โดยสารตกลงจากรถได้รับบาดเจ็บ จึง ขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ดังนี้ เห็นได้ว่าฟ้องของโจทก์ประสงค์ให้จำเลยรับผิดฐานเป็น ผู้รับขนย้ายคนโดยสารตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 608 จำเลยมิได้ปฏิเสธว่าจำเลย มิใช่ผู้รับขนย้ายคนโดยสารดังโจทก์ฟ้อง ฉะนั้น … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

สัญญาจ้างขนย้ายคนโดยสาร

สัญญาจ้างขนย้ายคนโดยสาร สัญญาจ้างขนย้ายคนโดยสาร สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ….…………………..ตำบล/แขวง….…………………………… อำ เภอ/เขต….………………………จังหวัด….………………….เมื่อวันที่….…….………….. ระหว่าง………………………………..……………………… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ………………………………………………………………… อยู่บ้านเลขที่….……… ถนน………………………ตำบล/แขวง….……………………อำเภอ/เขต …………….…………… จังหวัด…………………โทรศัพท์….………………………ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขนย้าย” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้ ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ขนย้ายตกลงรับจ้างทำการขนย้ายนักศึกษาและบุคลากรของผู้ ว่าจ้างด้วยยานพาหนะ ……………………………………….…………เพื่อไปศึกษานอกสถานที่ ณ ……………………….…………ระหว่างวันที่………………..………ถึงวันที่…….………………… โดยเริ่มออกเดินทางจาก….…………………….……ในวันที่………….……………เวลา….……น. และกลับถึง………………………….…ในวันที่……………….เวลา……………น. ตามตารางแสดง รายละเอียดกำหนดวันเวลาการเดินทางแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ข้อ 2. ผู้ขนย้ายตกลงรับทำการขนย้ายตามข้อ 1. โดยคิดค่าจ้างเป็นเงินจำนวน…………บาท ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ขนย้ายเมือผู้ขนย้ายได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ข้อ 3. ผู้ขนย้ายจะต้องจัดหายานพาหนะซึ่งมีที่นั่งจำนวน…………………ที่นั่ง มีสิ่งอำนวย … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขนย้่าย:ความระงับของสัญญารับขนย้่าย

ความระงับของสัญญารับขน(ทั้งรับขนของและรับขนคนโดยสาร) ขนย้่าย:ความระงับของสัญญารับขนย้่าย 1. เมื่อผู้ขนย้ายไปปฏิบัติตามสัญญารับขนเรียบร้อยแล้ว คือขนของหรือคนโดยสาร ตามที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว 2. สัญญารับขนของอาจเลิกไปก่อนที่ผู้ขนย้ายปฏิบัติเสร็จสิ้นตามสัญญาโดยคู่สัญญา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีดังต่อไปนี้ 2.1 เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญา อีกฝ่ายหนึ่งก็ย่อมมีสิทธิบอก เลิกสัญญาได้ หลังจากที่ได้บอกกล่าวให้เวลาพอสมควรให้ฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตาม สัญญาจัดการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ทั้งนี้เป็นไปตามหลักทั่วไปในเรื่องการเลิก สัญญาตามมาตรา 387 2.2 เมื่อของที่รับขนเกิดวินาศภัยเพราะเหตุสุดวิสัย สัญญารับขนก็สิ้นสุดลง ทั้งนี้ เพราะการชำระหนี้ของผู้ขนย้ายกลายเป็นพ้นวิสัยผู้ขนย้ายจึงหลุดพ้นจากการ ชำระหนี้ตามมาตรา 219 2.3 เมื่อผู้ส่งหรือผู้ทรงใบตราส่งในกรณีที่มีการออกใบตราส่งได้ สั่งให้ผู้ขนย้ายงด การส่งของนั้น หรือให้ส่งของนั้นกลับคืน หรือให้จัดการแก่ของนั้นเป็นอย่างอื่น และผู้ขนย้ายได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ส่งหรือผู้ทรงใบตราส่งนั้นแล้ว (มาตรา 626) สำหรับกรณีนี้จะเกิดขึ้นได้ก็โดยที่ของนั้นยังอยู่ในมือของผู้ขนย้าย และผู้ ขนย้ายชอบที่จะได้รับเงินค่าระวางพาหนะตามส่วนแห่งระยะทางที่ได้จัดการขน ส่งไปแล้วกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้เสียไปเพราะเหตุที่บอกงดหรือเพราะส่งของ … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

การควบคุมการขนย้ายน้ำตาลทราย

คำชี้แจง ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เกี่ยวกับการแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ การจัดทำบัญชีคุมสินค้า และการควบคุมการขนย้ายน้ำตาลทราย ———————- การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และการจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำตาลทราย 1. โรงงานน้ำตาลทราย 1.1 แจ้งปริมาณการผลิต ปริมาณการจำหน่ายในประเทศ ปริมาณ การส่งออก ปริมาณคงเหลือ และสถานที่เก็บ (1) แจ้งข้อมูลที่เป็นอยู่ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ตามแบบ นต. 01 (2) แจ้งข้อมูลของเดือนกรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ตามแบบ นต. … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

