แบบขอใช้บริการขนย้ายสิ่งของ / ขอใช้แรงงาน

แบบขอใช้บริการขนย้ายสิ่งของ / ขอใช้แรงงาน

แบบขอใช้บริการขนย้ายสิ่งของ / ขอใช้แรงงาน

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ขอใช้บริการ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………. หมายเลขโทรศัพท์ ………………………………….
ขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มงานพัฒนากายภาพ โปรดจัดบุคลากรไปให้บริการ ดังนี้

ขนย้ายสิ่งของ (โปรดระบุรายละเอียด เช่น ประเภทสิ่งของและจำนวน สถานที่จากที่ใดไปยังที่ใด)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

อื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ในวันที่ ……………………………………………………………………………………………………… เวลา ………………………………… น.

ลงชื่อ ………………………………………………… ผู้ขอรับบริการ
…………/…………/…………

————————————————————————————————————————————————————–

ส่วนที่ 2 สำหรับ หัวหน้ากลุ่มงานขนย้ายพัฒนากายภาพ / ผู้ได้รับมอบหมาย เลขที่ ………………………

เรียน ……………………………………, ……………………………………, ……………………………………, ……………………………………

โปรดดำเนินการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มด้านหลัง

ลงชื่อ …………………………………………….. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากายภาพ /
…………/…………/………… ผู้ได้รับมอบหมาย

————————————————————————————————————————————————————–

ส่วนที่ 3 สำหรับผู้ขอใช้บริการขนย้าย เลขที่ ………………………
แบบประเมินผลการให้บริการขนย้าย

ขอความร่วมมือจากผู้รับบริการ โปรดกรอกแบบประเมินผลการขนย้ายให้บริการด้านล่าง แล้วตัดเอกสารนี้ เฉพาะส่วนที่ (3) ส่งให้กับหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากายภาพ หรืออาจมอบไปกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตามแต่ท่านเห็นว่าวิธีใดเหมาะสม เพื่อทางกลุ่มงานใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการต่อไป

1. ระยะเวลาการให้บริการ (การตรงเวลานัดหมาย, ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานจนงานแล้วเสร็จ)
( ) ควรปรับปรุง ( ) พอใช้ ( ) ดี ( ) ดีมาก

2. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ (สุภาพ, กระตือรือร้น, เอาใจใส่, รับผิดชอบ)
( ) ควรปรับปรุง ( ) พอใช้ ( ) ดี ( ) ดีมาก

3. ความพึงพอใจต่อผลงาน (งานแล้วเสร็จ, ครบถ้วน, ถูกต้อง, ตรงความต้องการ)
( ) ควรปรับปรุง ( ) พอใช้ ( ) ดี ( ) ดีมาก

4. ข้อเสนอแนะขนย้ายอื่นๆ (ถ้ามี) …………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ………………………………………………… ผู้รับบริการ

ส่วนที่ 4 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขนย้าย

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานขนย้าย

แบบฟอร์มนี้ ให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ลงมือปฏิบัติงานให้บริการ กรอกส่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากายภาพ เมื่องานแล้วเสร็จ

• เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ …………………………………………………………………………. เวลา ………………………….. น.
• งานขนย้ายแล้วเสร็จ วันที่ …………………………………………………………………………. เวลา ………………………….. น.
• ปัญหาขนย้ายอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ …………………………………………………… ผู้ปฏิบัติงานขนย้าย
( ………………………………………………… )

ลงชื่อ …………………………………………………… ผู้ปฏิบัติงานขนย้าย
( ………………………………………………… )

ลงชื่อ …………………………………………………… ผู้ปฏิบัติงานขนย้าย
( ………………………………………………… )

ลงชื่อ …………………………………………………… ผู้ปฏิบัติงานขนย้าย
( ………………………………………………… )

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>