ธุรกิจขนย้ายสินค้า:2.2 สภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขันธุรกิจขนย้ายสินค้าภายในประเทศ

2.2 สภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขันธุรกิจขนย้ายสินค้าภายในประเทศ

การขนย้าย สินค้าทางถนนเป็นรูปแบบที่ใช้ในการขนย้าย ภายในประเทศเป็นหลัก เหมาะสำหรับการขนย้าย สินค้าแทบทุกชนิด ทั้งสินค้าทางการเกษตร สินค้าจำพวก สารเคมี สินค้าที่เป็นของเหลว ในปี 2550 ประเทศไทยมีปริมาณขนย้าย สินค้าทางถนน ร้อยละ 87 ของปริมาณการขนย้าย สินค้าภายในประเทศทั้งหมด ซึ่งมีปริมาณทั้งสิ้น 428 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ การขนย้าย ทางน้ำภายในประเทศ การขนย้าย ชายฝั่งทะเล และการขนย้าย ทางรถไฟ ตามลำดับ สำหรับการขนย้าย สินค้าทางอากาศภายในประเทศ มีปริมาณน้อยมากไม่ถึงร้อยละ 1 ของปริมาณขนย้าย ภายในประเทศทั้งหมด สินค้า ส่วนใหญ่ที่มีการขนย้าย ทางถนนในประเทศไทย ได้แก่ อ้อย ดิน หิน ทราย แร่ธาตุ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป แร่เชื้อเพลิง สินค้าเบ็ดเตล็ด และสินค้าจำพวกโลหะก่อสร้าง บริการผู้รับขนย้าย สินค้าทางถนน เป็นบริการที่หลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างให้ความสำคัญและพยายามส่งเสริมผลักดันให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงบริการ ให้มีมาตรฐาน เพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปและให้ทันต่อการเข้ามา ของบริษัทต่างชาติ และยังเป็นการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการเปิด เสรีในอนาคต นอกจากนี้รัฐบาลยังได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา การรับขนย้าย สินค้าทางถนน เช่น การกำหนดนโยบายการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ใน แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 10 การเร่งพัฒนาถนนภายในประเทศ การขยายและเปิดเส้นทางการขนย้าย เชื่อมต่อระหว่างประเทศ เช่น เส้นทางเศรษฐกิจ เหนือใต้ (North South Economics Corridor) และเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก (East West Economics Corridor) โดยหากเส้นทางทั้งสองนี้มีการขนย้าย สินค้าได้อย่างสมบูรณ์แล้วคาดว่าปริมาณสินค้าทางถนนจะต้องมากขึ้นอีก หลายเท่าตัว โอกาสของผู้ประกอบการในการให้บริการก็จะเพิ่มตามมา การเติบโตของธุรกิจผู้รับขนย้าย สินค้าทางถนนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเติบโต ของปริมาณการค้าและการลงทุน โดยสำ หรับการค้านั้น นอกจากการค้า ภายในประเทศแล้ว การค้าระหว่างประเทศยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการผลักดันให้เกิด การรวบรวมและการกระจายสินค้า และเนื่องจากประเทศไทยเป็นทั้งฐานการผลิตและ ฐานการรับจ้างผลิตจากต่างชาติ จึงเป็นการสร้างโอกาสการเติบโตในธุรกิจผู้รับขนย้าย สินค้าทางถนนมากยิ่งขึ้นในธุรกิจขนย้ายสินค้า

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้าย สินค้า:2. สภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขันในการขนย้ายสินค้า

2. สภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขันในการขนย้าย สินค้า 2.1 ความสามารถในการแข่งขัน การขนย้าย สินค้าทางถนนถือเป็นอุตสาหกรรมบริการของไทยที่ยังมีศักยภาพใน การพัฒนาต่อได้อีกมาก ด้วยปัจจัยสนับสนุนดังนี้ โครงสร้างพื้นฐาน สาเหตุหนึ่งที่การขนย้าย สินค้าทางถนนได้รับความนิยมมากเนื่องจาก ข้อได้เปรียบด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งผลิตและแหล่งบริโภคได้โดยตรง (Door-to-Door) จึงใช้ในการรวบรวมและกระจายสินค้าได้ดี ซึ่งประเทศไทยมี โครงข่ายถนนที่เชื่อมต่อภูมิภาคต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้สามารถขนย้าย สินค้าไปที่จุดหมายปลายทางที่แตกต่างกันได้สะดวก นอกจากนี้การขนย้าย รูปแบบอื่น เช่น การขนย้าย ทางอากาศหรือทางราง ไม่สามารถให้บริการขนย้าย จากแหล่งผลิตถึงในประเทศไทย การขยายเส้นทางระหว่างประเทศ นอกจากโอกาสด้านการขนย้าย ของสินค้าภายในประเทศแล้ว ผู้ประกอบการรับ ขนย้าย ทางถนนยังได้รับโอกาสจากนโยบายและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศใน การพัฒนาด้านการคมนาคม เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการค้าของ ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ตัวอย่างของกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่สำคัญอันจะสนับสนุนการรับขนย้าย สินค้าทางถนนให้มีโอกาสการให้บริการมากขึ้น ได้แก่งนี้เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศสมาชิก อันได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่าและประเทศจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) เป้าหมายสำคัญของข้อตกลง คือ การเปิดเสรีกิจการขนย้าย ระหว่างประเทศในภูมิภาค โดยเน้นการปรับโครงสร้าง พื้นฐานและการลดอุปสรรคในการขนย้าย ผ่านแดน ด้วยการปรับกฎหมาย กระบวนการ และข้อจำกัดในด้านต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกันมากขึ้น ความตกลง GMS นี้ ได้ กำหนดระยะเวลาในการเปิดเสรีไว้ 2 ระยะ โดยระยะแรกจะมีการจำกัดด้านปริมาณ เช่น การจำกัดจำนวนเที่ยว จำนวนรถ และจำนวนผู้ประกอบการที่จะอนุญาตให้ ดำเนินการ ส่วนระยะที่สอง จะอนุญาตให้มีการดำเนินการได้โดยเสรี ไม่มีข้อจำกัด ใดๆ ในด้านการคมนาคมทางถนนนั้นได้มีการกำหนดเส้นทางทั้งหมด 10 เส้นทาง แบ่งออกเป็น 3 เขตเศรษฐกิจหลัก (Economic Corridor) ได้แก่ เขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ เขตเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และเขตเศรษฐกิจด้านใต้ ทั้งนี้ใน 10 เส้นทางมี เส้นทางที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย 4 เส้นทาง คือ 1. เส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) กับภาคเหนือของ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) โดยมีเส้นทางผ่านเป็น 2 เส้นทาง เส้นทาง หนึ่งจะเข้าไปในประเทศพม่า (R3W) ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งจะผ่านประเทศ ลาว (R3E) 2. เส้นทางเชื่อมโยงจากท่าเรือดานัง ผ่านลาวมายังจังหวัดมุกดาหารและลง มาสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันในเมืองเมาะละแหม่งของพม่า ตามแนว เส้นทาง East-West Economic Corridor : EWEC ทั้งนี้แนวเส้นทาง NSEC และ EWEC เป็นการเชื่อมโยงระหว่างจีนตอนใต้และกลุ่มประเทศ แปซิฟิก ไปสู่ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางและยุโรป 3. เส้นทางเชื่อมโยงจากกรุงเทพฯ ไปทางอรัญประเทศและเข้าสู่กัมพูชาที่ ปอยเปตและผ่านไปทางมอคไบเข้าสู่ประเทศเวียดนามที่โฮจิมินต์ 4. เส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลไทย ที่จังหวัดตราด เชื่อมต่อกับเกาะกงประเทศ กัมพูชาและเข้าสู่ประเทศเวียดนาม ที่อำเภอสะแรอัมเบิล 2. กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนย้าย สินค้าผ่าน แดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit) ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการขนย้าย สินค้าผ่านแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ให้มี ระบบการขนย้าย ผ่านแดนที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตการค้าเสรี อาเซียน โดยประเทศสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นการจัดเก็บภาษีและ ค่าบริการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการขนย้าย สินค้าผ่านแดน ทั้งนี้หากการเจรจาภายใต้กรอบ ความตกลงดังกล่าวบรรลุไปได้ จะทำให้ระบบการขนย้าย สินค้าทางถนนมีโอกาสใน การพัฒนาการให้บริการในพื้นที่ที่กว้างขวางมากขึ้นในการขนย้ายสินค้า

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้าย สินค้า:1.2 การวิเคราะห์โซ่อุปทานการขนย้ายสินค้า

1.2 การวิเคราะห์โซ่อุปทานการขนย้าย สินค้า
โซ่อุปทานของธุรกิจผู้รับขนย้าย สินค้าทางถนน ประกอบด้วยธุรกิจต้นน้ำที่มี
องค์ประกอบหลัก คือ กลุ่มผู้ผลิตรถและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อเติมและซ่อม
บำรุงรถ ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น หน่วยงานภาครัฐในการออก
ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตประกอบกิจการ สถาบันการศึกษาและโรงเรียน
ฝึกอบรม และมีธุรกิจปลายน้ำ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริโภคคนสุดท้าย โรงงานผู้ผลิต
ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ศูนย์กระจายสินค้ารวมถึงผู้ให้บริการด้านโกดังสินค้า ซึ่งมี
ภาพรวมและบทวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้าย สินค้า:1. โครงสร้างธุรกิจขนย้ายสินค้า

ธุรกิจขนย้าย สินค้า

1. โครงสร้างธุรกิจขนย้าย สินค้า
1.1 ภาพรวมธุรกิจ
บริการขนย้าย สินค้าทางถนน หมายถึง บริการขนย้าย สินค้าประเภทต่างๆ ทาง
ถนน ภายในท้องถิ่นหรือระยะทางไกลด้วยรถบรรทุก หรือยานพาหนะอื่นที่ใช้คนขับ
ประเภทของการให้บริการโดยทั่วไปจะแบ่งตามลักษณะของสินค้าที่ขนย้าย ซึ่ง
สามารถจำแนกได้ 6 ประเภท คือ
1. การขนย้าย สินค้าอุปโภคบริโภค ประเภทสินค้าในกลุ่มนี้ประกอบด้วย
สินค้าเบ็ตเตล็ดและสินค้าบริโภคอื่นๆ การขนย้าย ประเภทนี้ตัวสินค้าเองจะ
มีราคาไม่สูง น้ำหนักไม่มาก แต่มีการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการสูง
ทำให้ไม่สามารถคิดราคาในการขนย้าย สูงได้ ราคาในการขนย้าย จะคิดตาม
ระยะทางทั้งแบบต่อหน่วยน้ำหนักและต่อหน่วยปริมาตร
2. การขนย้าย ผลิตผลทางการเกษตร ประเภทของสินค้าในกลุ่มนี้
ประกอบด้วย ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด สัตว์มีชีวิตและผลผลิต
ทางการเกษตรอื่นๆ ความต้องการในการใช้บริการขนย้าย จะขึ้นอยู่กับ
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวเป็นส่วนใหญ่ ราคาในการขนย้าย มักคิดแบบเหมาคันตาม
ระยะทาง (เนื่องจากราคาส่วนใหญ่จะบรรทุกผลิตผลจนเต็มพิกัดตามที่
กฎหมายกำหนด)

3. การขนย้าย สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าในกลุ่มนี้ประกอบด้วย วัสดุก่อสร้าง
หิน ดิน ทราย เครื่องจักร ซีเมนต์ เป็นต้น สินค้าส่วนใหญ่จะมีน้ำหนัก
มาก ราคาค่าขนย้าย สินค้าจึงคิดเหมาคันตามระยะทาง
4. การขนย้าย สินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ การขนย้าย ประเภทนี้ค่อนข้างจะ
มีมาตรฐาน โดยสินค้าที่ขนย้าย มักจะเป็นสินค้าที่มาจากการนำเข้าหรือ
สินค้าที่จะส่งออก ปลายทางของสินค้าส่วนใหญ่จึงอยู่ที่ท่าเรือน้ำลึก
แหลมฉบัง หรือสถานีขนถ่ายสินค้า (Inland Container Depot-ICD)
ราคาค่าขนย้าย สินค้าจะคิดเหมาคันตามระยะทาง
5. การขนย้าย วัตถุอันตราย สินค้าในกลุ่มนี้ได้แก่ สารเคมี วัตถุไวไฟ ราคา
ค่าขนย้าย สินค้าจะต้องรวมค่าประกันภัยที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป ราคาค่า
ขนย้าย จะคิดแบบเหมาคันตามระยะทาง
6. การขนย้าย สินค้าเฉพาะ สินค้าที่ทำการขนย้าย ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย
คอนกรีตผสมสำเร็จรูป นม ปูนซีเมนต์ผง เป็นต้น กลุ่มสินค้าที่ใช้บริการ
จะเป็นกลุ่มเฉพาะ รถขนย้าย สินค้าที่ใช้ก็จะเป็นรถที่มีลักษณะเฉพาะตาม
ประเภทของสินค้า
บริการหลัก

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการขนย้ายบ้าน ต่อเนื่อง

ให้ผู้เดินทางและคู่สมรสเบิกค่าเครื่องแต่งตัวและค่าขนย้ายบ้านในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามบัญชีหมายเลข 10 ท้ายระเบียบนี้
ให้ผู้เดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ เบิกค่าเครื่องแต่งตัวและค่าขนย้ายบ้านตาม บัญชีหมายเลข 11 ท้ายระเบียบนี้
สำหรับลูกจ้างที่ส่วนราชการในต่างประเทศเป็นผู้จ้าง ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศสังกัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้กำหนดอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พัก รวมถึงค่าขนย้ายบ้านของลูกจ้าง ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราระดับตำแหน่งต่ำสุดของบัญชีหมายเลข 6 และบัญชีหมายเลข 7 ท้ายระเบียบนี้
กรณีที่มีความจำเป็นต้องสั่งให้ลูกจ้างที่ประจำสำนักงานในต่างประเทศมาปฏิบัติงานชั่วคราวในประเทศไทย เพราะไม่อาจหาเจ้าหน้าที่อื่นในประเทศที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวได้ การเบิก เบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าเช่าที่พัก รวมทั้งค่าขนย้ายบ้านในประเทศไทยให้เบิกจ่ายเช่นเดียวกับกรณีลูกจ้างของส่วนราชการ ในประเทศไทย ซึ่งเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร

Posted in ขนย้าย | Tagged | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 4

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 4

ขนของย้ายบ้าน, ขนย้ายบ้าน, ขนย้ายสำนักงาน, บริการขนย้าย, บริษัทขนย้าย, รับขนย้าย, รับจ้างขนของ ,ขนย้ายของ ,บริการขนย้าย ,รับขนส่งสินค้า ,รับจ้างขนของ ,ขนของ ย้ายบ้าน ,ย้ายบ้าน ขนของ ,ขนย้ายสิ่งของ ,ส่งของ ,รับเหมาตกแต่งภายใน ,บริษัทขนย้าย

ขนของย้ายบ้าน, ขนย้ายบ้าน, ขนย้ายสำนักงาน, บริการขนย้าย, บริษัทขนย้าย, รับขนย้าย, รับจ้างขนของ ,ขนย้ายของ ,บริการขนย้าย ,รับขนส่งสินค้า ,รับจ้างขนของ ,ขนของ ย้ายบ้าน ,ย้ายบ้าน ขนของ ,ขนย้ายสิ่งของ ,ส่งของ ,รับเหมาตกแต่งภายใน ,บริษัทขนย้าย

5. หน้าที่ของผู้รับจ้าง
1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการประกันภัยในการขนย้ายพร้อมทั้งส่งสำเนากรมธรรม์ประกันภัยเสนอให้กับหน่วยงานที่รับจ้างก่อนการดำเนินการ โดยคำนวณราคาตามมูลค่าของวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่จะดำเนินการขนย้าย
2. ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานกิจการยุติธรรม
3. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพนักงานและพาหนะ ซึ่งมีขนาดและประสิทธิภาพที่สามารถขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ของผู้ว่าจ้างจากสำนักงาน หรือสถานที่ที่กำหนดไปถึงผู้รับสินค้าปลายทางที่กำหนดไว้ในเอกสาร รวมทั้งจะรับผิดชอบในกรณีสินค้าได้รับความเสียหาย แตกหัก หรือเสียหาย ตามสัญญานี้
4. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เช่น รถเข็นของต้องเป็นล้อยางเท่านั้น และจะต้องจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิว ผนัง และลิฟท์ ตลอดจนทางเดินในระหว่างการขนย้าย
5. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก ในความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง ไม่ว่าการกระทำหรือละเว้นกระทำนั้น ๆ จะเกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเพราะกระทำตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
6. ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบรายงานการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้างทราบ เมื่อปฏิบัติงานขนย้ายเสร็จในแต่ละวัน โดยจะมีเอกสารนำส่งการขนย้ายให้ตัวแทนของผู้ว่าจ้างเป็นผู้ลงนามรับทราบ
7. ผู้รับจ้างจะต้องมีพนักงานประจำอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 20 คน โดยนำหลักฐานมาแสดงด้วย
8. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีหัวหน้าคุมงานอย่างน้อย 2 คน และต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวกให้กับหน่วยงาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และบริษัทอำนวยการขนย้าย
9. ผู้รับจ้างจะต้องให้พนักงานใส่ยูนิฟอร์มในขณะปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดป้ายชื่อพนักงานทุกคน

10. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลพนักงานให้พูดจาสุภาพ มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน มีมารยาทที่ดี และให้เกียรติกับหน่วยงานและบริษัทอำนวยการขนย้าย ตลอดจนผู้ประสานงานด้านอื่น ๆ ในจำนวนที่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามสัญญา
11. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมและดำเนินการด้านการผูกรัด (Lashing) วัสดุ อุปกรณ์ ในระหว่างการเคลื่อนย้ายและขนย้าย เพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุ อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย
12. ผู้รับจ้างต้องแกะหีบห่อ วัสดุห่อหุ้ม แยกออกจากหีบห่อ ถอด ประกอบ รื้อถอน / ประกอบ และเคลื่อนย้าย จัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ พัสดุที่ขนย้ายเข้าสู่สถานที่ที่กำหนด
13. ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมแผนดำเนินการบริหารความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายและขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกราบรื่นตลอดช่วงเวลาการเคลื่อนย้ายและขนย้าย
14. ผู้รับจ้างต้องเตรียมด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) อย่างเพียงพอและเหมาะสมตลอดช่วงเวลาในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งโครงการ
15. หากเกิดกรณีมีข้อบกพร่อง ขัดข้อง ฉุกเฉิน และอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานในโครงการ ผู้ควบคุมงานจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างและผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทันที
16. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ต้องรับผิดชอบถึงความผาสุก ความปลอดภัย ค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการของบุคลากรทุกคนที่มาปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่กฎหมายกำหนดตลอดระยะเวลาในการทำงานในโครงการ
17. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมแผนสำรองฉุกเฉิน (Contingency Plan) หากมีเหตุฉุกเฉิน เช่น เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนเกิดขึ้น จะต้องมีแผนสำรองไว้เพื่อป้องกันความเสียหาย และไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ เช่น อุปกรณ์ชำรุด เสียหาย อุบัติเหตุ อุบัติภัย ฝนตก ฟ้าผ่า ไฟไหม้
เงื่อนไข การปรับเพิ่ม – ลดเนื้องาน
ในระหว่างดำเนินงานผู้ว่าจ้างสามารถปรับเพิ่ม – ลด เนื้องานได้ตามข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ โดยคิดค่าใช้จ่ายเทียบเคียงกับเนื้องานประเภทเดียวกันที่ระบุไว้ในสัญญาดำเนินการขนย้าย