การขนย้ายความระงับของสัญญารับขน(ทั้งรับขนของและรับขนคนโดยสาร) 2

การขนย้ายความระงับของสัญญารับขน(ทั้งรับขนของและรับขนคนโดยสาร) ทันที และเมื่อผู้ ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ขอส่งยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้ 1) เรียกเอกาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะจ้างบุคลอื่นทำการ<strong>ขนย้าย</strong>ต่อไปจนแล้วเสร็จตามสัญญา 2) เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้าง ข้อ 10. การบอกกล่าวเลิกสัญญาโดยหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า สถานศึกษาหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างที่กระทำต่อตัวแทนหรือพนักงานของผู้<strong>ขนย้าย</strong>ให้ถือว่าเป็นการ บอกเลิกสัญญานี้แล้ว สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดย ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและเก็บ ไว้ฝ่ายละฉบับ ลงชื่อ………………………………….ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ………………………………………..ผู้<strong>ขนย้าย</strong> (………………………………….) (………………………………………..) ลงชื่อ………………………………….พยาน ลงชื่อ………………………………………..พยาน (………………………………….) (………………………………………..)__ แล้วสัญญารับขนของก็เป็นอันระงับไปในการขนย้าย

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขนย้าย…สัญญาจ้างขนย้ายคนโดยสาร

ขนย้าย สัญญาจ้างขนย้ายคนโดยสาร สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ….…………………..ตำบล/แขวง….…………………………… อำ เภอ/เขต….………………………จังหวัด….………………….เมื่อวันที่….…….………….. ระหว่าง………………………………..……………………… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ………………………………………………………………… อยู่บ้านเลขที่….……… ถนน………………………ตำบล/แขวง….……………………อำเภอ/เขต …………….…………… จังหวัด…………………โทรศัพท์….………………………ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขนย้าย” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้ ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ขนย้ายตกลงรับจ้างทำการขนย้ายนักศึกษาและบุคลากรของผู้ ว่าจ้างด้วยยานพาหนะ ……………………………………….…………เพื่อไปศึกษานอกสถานที่ ณ ……………………….…………ระหว่างวันที่………………..………ถึงวันที่…….………………… โดยเริ่มออกเดินทางจาก….…………………….……ในวันที่………….……………เวลา….……น. และกลับถึง………………………….…ในวันที่……………….เวลา……………น. ตามตารางแสดง รายละเอียดกำหนดวันเวลาการเดินทางแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ข้อ 2. ผู้ขนย้ายตกลงรับทำการขนย้ายตามข้อ 1. โดยคิดค่าจ้างเป็นเงินจำนวน…………บาท ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ขนย้ายเมือผู้ขนย้ายได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ข้อ 3. ผู้ขนย้ายจะต้องจัดหายานพาหนะซึ่งมีที่นั่งจำนวน…………………ที่นั่ง มีสิ่งอำนวย … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

การขนย้ายความระงับของสัญญารับขน(ทั้งรับขนของและรับขนคนโดยสาร)

การขนย้ายความระงับของสัญญารับขน(ทั้งรับขนของและรับขนคนโดยสาร) 1. เมื่อผู้ขนย้ายไปปฏิบัติตามสัญญารับขนเรียบร้อยแล้ว คือขนของหรือคนโดยสาร ตามที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว 2. สัญญารับขนของอาจเลิกไปก่อนที่ผู้ขนย้ายปฏิบัติเสร็จสิ้นตามสัญญาโดยคู่สัญญา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีดังต่อไปนี้ 2.1 เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญา อีกฝ่ายหนึ่งก็ย่อมมีสิทธิบอก เลิกสัญญาได้ หลังจากที่ได้บอกกล่าวให้เวลาพอสมควรให้ฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตาม สัญญาจัดการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ทั้งนี้เป็นไปตามหลักทั่วไปในเรื่องการเลิก สัญญาตามมาตรา 387 2.2 เมื่อของที่รับขนเกิดวินาศภัยเพราะเหตุสุดวิสัย สัญญารับขนก็สิ้นสุดลง ทั้งนี้ เพราะการชำระหนี้ของผู้ขนย้ายกลายเป็นพ้นวิสัยผู้ขนย้ายจึงหลุดพ้นจากการ ชำระหนี้ตามมาตรา 219 2.3 เมื่อผู้ส่งหรือผู้ทรงใบตราส่งในกรณีที่มีการออกใบตราส่งได้ สั่งให้ผู้ขนย้ายงด การส่งของนั้น หรือให้ส่งของนั้นกลับคืน หรือให้จัดการแก่ของนั้นเป็นอย่างอื่น และผู้ขนย้ายได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ส่งหรือผู้ทรงใบตราส่งนั้นแล้ว (มาตรา 626) สำหรับกรณีนี้จะเกิดขึ้นได้ก็โดยที่ของนั้นยังอยู่ในมือของผู้ขนย้าย และผู้ ขนย้ายชอบที่จะได้รับเงินค่าระวางพาหนะตามส่วนแห่งระยะทางที่ได้จัดการขน ส่งไปแล้วกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้เสียไปเพราะเหตุที่บอกงดหรือเพราะส่งของ กลับคืนหรือเพราะจัดการเป็นประการอื่นนั้น … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

