ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 2

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 2

ขนของย้ายบ้าน, ขนย้ายบ้าน, ขนย้ายสำนักงาน, บริการขนย้าย, บริษัทขนย้าย, รับขนย้าย, รับจ้างขนของ ,ขนย้ายของ ,บริการขนย้าย ,รับขนส่งสินค้า ,รับจ้างขนของ ,ขนของ ย้ายบ้าน ,ย้ายบ้าน ขนของ ,ขนย้ายสิ่งของ ,ส่งของ ,รับเหมาตกแต่งภายใน ,บริษัทขนย้าย

ขนของย้ายบ้าน, ขนย้ายบ้าน, ขนย้ายสำนักงาน, บริการขนย้าย, บริษัทขนย้าย, รับขนย้าย, รับจ้างขนของ ,ขนย้ายของ ,บริการขนย้าย ,รับขนส่งสินค้า ,รับจ้างขนของ ,ขนของ ย้ายบ้าน ,ย้ายบ้าน ขนของ ,ขนย้ายสิ่งของ ,ส่งของ ,รับเหมาตกแต่งภายใน ,บริษัทขนย้าย

3. การขนย้ายคุณสมบัติผู้เสนอราคา
1. ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท ขึ้นไป
2. ผู้เสนอราคาจะต้องมีประสบการณ์การขนย้ายมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี
3. ผู้เสนอราคาจะต้องมีประสบการณ์การดำเนินการขนย้ายให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชนขนาดใหญ่มาก่อน โดยให้แนบผลงาน (สัญญา) เพิ่มประกอบการพิจารณาด้วย
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
6. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
7. ผู้เสนอราคาต้องไปดูสถานที่ที่ทำการสำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 14 และอาคารลานจอดรถ ชั้น 12 และที่ทำการแห่งใหม่ คือ ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร อาคาร B ชั้น 9 เขตหลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงานกำหนดในประกาศสอบราคา หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นทราบถึงสภาพของสถานที่และรายละเอียดต่าง ๆ ที่สำนักงานกิจการยุติธรรมประกาศไว้.oการดำเนินการขนย้าย

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>