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 3

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 3

4. ขอบเขตงานจ้าง
1. ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการดำเนินงานบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ และการแกะหีบห่อ เอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และการติดตั้ง ประกอบของสำนักงานกิจการยุติธรรมให้แก่
ผู้ว่าจ้างทราบ โดยยื่นมาพร้อมกับการยื่นซองสอบราคา
2. ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจรายการกล่องเอกสารวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่จะขนย้าย โดยพิจารณาจากรายการที่ผู้ว่าจ้างกำหนด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงานกิจการยุติธรรมกำหนดในประกาศสอบราคา
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการลอกสติ๊กเกอร์หน้าประตูทางเข้าสำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 14 และถอดป้ายหน้าสำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 14 และอาคารลานจอดรถ ชั้น 12
4. ต้นทาง : สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ชั้น 14 อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค และ อาคารลานจอดรถ ชั้น 12 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
5. ปลายทาง : ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร อาคาร B ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
6. ขอบเขตบริการ : แพ็คกิ้ง ป้องกัน ขนย้ายจากต้นทางมายังปลายทาง และจัดวางตามจุดที่ต้องการตามแปลนที่มอบหมาย
7. ระยะเวลาการในการปฏิบัติงาน เดือนกันยายน 2551 จำนวน 10 วัน / เริ่มขนย้ายเวลา 09.00 น. สิ้นสุดไม่เกิน เวลา 17.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
8. จำนวนพนักงานที่ใช้ในการขนย้ายครั้งนี้ : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ต้องจัดเตรียมพนักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
9. พาหนะที่ใช้ในการขนย้าย เช่น รถบรรทุก 6 ล้อ, รถปิกอัพในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่แตกหักง่าย
10. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์แพ็คกิ้งและขนย้ายต่าง ๆ เช่น พลาสติกฟองอากาศ, กล่องใส่ของ, รถเข็น 4 ล้อ, รถเข็น 2 ล้อ ฯลฯ
11. การขนย้ายทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีวัสดุปูพื้นและปูลิฟท์เพื่อป้องกันความเสียหายก่อนการขนย้าย

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 2

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 2

ขนของย้ายบ้าน, ขนย้ายบ้าน, ขนย้ายสำนักงาน, บริการขนย้าย, บริษัทขนย้าย, รับขนย้าย, รับจ้างขนของ ,ขนย้ายของ ,บริการขนย้าย ,รับขนส่งสินค้า ,รับจ้างขนของ ,ขนของ ย้ายบ้าน ,ย้ายบ้าน ขนของ ,ขนย้ายสิ่งของ ,ส่งของ ,รับเหมาตกแต่งภายใน ,บริษัทขนย้าย

ขนของย้ายบ้าน, ขนย้ายบ้าน, ขนย้ายสำนักงาน, บริการขนย้าย, บริษัทขนย้าย, รับขนย้าย, รับจ้างขนของ ,ขนย้ายของ ,บริการขนย้าย ,รับขนส่งสินค้า ,รับจ้างขนของ ,ขนของ ย้ายบ้าน ,ย้ายบ้าน ขนของ ,ขนย้ายสิ่งของ ,ส่งของ ,รับเหมาตกแต่งภายใน ,บริษัทขนย้าย

3. การขนย้ายคุณสมบัติผู้เสนอราคา
1. ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท ขึ้นไป
2. ผู้เสนอราคาจะต้องมีประสบการณ์การขนย้ายมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี
3. ผู้เสนอราคาจะต้องมีประสบการณ์การดำเนินการขนย้ายให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชนขนาดใหญ่มาก่อน โดยให้แนบผลงาน (สัญญา) เพิ่มประกอบการพิจารณาด้วย
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
6. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
7. ผู้เสนอราคาต้องไปดูสถานที่ที่ทำการสำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 14 และอาคารลานจอดรถ ชั้น 12 และที่ทำการแห่งใหม่ คือ ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร อาคาร B ชั้น 9 เขตหลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงานกำหนดในประกาศสอบราคา หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นทราบถึงสภาพของสถานที่และรายละเอียดต่าง ๆ ที่สำนักงานกิจการยุติธรรมประกาศไว้.oการดำเนินการขนย้าย

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 1

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 1

ขนของย้ายบ้าน, ขนย้ายบ้าน, ขนย้ายสำนักงาน, บริการขนย้าย, บริษัทขนย้าย, รับขนย้าย, รับจ้างขนของ ,ขนย้ายของ ,บริการขนย้าย ,รับขนส่งสินค้า ,รับจ้างขนของ ,ขนของ ย้ายบ้าน ,ย้ายบ้าน ขนของ ,ขนย้ายสิ่งของ ,ส่งของ ,รับเหมาตกแต่งภายใน ,บริษัทขนย้าย