เงื่อนไขการขายทอดตลาด กับขนย้ายบ้าน

ผู้ประมูลได้จะต้องทำการขนย้ายบ้านพัสดุที่ประมูลได้ และจัดการขนย้ายบ้านออกจากมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ภายในเวลาที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งให้เป็นผู้ประมูลได้และในการขนย้ายบ้านนี้ หากอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้ทำการขนย้ายบ้านผู้ประมูลได้จะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพเดิมด้วย (ซึ่งในการรับพัสดุผู้ประมูลได้ จะต้องตกลงกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ระบบการขนส่งที่ดีต้องมีปัจจัยที่สำคัญกับการขนย้ายบ้าน อะไรบ้าง

ก. วิธีการขนส่ง แบบการขนส่ง การขน ถ่ายเครื่องมืออุปกรณ์ ข. วิธีการขนย้ายบ้าน แบบการขนย้ายบ้าน ค. วิธีการ แบบวิธีการ เครื่องมืออุปกรณ์ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ง. วิธีการ แบบการขนส่ง เครื่องจักรการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การขนย้าย ผู้ป่วยในประเทศสหรัฐอเมริกา

การขนย้าย ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าแพทย์ฉุกเฉินมีบทบาทส าคัญเกี่ยวกับขนย้ายผู้ป่วยทางอากาศค่อนข้างมาก ทั้งในการขนย้ายเพื่อส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลและระหว่างประเทศก็ตาม ดังนั้นแพทย์ฉุกเฉินจึงควรเข้าใจหลักการขนย้ายผู้ป่วยบาดเจ็บทางอากาศเป็นอย่างดีเพื่อลดการสูญเสียหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยในระหว่างขนย้ายทางอากาศ ความรู้เรื่องเวชศาสตร์การบินขนย้ายเริ่มเป็นที่สนใจกันมากตั้งแต่ปีคศ.1700 จนต่อมาได้มีการทดลองสร้างห้องควบคุมระดับความดันอากาศของ Paul Bert (Paul Bert’s altitude chamber experiments)ขึ้นในปีคศ.1878 หลังจากนั้นก็เริ่มมีรายงานการศึกษาบริการขนย้ายออกมามากมายเกี่ยวกับการบินขนย้ายจากโรงเรียนฝึกสอนการบินขนย้ายบริการขนย้ายของกองบินในอเมริกา ปริมาตรและความดันของอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูง มีการศึกษามากมายที่ช่วยอธิบายว่าร่างกายของมนุษย์จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออยู่ในที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ าทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงอย่าง รวดเร็วก็จะท าให้มีผลกระทบต่อร่างกายอย่างเห็นชัดมากขึ้นทั้งนี้เพราะร่างกายปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับความสูงนั่นเอง Boyle’s law Boyle’s lawกล่าวว่า ความดันของอากาศแปรผกผันกับปริมาตรของอากาศ ดังนั้นถ้าอากาศมีความดันสูงก็จะท าให้ปริมาตรของอากาศลดลง เมื่อขึ้นที่สูงจะพบว่าความดันของอากาศลดลงดังนั้นอากาศจะขยายตัวออกจนมีปริมาตรของอากาศมากขึ้น แต่ถ้าบินลงสู่ที่ต่ าก็จะมีความดันของอากาศมากขึ้นและโมเลกุลของอากาศจะมารวมตัวกันจนท าให้มีปริมาตรอากาศลดลง อากาศที่ตกค้างอยู่ในช่องหูส่วนกลางหรือไซนัสจะเปลี่ยนแปลงปริมาตรตามระดับความสูง เมื่อเครื่องบินก าลังบินขึ้นสูงก็จะท าให้อากาศในช่องเหล่านี้ขยายตัวจนมีปริมาตรของอากาศมากขึ้นท าให้กดเบียดเส้นประสาทหรือเส้นเลือดที่อยู่โดยรอบท าให้มีอาการปวดหรืออักเสบขึ้นได้แก่ barotitis mediaหรือbarosinusitis … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment