ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 4

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 4

ขนของย้ายบ้าน, ขนย้ายบ้าน, ขนย้ายสำนักงาน, บริการขนย้าย, บริษัทขนย้าย, รับขนย้าย, รับจ้างขนของ ,ขนย้ายของ ,บริการขนย้าย ,รับขนส่งสินค้า ,รับจ้างขนของ ,ขนของ ย้ายบ้าน ,ย้ายบ้าน ขนของ ,ขนย้ายสิ่งของ ,ส่งของ ,รับเหมาตกแต่งภายใน ,บริษัทขนย้าย

ขนของย้ายบ้าน, ขนย้ายบ้าน, ขนย้ายสำนักงาน, บริการขนย้าย, บริษัทขนย้าย, รับขนย้าย, รับจ้างขนของ ,ขนย้ายของ ,บริการขนย้าย ,รับขนส่งสินค้า ,รับจ้างขนของ ,ขนของ ย้ายบ้าน ,ย้ายบ้าน ขนของ ,ขนย้ายสิ่งของ ,ส่งของ ,รับเหมาตกแต่งภายใน ,บริษัทขนย้าย

5. หน้าที่ของผู้รับจ้าง
1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการประกันภัยในการขนย้ายพร้อมทั้งส่งสำเนากรมธรรม์ประกันภัยเสนอให้กับหน่วยงานที่รับจ้างก่อนการดำเนินการ โดยคำนวณราคาตามมูลค่าของวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่จะดำเนินการขนย้าย
2. ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานกิจการยุติธรรม
3. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพนักงานและพาหนะ ซึ่งมีขนาดและประสิทธิภาพที่สามารถขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ของผู้ว่าจ้างจากสำนักงาน หรือสถานที่ที่กำหนดไปถึงผู้รับสินค้าปลายทางที่กำหนดไว้ในเอกสาร รวมทั้งจะรับผิดชอบในกรณีสินค้าได้รับความเสียหาย แตกหัก หรือเสียหาย ตามสัญญานี้
4. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เช่น รถเข็นของต้องเป็นล้อยางเท่านั้น และจะต้องจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิว ผนัง และลิฟท์ ตลอดจนทางเดินในระหว่างการขนย้าย
5. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก ในความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง ไม่ว่าการกระทำหรือละเว้นกระทำนั้น ๆ จะเกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเพราะกระทำตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
6. ผู้รับจ้างจะต้องส่งใบรายงานการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้างทราบ เมื่อปฏิบัติงานขนย้ายเสร็จในแต่ละวัน โดยจะมีเอกสารนำส่งการขนย้ายให้ตัวแทนของผู้ว่าจ้างเป็นผู้ลงนามรับทราบ
7. ผู้รับจ้างจะต้องมีพนักงานประจำอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 20 คน โดยนำหลักฐานมาแสดงด้วย
8. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีหัวหน้าคุมงานอย่างน้อย 2 คน และต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวกให้กับหน่วยงาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และบริษัทอำนวยการขนย้าย
9. ผู้รับจ้างจะต้องให้พนักงานใส่ยูนิฟอร์มในขณะปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดป้ายชื่อพนักงานทุกคน

10. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลพนักงานให้พูดจาสุภาพ มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน มีมารยาทที่ดี และให้เกียรติกับหน่วยงานและบริษัทอำนวยการขนย้าย ตลอดจนผู้ประสานงานด้านอื่น ๆ ในจำนวนที่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามสัญญา
11. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมและดำเนินการด้านการผูกรัด (Lashing) วัสดุ อุปกรณ์ ในระหว่างการเคลื่อนย้ายและขนย้าย เพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุ อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย
12. ผู้รับจ้างต้องแกะหีบห่อ วัสดุห่อหุ้ม แยกออกจากหีบห่อ ถอด ประกอบ รื้อถอน / ประกอบ และเคลื่อนย้าย จัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ พัสดุที่ขนย้ายเข้าสู่สถานที่ที่กำหนด
13. ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมแผนดำเนินการบริหารความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายและขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกราบรื่นตลอดช่วงเวลาการเคลื่อนย้ายและขนย้าย
14. ผู้รับจ้างต้องเตรียมด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) อย่างเพียงพอและเหมาะสมตลอดช่วงเวลาในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งโครงการ
15. หากเกิดกรณีมีข้อบกพร่อง ขัดข้อง ฉุกเฉิน และอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานในโครงการ ผู้ควบคุมงานจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างและผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทันที
16. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ต้องรับผิดชอบถึงความผาสุก ความปลอดภัย ค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการของบุคลากรทุกคนที่มาปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่กฎหมายกำหนดตลอดระยะเวลาในการทำงานในโครงการ
17. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมแผนสำรองฉุกเฉิน (Contingency Plan) หากมีเหตุฉุกเฉิน เช่น เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนเกิดขึ้น จะต้องมีแผนสำรองไว้เพื่อป้องกันความเสียหาย และไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ เช่น อุปกรณ์ชำรุด เสียหาย อุบัติเหตุ อุบัติภัย ฝนตก ฟ้าผ่า ไฟไหม้
เงื่อนไข การปรับเพิ่ม – ลดเนื้องาน
ในระหว่างดำเนินงานผู้ว่าจ้างสามารถปรับเพิ่ม – ลด เนื้องานได้ตามข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ โดยคิดค่าใช้จ่ายเทียบเคียงกับเนื้องานประเภทเดียวกันที่ระบุไว้ในสัญญาดำเนินการขนย้าย

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>