ขนของย้ายบ้าน, ขนย้ายบ้าน, ขนย้ายสำนักงาน, บริการขนย้าย, บริษัทขนย้าย, รับขนย้าย, รับจ้างขนของ ,ขนย้ายของ ,บริการขนย้าย ,รับขนส่งสินค้า ,รับจ้างขนของ ,ขนของ ย้ายบ้าน ,ย้ายบ้าน ขนของ ,ขนย้ายสิ่งของ ,ส่งของ ,รับเหมาตกแต่งภายใน ,บริษัทขนย้าย

รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ
และการแกะหีบห่อ เอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และการติดตั้ง ประกอบของสำนักงานกิจการยุติธรรม

………………………………………………………………..

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม มีกำหนดจะย้ายที่ทำการจากอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค กระทรวงยุติธรรม ชั้น 14 และอาคารลานจอดรถ ชั้น 12 เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปยัง ที่ทำการแห่งใหม่ คือ ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคาร B ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการขนย้ายครั้งนี้ จะต้องขนย้ายเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ไปยังที่ทำการแห่งใหม่ด้วย ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานกิจการยุติธรรมสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเข้าไปปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องจัดหาผู้ให้บริการฯ ในครั้งนี้

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดำเนินการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ และการแกะหีบห่อ เอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และการติดตั้ง ประกอบของสำนักงานกิจการยุติธรรม จากสำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 14 และอาคารลานจอดรถ ชั้น 12 ไปยังที่ทำการแห่งใหม่
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดข้อขัดข้อง และเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน อันเนื่องมาจากการขนย้าย

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขนย้าย:ขั้นตอนการให้บริการขนย้ายสิ่งของ / ขอใช้แรงงาน

ขนย้าย:

ขั้นตอนการให้บริการขนย้ายสิ่งของ / ขอใช้แรงงานขนย้าย

ขนย้ายบ้าน

ขนย้ายบ้าน

ขั้นตอนการให้บริการขนย้ายสิ่งของ / ขอใช้แรงงานขนย้าย

1. ผู้ขอใช้บริการขนย้าย กรอกแบบฟอร์ม ส่วนที่ 1 ส่งธุรการกลุ่มงานพัฒนากายภาพ (ควรส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน)
2. ธุรการกลุ่มงาน ลงบันทึกการขอใช้บริการ และเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน / ผู้ได้รับมอบหมายขนย้าย
3. หัวหน้ากลุ่มงานขนย้าย / ผู้ได้รับมอบหมาย พิจารณาสั่งการ ในแบบฟอร์ม ส่วนที่ 2
4. ธุรการกลุ่มงานขนย้าย ส่งใบสั่งการให้หัวหน้าคนงาน
5. หัวหน้าคนงานขนย้าย จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ และดูแลการให้บริการให้แล้วเสร็จ
6. หัวหน้าคนงานขนย้าย / เจ้าหน้าที่ให้บริการ เมื่องานแล้วเสร็จ
- ให้ฉีกแบบฟอร์มประเมินผลการให้บริการ (ส่วนที่ 3 ของแบบฟอร์มนี้) ให้ผู้ขอใช้บริการเพื่อประเมินผลการให้บริการ (และรอรับคืน หากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะฝากแบบประเมินที่กรอกแล้วไปส่งให้กับหัวหน้ากลุ่มงาน)ขนย้าย
- กรอกแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 4 ส่งหัวหน้ากลุ่มงาน
7. ผู้ขอใช้บริการ ประเมินผลการให้บริการ (ส่วนที่ 3 ของแบบฟอร์มนี้) แล้วส่งไปที่ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากายภาพ
โดยตรง หรือ ฝากส่งไปกับหัวหน้าคนงาน / เจ้าหน้าที่ให้บริการ ตามแต่จะเห็นว่าวิธีใดเหมาะสม

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment