แบบขอใช้บริการขนย้ายสิ่งของ / ขอใช้แรงงาน

แบบขอใช้บริการขนย้ายสิ่งของ / ขอใช้แรงงาน

แบบขอใช้บริการขนย้ายสิ่งของ / ขอใช้แรงงาน

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ขอใช้บริการ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………. หมายเลขโทรศัพท์ ………………………………….
ขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มงานพัฒนากายภาพ โปรดจัดบุคลากรไปให้บริการ ดังนี้

ขนย้ายสิ่งของ (โปรดระบุรายละเอียด เช่น ประเภทสิ่งของและจำนวน สถานที่จากที่ใดไปยังที่ใด)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

อื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ในวันที่ ……………………………………………………………………………………………………… เวลา ………………………………… น.

ลงชื่อ ………………………………………………… ผู้ขอรับบริการ
…………/…………/…………

————————————————————————————————————————————————————–

ส่วนที่ 2 สำหรับ หัวหน้ากลุ่มงานขนย้ายพัฒนากายภาพ / ผู้ได้รับมอบหมาย เลขที่ ………………………

เรียน ……………………………………, ……………………………………, ……………………………………, ……………………………………

โปรดดำเนินการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มด้านหลัง

ลงชื่อ …………………………………………….. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากายภาพ /
…………/…………/………… ผู้ได้รับมอบหมาย

————————————————————————————————————————————————————–

ส่วนที่ 3 สำหรับผู้ขอใช้บริการขนย้าย เลขที่ ………………………
แบบประเมินผลการให้บริการขนย้าย

ขอความร่วมมือจากผู้รับบริการ โปรดกรอกแบบประเมินผลการขนย้ายให้บริการด้านล่าง แล้วตัดเอกสารนี้ เฉพาะส่วนที่ (3) ส่งให้กับหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากายภาพ หรืออาจมอบไปกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตามแต่ท่านเห็นว่าวิธีใดเหมาะสม เพื่อทางกลุ่มงานใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการต่อไป

1. ระยะเวลาการให้บริการ (การตรงเวลานัดหมาย, ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานจนงานแล้วเสร็จ)
( ) ควรปรับปรุง ( ) พอใช้ ( ) ดี ( ) ดีมาก

2. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ (สุภาพ, กระตือรือร้น, เอาใจใส่, รับผิดชอบ)
( ) ควรปรับปรุง ( ) พอใช้ ( ) ดี ( ) ดีมาก

3. ความพึงพอใจต่อผลงาน (งานแล้วเสร็จ, ครบถ้วน, ถูกต้อง, ตรงความต้องการ)
( ) ควรปรับปรุง ( ) พอใช้ ( ) ดี ( ) ดีมาก

4. ข้อเสนอแนะขนย้ายอื่นๆ (ถ้ามี) …………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ………………………………………………… ผู้รับบริการ

ส่วนที่ 4 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขนย้าย

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานขนย้าย

แบบฟอร์มนี้ ให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ลงมือปฏิบัติงานให้บริการ กรอกส่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากายภาพ เมื่องานแล้วเสร็จ

• เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ …………………………………………………………………………. เวลา ………………………….. น.
• งานขนย้ายแล้วเสร็จ วันที่ …………………………………………………………………………. เวลา ………………………….. น.
• ปัญหาขนย้ายอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ …………………………………………………… ผู้ปฏิบัติงานขนย้าย
( ………………………………………………… )

ลงชื่อ …………………………………………………… ผู้ปฏิบัติงานขนย้าย
( ………………………………………………… )

ลงชื่อ …………………………………………………… ผู้ปฏิบัติงานขนย้าย
( ………………………………………………… )

ลงชื่อ …………………………………………………… ผู้ปฏิบัติงานขนย้าย
( ………………………………………………… )

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขนย้าย:หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขนย้าย

ขนย้าย:หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขนย้าย

ขนของย้ายบ้าน, ขนย้ายบ้าน, ขนย้ายสำนักงาน, บริการขนย้าย

ขนของย้ายบ้าน, ขนย้ายบ้าน, ขนย้ายสำนักงาน, บริการขนย้าย

ขนย้าย:หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขนย้าย
1. ต้องรับผิดในความเสียหายหรือล่าช้าในการขนย้ายคนโดยสาร
ผู้ขนย้ายจะต้องรับผิดต่อคนโดยสารในความเสียหายที่เกิดแก่คนโดยสารนั้น หรือใน
ความเสียหายอย่างใด ๆ อันเป็นผลโดยตรงจากการที่ต้องล่าช้าในการขนย้าย เว้นแต่ความเสยหายหรือ
ล่าช้านั้นเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย หรือเกิดแต่ความผิดของคนโดยสารนั้นเอง (มาตรา 634)9
คำพิพากษาฎีกาที่ 1250/2517 โจทก์จำเลยแถลงรับกันว่า เหตุที่รถพลิกคว่ำเพราะ
ลูกหมากคันส่งหลุด โดยคนขับไม่ได้ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ แล้วท้ากันขอให้
ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายเพียงข้อเดียวว่า จำเลยจะต้องรับผิดตามฟ้องหรือไม่ปรากฏฟ้องของโจทก์
บรรยายว่านายอิ้วจือได้ขับรถยนต์ของจำเลยจากตลาดหญ้าคาไปตลาดดงเค็งเพื่อรับส่งสินค้าและคน
โดยสารตามทางการที่จำเลยจ้าง โดยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง ขับรถเร็วสูงกว่าที่
กฎหมายกำหนดไว้ ทำให้รถยนต์ที่ขับพลิกคว่ำ โจทก์ซึ่งเป็นผู้โดยสารตกลงจากรถได้รับบาดเจ็บ จึง
ขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ดังนี้ เห็นได้ว่าฟ้องของโจทก์ประสงค์ให้จำเลยรับผิดฐานเป็น
ผู้รับขนย้ายคนโดยสารตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 608 จำเลยมิได้ปฏิเสธว่าจำเลย
มิใช่ผู้รับขนย้ายคนโดยสารดังโจทก์ฟ้อง ฉะนั้น จำเลยจึงต้องรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดแก่โจทก์ซึ่ง
เป็นคนโดยสาร เว้นแต่การเสียหายเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดแต่ความผิดของโจทก์ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 634 แม้คู่ความจะแถลงรับกันว่ารถพลิกคว่ำเพราะลูกหมากคันส่ง
หลุดอันไม่ใช่เพราะขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ก็ไม่ทำให้จำเลยพ้นจากความรับผิดในฐาน
เป็นผู้รับขนย้ายคนโดยสารไปได้ จำเลยจะอ้างว่าทางพิจารณาต่างกับฟ้องโดยขอให้ศาลยกฟ้องหาได้
9 มาตรา 634 “ผู้ขนย้ายจะต้องรับผิดต่อคนโดยสารในความเสียหายอันเกิดแก่ตัวเขา หรือในความ
เสื่อมเสียอย่างใด ๆ อันเป็นผลโดยตรงแต่การที่ต้องชักช้าในการขนย้าย เว้นแต่การเสียหายหรือชักช้านั้นเกิดแต่เหตุ
สุดวิสัยหรือเกิดแต่ความผิดของคนโดยสารนั้นเอง”

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

สัญญาจ้างขนย้ายคนโดยสาร

สัญญาจ้างขนย้ายคนโดยสาร

สัญญาจ้างขนย้ายคนโดยสาร
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ….…………………..ตำบล/แขวง….……………………………
อำ เภอ/เขต….………………………จังหวัด….………………….เมื่อวันที่….…….…………..
ระหว่าง………………………………..……………………… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”
ฝ่ายหนึ่งกับ ………………………………………………………………… อยู่บ้านเลขที่….………
ถนน………………………ตำบล/แขวง….……………………อำเภอ/เขต …………….……………
จังหวัด…………………โทรศัพท์….………………………ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขนย้าย
อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ขนย้ายตกลงรับจ้างทำการขนย้ายนักศึกษาและบุคลากรของผู้
ว่าจ้างด้วยยานพาหนะ ……………………………………….…………เพื่อไปศึกษานอกสถานที่ ณ
……………………….…………ระหว่างวันที่………………..………ถึงวันที่…….…………………
โดยเริ่มออกเดินทางจาก….…………………….……ในวันที่………….……………เวลา….……น.
และกลับถึง………………………….…ในวันที่……………….เวลา……………น. ตามตารางแสดง
รายละเอียดกำหนดวันเวลาการเดินทางแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้อ 2. ผู้ขนย้ายตกลงรับทำการขนย้ายตามข้อ 1. โดยคิดค่าจ้างเป็นเงินจำนวน…………บาท
ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ขนย้ายเมือผู้ขนย้ายได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ผู้ขนย้ายจะต้องจัดหายานพาหนะซึ่งมีที่นั่งจำนวน…………………ที่นั่ง มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกภายใน คือ .………..……………………..………………จำนวน………………….……
ลำ/คัน ซึ่งมีประกันภัยชั้นหนึ่งครอบคลุมความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งยังต้องอยู่ในสภาพมั่นคง
แข็งแรงปลอดภัยมีเครื่องอุปกรณ์ ส่วนควบและเครื่องใช้ประจำยานพาหนะถูกต้องครบถ้วนตาม
กฎหมาย ใช้การได้ดีในการขนย้ายและมีความสะอาดถูกสุขลักษณะพร้อมพนักงานควบคุม ขับขี่
ยานพาหนะ ต้องได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถและมีใบอนุญาตให้ขับขี่
ยานพาหนะประเภทนั้น และเป็นผู้มีความประพฤติดี มีความชำนาญ สุขุมรอบคอบในการควบคุมขับ
ขี่ยานพาหนะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้
ผู้ขนย้ายจะต้องแจ้งชื่อพนักงานควบคุม ขับขี่ยานพาหนะ และชื่อพนักงานประจำยานพาหนะ
พร้อมสำเนาประกาศนียบัตร ใบอนุญาต ขับขี่ยานพาหนะของผู้ควบคุม ขับขี่ยานพาหนะตามวรรค
หนึ่งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนออกเดินทาง
ข้อ 4. ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา ผู้ขนย้ายหรือตัวแทนหรือพนักงานของผู้ขนย้าย
จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง หากไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน
ของผู้ว่าจ้าง มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที
เอกสารประกอบการสอนวิชาเอกเทศสัญญา 2 (สัญญารับขน)โดย อาจารย์อุดม งามเมืองสกุล
ข้อ 5. ผู้ขนย้ายสัญญาว่าจะไม่เอางานที่รับจ้างตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างขนย้ายช่วงอีก
ทอดหนึ่งเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้ขนย้ายยังคงต้องรับผิดชอบต่อ
ผู้ว่าจ้างในการกระทำหรือความผิดอย่างใด ๆ ของผู้รับจ้างช่วง
ข้อ 6. ถ้าผู้ขนย้ายไม่จัดยานพาหนะทำการขนย้ายให้ทันตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ที่
กำหนดไว้ในสัญญา หรือจัดยานพาหนะที่มีสภาพไม่เหมาะสมแก่การเดินทางได้โดยปลอดภัย ผู้ว่า
จ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ข้อ 7. ในระหว่างการเดินทาง หากยานพาหนะของผู้ขนย้ายเกิดชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย
จนผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง เห็นว่า ไม่เหมาะสมที่จะเดินทางต่อไปได้โดยปลอดภัย ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาและว่าจ้างยานพาหนะอื่นตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรใช้เดินทางต่อไปได้
ข้อ 8. ผู้ขนย้ายจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อคนโดยสารและผู้ว่าจ้างเพื่อความเสียหาย
อย่าง ใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการขนย้ายล่าช้าหรือความชำรุดบกพร่องหรือสภาพของยานพาหนะ
ตามสัญญานี้ รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ขนย้ายหรือตัวแทน
หรือพนักงานของผู้ขนย้ายด้วย
ข้อ 9. หากผู้ขนย้ายผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และเมื่อผู้
ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ขอส่งยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้
1) เรียกเอกาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะจ้างบุคลอื่นทำการขนย้ายต่อไปจนแล้วเสร็จตามสัญญา
2) เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้าง
ข้อ 10. การบอกกล่าวเลิกสัญญาโดยหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
สถานศึกษาหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างที่กระทำต่อตัวแทนหรือพนักงานของผู้ขนย้ายให้ถือว่าเป็นการ
บอกเลิกสัญญานี้แล้ว
สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและเก็บ
ไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ………………………………….ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ………………………………………..ผู้ขนย้าย
(………………………………….) (………………………………………..)
ลงชื่อ………………………………….พยาน ลงชื่อ………………………………………..พยาน
(………………………………….) (………………………………………..)__

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขนย้่าย:ความระงับของสัญญารับขนย้่าย

ความระงับของสัญญารับขน(ทั้งรับขนของและรับขนคนโดยสาร)

ขนของย้ายบ้าน

ขนของย้ายบ้าน

ขนย้่าย:ความระงับของสัญญารับขนย้่าย

1. เมื่อผู้ขนย้ายไปปฏิบัติตามสัญญารับขนเรียบร้อยแล้ว คือขนของหรือคนโดยสาร
ตามที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว
2. สัญญารับขนของอาจเลิกไปก่อนที่ผู้ขนย้ายปฏิบัติเสร็จสิ้นตามสัญญาโดยคู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีดังต่อไปนี้
2.1 เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญา อีกฝ่ายหนึ่งก็ย่อมมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได้ หลังจากที่ได้บอกกล่าวให้เวลาพอสมควรให้ฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาจัดการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ทั้งนี้เป็นไปตามหลักทั่วไปในเรื่องการเลิก
สัญญาตามมาตรา 387
2.2 เมื่อของที่รับขนเกิดวินาศภัยเพราะเหตุสุดวิสัย สัญญารับขนก็สิ้นสุดลง ทั้งนี้
เพราะการชำระหนี้ของผู้ขนย้ายกลายเป็นพ้นวิสัยผู้ขนย้ายจึงหลุดพ้นจากการ
ชำระหนี้ตามมาตรา 219
2.3 เมื่อผู้ส่งหรือผู้ทรงใบตราส่งในกรณีที่มีการออกใบตราส่งได้ สั่งให้ผู้ขนย้ายงด
การส่งของนั้น หรือให้ส่งของนั้นกลับคืน หรือให้จัดการแก่ของนั้นเป็นอย่างอื่น
และผู้ขนย้ายได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ส่งหรือผู้ทรงใบตราส่งนั้นแล้ว (มาตรา
626) สำหรับกรณีนี้จะเกิดขึ้นได้ก็โดยที่ของนั้นยังอยู่ในมือของผู้ขนย้าย และผู้
ขนย้ายชอบที่จะได้รับเงินค่าระวางพาหนะตามส่วนแห่งระยะทางที่ได้จัดการขน
ส่งไปแล้วกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้เสียไปเพราะเหตุที่บอกงดหรือเพราะส่งของ
กลับคืนหรือเพราะจัดการเป็นประการอื่นนั้น ขอให้พึงสังเกตว่า สิทธิของผู้ส่ง
ในอันที่จะเลิกสัญญารับขนของดังกล่าวนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับสิทธิของผู้
ว่าจ้างในสัญญาจ้างทำของ ในอันที่จะเลิกสัญญาจ้างทำของกลางคันได้
2.4 ในกรณีที่หาตัวผู้รับตราส่งไม่พบหรือผู้รับตราส่งปฏิเสธไม่ยอมรับของถ้าผู้
ขนย้ายได้ดำเนินการตามวิธีการดังบัญญัติไว้ในมาตรา 631 โดยเอาของนั้นไป
ฝากไว้ยังสำนักงานฝากทรัพย์หรือขายทอดตลาดแล้วสัญญารับขนของก็เป็นอัน
ระงับไป
3. เมื่อมีการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาของคู่สัญญารับขน กล่าวคือ คู่สัญญาตกลงเลิก
สัญญากันเองโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายตามหลักของนิติกรรมสัญญาทั่วไป)

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

การควบคุมการขนย้ายน้ำตาลทราย

คำชี้แจง
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
เกี่ยวกับการแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ การจัดทำบัญชีคุมสินค้า
และการควบคุมการขนย้ายน้ำตาลทราย
———————-

การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และการจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำตาลทราย
1. โรงงานน้ำตาลทราย 1.1 แจ้งปริมาณการผลิต ปริมาณการจำหน่ายในประเทศ ปริมาณ การส่งออก ปริมาณคงเหลือ และสถานที่เก็บ
(1) แจ้งข้อมูลที่เป็นอยู่ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ตามแบบ นต. 01
(2) แจ้งข้อมูลของเดือนกรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ตามแบบ นต. 01
(3) แจ้งข้อมูลของแต่ละเดือนเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 7 ของ เดือนถัดไป ตามแบบ นต. 01
1.2 แจ้งปริมาณการครอบครองตั้งแต่ 10,000 กิโลกรัมขึ้นไป และ สถานที่เก็บ
(1) แจ้งข้อมูลที่เป็นอยู่ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ตามแบบ นต. 01
(2) กรณีครอบครองหลังวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 แจ้งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ครอบครองตั้งแต่ 10,000 กิโลกรัมขึ้นไป ตามแบบ นต. 01
(3) แจ้งข้อมูลของเดือนกรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ตามแบบ นต. 01
(4) แจ้งข้อมูลของแต่ละเดือนเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 7 ของ เดือนถัดไป ตามแบบ นต. 01 อย่างต่อเนื่องไม่ว่าปริมาณการครอบครองจะถึง 10,000 กิโลกรัม หรือไม่ก็ตาม
1.3 แจ้งรายชื่อ รายละเอียดของผู้ซื้อและผู้ใช้ที่มีปริมาณการซื้อครั้งละตั้งแต่ 10,000 กิโลกรัม เป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มแจ้งข้อมูลวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 และเดือนต่อไปต้องแจ้ง

(1) งวดที่ 1 วันที่ 1-15 แจ้งภายใน 3 วันทำการ ตามแบบ นต. 02
(2) งวดที่ 2 วันที่ 16-วันสิ้นเดือน แจ้งภายใน 3 วันทำการ ตามแบบ นต. 02
หมายเหตุ กรณีช่อง “ต่างประเทศ” ตามแบบแจ้ง นต. 02 ให้กรอกข้อมูลเฉพาะน้ำตาลทรายโควต้า ค. ที่จำหน่ายภายในประเทศ
1.4 แจ้งรายละเอียดการส่งออกน้ำตาลทรายตามสัญญาซื้อขายทุกสัญญา และราคาจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มแจ้งข้อมูลวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 และเดือนต่อไปต้องแจ้ง
(1) งวดที่ 1 วันที่ 1-15 แจ้งภายใน 3 วันทำการ ตามแบบ นต. 03
(2) งวดที่ 2 วันที่ 16-วันสิ้นเดือน แจ้งภายใน 3 วันทำการ ตามแบบ นต. 03
1.5 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บจากที่เคยแจ้งไว้ ให้แจ้งภายใน 3 วัน ทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยแจ้งตามแบบ นต. 01
1.6 จัดทำบัญชีคุมสินค้าแสดงชนิด เกรด ปริมาณ สถานที่เก็บ ชื่อและ ที่อยู่ของผู้ซื้อเป็นรายวัน โดยลงรายละเอียดให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน และเก็บไว้ ณ สำนักงาน สถานที่ทำการ หรือสถานที่เก็บ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

2. ผู้แทนจำหน่าย
ผู้จำหน่ายส่ง
2.1 แจ้งรายชื่อผู้ซื้อและผู้ใช้ที่มีปริมาณการซื้อครั้งละตั้งแต่ 10,000 กิโลกรัมขึ้นไป เป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มแจ้งข้อมูลวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 และเดือนต่อไปต้องแจ้ง
(1) งวดที่ 1 วันที่ 1-15 ภายใน 3 วันทำการ ตามแบบ นต. 02
(2) งวดที่ 2 วันที่ 16-วันสิ้นเดือน ภายใน 3 วันทำการ ตามแบบ นต. 02
2.2 แจ้งปริมาณการครอบครองตั้งแต่ 10,000 กิโลกรัมขึ้นไป และ สถานที่เก็บ
(1) แจ้งข้อมูลที่มีอยู่ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ตามแบบ นต. 01
(2) กรณีครอบครองหลังวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 แจ้งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ครอบครอง 10,000 กิโลกรัม ตามแบบ นต. 01
(3) แจ้งข้อมูลของเดือนกรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ตามแบบ นต. 01
(4) แจ้งข้อมูลของแต่ละเดือนเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ตามแบบ นต. 01 อย่างต่อเนื่องไม่ว่าปริมาณการครอบครอง จะถึง 10,000 กิโลกรัม หรือไม่ก็ตาม

2.3 จัดทำบัญชีคุมสินค้าแสดงชนิด เกรด ปริมาณ สถานที่เก็บ ชื่อและ ที่อยู่ของผู้ซื้อเป็นรายวัน โดยลงรายละเอียดให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน และเก็บไว้ ณ สำนักงาน สถานที่ทำการ หรือสถานที่เก็บ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

3. ผู้ครอบครอง 3.1 แจ้งปริมาณการครอบครองตั้งแต่ 10,000 กิโลกรัมขึ้นไป และ สถานที่เก็บ
(1) แจ้งข้อมูลที่มีอยู่ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ตามแบบ นต. 01
(2) กรณีครอบครองหลังวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 แจ้งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ครอบครอง 10,000 กิโลกรัม
(3) แจ้งข้อมูลของเดือนกรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ตามแบบ นต. 01
(4) แจ้งข้อมูลของแต่ละเดือนเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ตามแบบ นต. 01 อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าปริมาณ การครอบครองจะถึง 10,000 กิโลกรัม หรือไม่ก็ตาม
3.2 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บจากที่เคยแจ้งไว้ ให้แจ้งภายใน 3 วัน ทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยแจ้งตามแบบ นต. 01

4. สถานที่แจ้ง 4.1 ผู้แจ้งมีสำนักงานใหญ่ หรือมีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดนนทบุรี ให้แจ้ง ณ สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน
4.2 ผู้แจ้งมีสำนักงานใหญ่หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ให้แจ้ง ณ สำนักงานการค้า ภายในจังหวัดแห่งท้องที่นั้น

5. วิธีการแจ้ง 5.1 ส่งด้วยตนเองตามสถานที่แจ้งในข้อ 4
5.2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้ถือวันที่ประทับตราประจำวัน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง เป็นวันแจ้ง
5.3 ทางโทรสาร กรณีผู้แจ้งตามข้อ 4.1 ให้แจ้งที่หมายเลข 02-547-5356, 02-547-5359 และ 02-547-5463 ส่วนผู้แจ้งตามข้อ 4.2 ให้ประสานสำนักงานการค้าภายในจังหวัดท้องที่ที่แจ้ง แล้วส่งต้นฉบับให้เลขาธิการ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงจะสมบูรณ์
5.4 ทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบของสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เป็นวันแจ้ง แล้วส่งต้นฉบับให้เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงจะสมบูรณ์
การขนย้ายน้ำตาลทราย
1. การขออนุญาต 1.1 คำขอรับหนังสืออนุญาตให้ระบุชื่อผู้ขออนุญาต ชื่อผู้รับน้ำตาลทราย รายละเอียดการขนย้าย ได้แก่ สถานที่ต้นทาง สถานที่ปลายทาง ชนิด น้ำหนัก ปริมาณ โดยระบุปริมาณ สถานที่ ชื่อผู้รับน้ำตาลทรายทุกแห่ง และรายละเอียดเส้นทางที่ใช้ขนย้าย (ถนน) ระยะเวลาที่ขอขนย้าย ทะเบียนยานพาหนะ และเหตุผลความจำเป็น
1.2 เอกสารประกอบคำขอ
(1) หนังสือรับรองนิติบุคคล (ถ้ามี)
(2) หนังสือมอบอำนาจ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอ และผู้มอบอำนาจที่รับรองความถูกต้อง
(4) หลักฐานการซื้อขายหรือการได้มา
(5) หลักฐานการสลักหลังรับรองของพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีผู้รับ ไม่สามารถรับน้ำตาลทรายได้
1.3 สถานที่ยื่นคำขอ
ยื่นได้ทั้งท้องที่ต้นทางและปลายทาง ดังนี้
(1) สถานที่ทำการขนย้ายต้นทาง
 กรณีขนย้ายจากกรุงเทพมหานคร ยื่นที่สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ สำนักงาน กกร. กรมการค้าภายใน
 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแห่งท้องที่นั้น
 สำนักงานที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่ต้นทาง ซึ่งประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) มอบหมาย
(2) สถานที่ทำการขนย้ายปลายทาง
 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแห่งท้องที่นั้น
 สำนักงานที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่ที่ขนย้ายเข้ามา ซึ่งประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) มอบหมาย
ต้นทาง หมายถึง สถานที่เก็บน้ำตาลทราย และจะขนย้ายออกจากสถานที่นั้น
ปลายทาง หมายถึง สถานที่รับน้ำตาลทราย

2. การอนุญาต 2.1 ผู้อนุญาต
(1) อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะเลขาธิการ กกร. หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย สำหรับการอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร
(2)ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธาน กจร. หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย (การค้าภายในจังหวัด นายอำเภอ) สำหรับการอนุญาตนอกเขตกรุงเทพมหานคร

3. หนังสืออนุญาต 3.1 ผู้ประกอบการ
 สีขาว ต้นฉบับหนังสืออนุญาต มอบให้กับผู้ขออนุญาตเพื่อมอบให้ ผู้ขับขี่นำติดไปกับยานพาหนะด้วยทุกครั้งและเมื่อถึงปลายทางให้ผู้ขับขี่มอบให้ผู้รับปลายทาง เพื่อส่งสำนักงานการค้าภายในจังหวัดซึ่งเป็นปลายทางการขนย้ายโดยวิธีใดก็ได้ ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้ขนย้ายถึง
3.2 เจ้าหน้าที่
(1) กรณีประธาน กจร. เป็นผู้ออกหนังสืออนุญาต หรือประธาน กจร. มอบหมายให้การค้าภายในจังหวัดออกหนังสืออนุญาต
 สีขาว ต้นฉบับหนังสืออนุญาต มอบให้กับผู้ขออนุญาต
 สีฟ้า คู่ฉบับหนังสืออนุญาต เก็บไว้ที่หน่วยงานซึ่งเป็นผู้ดำเนินการออกหนังสืออนุญาต
 สีชมพู สำเนาหนังสืออนุญาต เก็บไว้ที่หน่วยงานซึ่งเป็นผู้ดำเนินการออกหนังสืออนุญาต
 สีเหลือง สำเนาหนังสืออนุญาต ส่งให้สำนักงาน กกร. เป็นประจำทุก 7 วัน นับแต่วันที่ได้ออกหนังสืออนุญาต
(2) กรณีประธาน กจร. มอบหมายให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอออกหนังสืออนุญาต
 สีขาว ต้นฉบับหนังสืออนุญาต มอบให้กับผู้ขออนุญาต
 สีฟ้า คู่ฉบับหนังสืออนุญาต เก็บไว้ที่หน่วยงานซึ่งเป็นผู้ดำเนินการออกหนังสืออนุญาต
 สีชมพูและสีเหลือง สำเนาหนังสืออนุญาต ส่งให้สำนักงานการค้าภายในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด ทุก 7 วันนับแต่วันที่ได้ออก หนังสืออนุญาต
ให้สำนักงานการค้าภายในจังหวัดส่งสำเนาหนังสืออนุญาตสีเหลือง ให้สำนักงาน กกร. เป็นประจำทุก 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาหนังสืออนุญาต
3.3 ขนย้ายให้ตรงตามชนิด ขนาด เกรด ปริมาณ ระยะเวลาที่อนุญาตให้ ขนย้าย และใช้ยานพาหนะหมายเลขทะเบียนตามที่ระบุ
3.4 เมื่อมีเหตุขัดข้อง ให้แจ้งเหตุขัดข้องกับเจ้าหน้าที่ เพื่อสลักหลังหนังสืออนุญาต พร้อมลงนามระบุตำแหน่ง ดังนี้
 พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานการค้าภายในจังหวัด ท้องที่นั้น
 ร้อยเวรที่ปฏิบัติงานประจำสถานีตำรวจท้องที่นั้น
 เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ

4. การยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต กรณีที่ผู้ขออนุญาตได้รับหนังสืออนุญาตให้ขนย้ายให้ท้องที่หนึ่งแล้ว ก็ไม่ต้องขออนุญาตขนย้ายในท้องที่อำเภอที่ห้ามขนย้ายเข้ามาได้ ตัวอย่าง เช่น
(1) นาย ก. ประสงค์ขนย้ายน้ำตาลทราย 2,000 กิโลกรัมเข้ามาในอำเภอเมืองจังหวัดตราด โดยผ่านเข้าไปในอำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอ สอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นท้องที่ที่ต้องขออนุญาตขนย้ายเข้า แต่นาย ก. เก็บน้ำตาลทรายไว้ที่จังหวัดปทุมธานี นาย ก . สามารถ ขออนุญาตขนย้ายได้ที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นต้นทาง และสามารถขนย้ายเข้าจังหวัดตราดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ที่อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาวอีก ทั้งนี้ให้ระบุเส้นทาง การเดินทางในคำขออนุญาตขนย้ายให้ชัดเจน
(2) นาย ข. ซึ่งอยู่จังหวัดเพชรบุรี ต้องการขนย้ายน้ำตาลทราย 5,000 กิโลกรัม ไปอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยต้องผ่านอำเภอหัวหิน ซึ่งเป็นท้องที่ที่ต้องขออนุญาตขนย้ายเข้า สามารถขออนุญาต ขนย้ายได้ที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจังหวัดต้นทางหรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นจังหวัดปลายทาง หรืออำเภอปราณบุรี กรณีที่ประธาน กจร. มอบหมายให้อำเภอปราณบุรี เป็นผู้อนุญาต โดยไม่ต้องขออนุญาตขนย้ายเข้าอำเภอหัวหินอีกเพื่อเป้นการควบคุมการควบคุมการขนย้ายน้ำตาลทราย

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

การขนย้ายความระงับของสัญญารับขน(ทั้งรับขนของและรับขนคนโดยสาร) 2

การขนย้ายความระงับของสัญญารับขน(ทั้งรับขนของและรับขนคนโดยสาร)

ทันที และเมื่อผู้

ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ขอส่งยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

1) เรียกเอกาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะจ้างบุคลอื่นทำการ<strong>ขนย้าย</strong>ต่อไปจนแล้วเสร็จตามสัญญา

2) เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้าง

ข้อ 10. การบอกกล่าวเลิกสัญญาโดยหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

สถานศึกษาหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างที่กระทำต่อตัวแทนหรือพนักงานของผู้<strong>ขนย้าย</strong>ให้ถือว่าเป็นการ

บอกเลิกสัญญานี้แล้ว

สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดย

ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและเก็บ

ไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ………………………………….ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ………………………………………..ผู้<strong>ขนย้าย</strong>

(………………………………….) (………………………………………..)

ลงชื่อ………………………………….พยาน ลงชื่อ………………………………………..พยาน

(………………………………….) (………………………………………..)__

แล้วสัญญารับขนของก็เป็นอันระงับไปในการขนย้าย

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขนย้าย…สัญญาจ้างขนย้ายคนโดยสาร

ขนย้าย สัญญาจ้างขนย้ายคนโดยสาร
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ….…………………..ตำบล/แขวง….……………………………
อำ เภอ/เขต….………………………จังหวัด….………………….เมื่อวันที่….…….…………..
ระหว่าง………………………………..……………………… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”
ฝ่ายหนึ่งกับ ………………………………………………………………… อยู่บ้านเลขที่….………
ถนน………………………ตำบล/แขวง….……………………อำเภอ/เขต …………….……………
จังหวัด…………………โทรศัพท์….………………………ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขนย้าย
อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ขนย้ายตกลงรับจ้างทำการขนย้ายนักศึกษาและบุคลากรของผู้
ว่าจ้างด้วยยานพาหนะ ……………………………………….…………เพื่อไปศึกษานอกสถานที่ ณ
……………………….…………ระหว่างวันที่………………..………ถึงวันที่…….…………………
โดยเริ่มออกเดินทางจาก….…………………….……ในวันที่………….……………เวลา….……น.
และกลับถึง………………………….…ในวันที่……………….เวลา……………น. ตามตารางแสดง
รายละเอียดกำหนดวันเวลาการเดินทางแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้อ 2. ผู้ขนย้ายตกลงรับทำการขนย้ายตามข้อ 1. โดยคิดค่าจ้างเป็นเงินจำนวน…………บาท
ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ขนย้ายเมือผู้ขนย้ายได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ผู้ขนย้ายจะต้องจัดหายานพาหนะซึ่งมีที่นั่งจำนวน…………………ที่นั่ง มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกภายใน คือ .………..……………………..………………จำนวน………………….……
ลำ/คัน ซึ่งมีประกันภัยชั้นหนึ่งครอบคลุมความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งยังต้องอยู่ในสภาพมั่นคง
แข็งแรงปลอดภัยมีเครื่องอุปกรณ์ ส่วนควบและเครื่องใช้ประจำยานพาหนะถูกต้องครบถ้วนตาม
กฎหมาย ใช้การได้ดีในการขนย้ายและมีความสะอาดถูกสุขลักษณะพร้อมพนักงานควบคุม ขับขี่
ยานพาหนะ ต้องได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถและมีใบอนุญาตให้ขับขี่
ยานพาหนะประเภทนั้น และเป็นผู้มีความประพฤติดี มีความชำนาญ สุขุมรอบคอบในการควบคุมขับ
ขี่ยานพาหนะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้
ผู้ขนย้ายจะต้องแจ้งชื่อพนักงานควบคุม ขับขี่ยานพาหนะ และชื่อพนักงานประจำยานพาหนะ
พร้อมสำเนาประกาศนียบัตร ใบอนุญาต ขับขี่ยานพาหนะของผู้ควบคุม ขับขี่ยานพาหนะตามวรรค
หนึ่งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนออกเดินทาง
ข้อ 4. ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา ผู้ขนย้ายหรือตัวแทนหรือพนักงานของผู้ขนย้าย
จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง หากไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน
ของผู้ว่าจ้าง มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที
เอกสารประกอบการสอนวิชาเอกเทศสัญญา 2 (สัญญารับขน)โดย อาจารย์อุดม งามเมืองสกุล
93
93
ข้อ 5. ผู้ขนย้ายสัญญาว่าจะไม่เอางานที่รับจ้างตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างขนย้ายช่วงอีก
ทอดหนึ่งเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้ขนย้ายยังคงต้องรับผิดชอบต่อ
ผู้ว่าจ้างในการกระทำหรือความผิดอย่างใด ๆ ของผู้รับจ้างช่วง
ข้อ 6. ถ้าผู้ขนย้ายไม่จัดยานพาหนะทำการขนย้ายให้ทันตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ที่
กำหนดไว้ในสัญญา หรือจัดยานพาหนะที่มีสภาพไม่เหมาะสมแก่การเดินทางได้โดยปลอดภัย ผู้ว่า
จ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ข้อ 7. ในระหว่างการเดินทาง หากยานพาหนะของผู้ขนย้ายเกิดชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย
จนผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง เห็นว่า ไม่เหมาะสมที่จะเดินทางต่อไปได้โดยปลอดภัย ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาและว่าจ้างยานพาหนะอื่นตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรใช้เดินทางต่อไปได้
ข้อ 8. ผู้ขนย้ายจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อคนโดยสารและผู้ว่าจ้างเพื่อความเสียหาย
อย่าง ใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการขนย้ายล่าช้าหรือความชำรุดบกพร่องหรือสภาพของยานพาหนะ
ตามสัญญานี้ รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ขนย้ายหรือตัวแทน
หรือพนักงานของผู้ขนย้ายด้วย
ข้อ 9. หากผู้ขนย้ายผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยไม่ผิดสัญญาการขนย้าย

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

การขนย้ายความระงับของสัญญารับขน(ทั้งรับขนของและรับขนคนโดยสาร)

การขนย้ายความระงับของสัญญารับขน(ทั้งรับขนของและรับขนคนโดยสาร)
1. เมื่อผู้ขนย้ายไปปฏิบัติตามสัญญารับขนเรียบร้อยแล้ว คือขนของหรือคนโดยสาร
ตามที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว
2. สัญญารับขนของอาจเลิกไปก่อนที่ผู้ขนย้ายปฏิบัติเสร็จสิ้นตามสัญญาโดยคู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีดังต่อไปนี้
2.1 เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญา อีกฝ่ายหนึ่งก็ย่อมมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได้ หลังจากที่ได้บอกกล่าวให้เวลาพอสมควรให้ฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาจัดการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ทั้งนี้เป็นไปตามหลักทั่วไปในเรื่องการเลิก
สัญญาตามมาตรา 387
2.2 เมื่อของที่รับขนเกิดวินาศภัยเพราะเหตุสุดวิสัย สัญญารับขนก็สิ้นสุดลง ทั้งนี้
เพราะการชำระหนี้ของผู้ขนย้ายกลายเป็นพ้นวิสัยผู้ขนย้ายจึงหลุดพ้นจากการ
ชำระหนี้ตามมาตรา 219
2.3 เมื่อผู้ส่งหรือผู้ทรงใบตราส่งในกรณีที่มีการออกใบตราส่งได้ สั่งให้ผู้ขนย้ายงด
การส่งของนั้น หรือให้ส่งของนั้นกลับคืน หรือให้จัดการแก่ของนั้นเป็นอย่างอื่น
และผู้ขนย้ายได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ส่งหรือผู้ทรงใบตราส่งนั้นแล้ว (มาตรา
626) สำหรับกรณีนี้จะเกิดขึ้นได้ก็โดยที่ของนั้นยังอยู่ในมือของผู้ขนย้าย และผู้
ขนย้ายชอบที่จะได้รับเงินค่าระวางพาหนะตามส่วนแห่งระยะทางที่ได้จัดการขน
ส่งไปแล้วกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้เสียไปเพราะเหตุที่บอกงดหรือเพราะส่งของ
กลับคืนหรือเพราะจัดการเป็นประการอื่นนั้น ขอให้พึงสังเกตว่า สิทธิของผู้ส่ง
ในอันที่จะเลิกสัญญารับขนของดังกล่าวนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับสิทธิของผู้
ว่าจ้างในสัญญาจ้างทำของ ในอันที่จะเลิกสัญญาจ้างทำของกลางคันได้
2.4 ในกรณีที่หาตัวผู้รับตราส่งไม่พบหรือผู้รับตราส่งปฏิเสธไม่ยอมรับของถ้าผู้
ขนย้ายได้ดำเนินการตามวิธีการดังบัญญัติไว้ในมาตรา 631 โดยเอาของนั้นไป
ฝากไว้ยังสำนักงานฝากทรัพย์หรือขายทอดตลาดแล้วสัญญารับขนของก็เป็นอัน
ระงับไปในการขนย้าย

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

เงื่อนไขการขายทอดตลาด กับขนย้ายบ้าน

ผู้ประมูลได้จะต้องทำการขนย้ายบ้านพัสดุที่ประมูลได้ และจัดการขนย้ายบ้านออกจากมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ภายในเวลาที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งให้เป็นผู้ประมูลได้และในการขนย้ายบ้านนี้ หากอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้ทำการขนย้ายบ้านผู้ประมูลได้จะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพเดิมด้วย (ซึ่งในการรับพัสดุผู้ประมูลได้ จะต้องตกลงกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ระบบการขนส่งที่ดีต้องมีปัจจัยที่สำคัญกับการขนย้ายบ้าน อะไรบ้าง

ก. วิธีการขนส่ง แบบการขนส่ง การขน
ถ่ายเครื่องมืออุปกรณ์
ข. วิธีการขนย้ายบ้าน แบบการขนย้ายบ้าน
ค. วิธีการ แบบวิธีการ เครื่องมืออุปกรณ์
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ง. วิธีการ แบบการขนส่ง เครื่องจักรการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น