ขนย้่าย:ความระงับของสัญญารับขนย้่าย

ความระงับของสัญญารับขน(ทั้งรับขนของและรับขนคนโดยสาร)

ขนของย้ายบ้าน

ขนของย้ายบ้าน

ขนย้่าย:ความระงับของสัญญารับขนย้่าย

1. เมื่อผู้ขนย้ายไปปฏิบัติตามสัญญารับขนเรียบร้อยแล้ว คือขนของหรือคนโดยสาร
ตามที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว
2. สัญญารับขนของอาจเลิกไปก่อนที่ผู้ขนย้ายปฏิบัติเสร็จสิ้นตามสัญญาโดยคู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีดังต่อไปนี้
2.1 เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญา อีกฝ่ายหนึ่งก็ย่อมมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได้ หลังจากที่ได้บอกกล่าวให้เวลาพอสมควรให้ฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาจัดการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ทั้งนี้เป็นไปตามหลักทั่วไปในเรื่องการเลิก
สัญญาตามมาตรา 387
2.2 เมื่อของที่รับขนเกิดวินาศภัยเพราะเหตุสุดวิสัย สัญญารับขนก็สิ้นสุดลง ทั้งนี้
เพราะการชำระหนี้ของผู้ขนย้ายกลายเป็นพ้นวิสัยผู้ขนย้ายจึงหลุดพ้นจากการ
ชำระหนี้ตามมาตรา 219
2.3 เมื่อผู้ส่งหรือผู้ทรงใบตราส่งในกรณีที่มีการออกใบตราส่งได้ สั่งให้ผู้ขนย้ายงด
การส่งของนั้น หรือให้ส่งของนั้นกลับคืน หรือให้จัดการแก่ของนั้นเป็นอย่างอื่น
และผู้ขนย้ายได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ส่งหรือผู้ทรงใบตราส่งนั้นแล้ว (มาตรา
626) สำหรับกรณีนี้จะเกิดขึ้นได้ก็โดยที่ของนั้นยังอยู่ในมือของผู้ขนย้าย และผู้
ขนย้ายชอบที่จะได้รับเงินค่าระวางพาหนะตามส่วนแห่งระยะทางที่ได้จัดการขน
ส่งไปแล้วกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้เสียไปเพราะเหตุที่บอกงดหรือเพราะส่งของ
กลับคืนหรือเพราะจัดการเป็นประการอื่นนั้น ขอให้พึงสังเกตว่า สิทธิของผู้ส่ง
ในอันที่จะเลิกสัญญารับขนของดังกล่าวนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับสิทธิของผู้
ว่าจ้างในสัญญาจ้างทำของ ในอันที่จะเลิกสัญญาจ้างทำของกลางคันได้
2.4 ในกรณีที่หาตัวผู้รับตราส่งไม่พบหรือผู้รับตราส่งปฏิเสธไม่ยอมรับของถ้าผู้
ขนย้ายได้ดำเนินการตามวิธีการดังบัญญัติไว้ในมาตรา 631 โดยเอาของนั้นไป
ฝากไว้ยังสำนักงานฝากทรัพย์หรือขายทอดตลาดแล้วสัญญารับขนของก็เป็นอัน
ระงับไป
3. เมื่อมีการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาของคู่สัญญารับขน กล่าวคือ คู่สัญญาตกลงเลิก
สัญญากันเองโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายตามหลักของนิติกรรมสัญญาทั่วไป)

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>