การควบคุมการขนย้ายน้ำตาลทราย

คำชี้แจง
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
เกี่ยวกับการแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ การจัดทำบัญชีคุมสินค้า
และการควบคุมการขนย้ายน้ำตาลทราย
———————-

การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และการจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำตาลทราย
1. โรงงานน้ำตาลทราย 1.1 แจ้งปริมาณการผลิต ปริมาณการจำหน่ายในประเทศ ปริมาณ การส่งออก ปริมาณคงเหลือ และสถานที่เก็บ
(1) แจ้งข้อมูลที่เป็นอยู่ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ตามแบบ นต. 01
(2) แจ้งข้อมูลของเดือนกรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ตามแบบ นต. 01
(3) แจ้งข้อมูลของแต่ละเดือนเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 7 ของ เดือนถัดไป ตามแบบ นต. 01
1.2 แจ้งปริมาณการครอบครองตั้งแต่ 10,000 กิโลกรัมขึ้นไป และ สถานที่เก็บ
(1) แจ้งข้อมูลที่เป็นอยู่ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ตามแบบ นต. 01
(2) กรณีครอบครองหลังวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 แจ้งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ครอบครองตั้งแต่ 10,000 กิโลกรัมขึ้นไป ตามแบบ นต. 01
(3) แจ้งข้อมูลของเดือนกรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ตามแบบ นต. 01
(4) แจ้งข้อมูลของแต่ละเดือนเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 7 ของ เดือนถัดไป ตามแบบ นต. 01 อย่างต่อเนื่องไม่ว่าปริมาณการครอบครองจะถึง 10,000 กิโลกรัม หรือไม่ก็ตาม
1.3 แจ้งรายชื่อ รายละเอียดของผู้ซื้อและผู้ใช้ที่มีปริมาณการซื้อครั้งละตั้งแต่ 10,000 กิโลกรัม เป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มแจ้งข้อมูลวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 และเดือนต่อไปต้องแจ้ง

(1) งวดที่ 1 วันที่ 1-15 แจ้งภายใน 3 วันทำการ ตามแบบ นต. 02
(2) งวดที่ 2 วันที่ 16-วันสิ้นเดือน แจ้งภายใน 3 วันทำการ ตามแบบ นต. 02
หมายเหตุ กรณีช่อง “ต่างประเทศ” ตามแบบแจ้ง นต. 02 ให้กรอกข้อมูลเฉพาะน้ำตาลทรายโควต้า ค. ที่จำหน่ายภายในประเทศ
1.4 แจ้งรายละเอียดการส่งออกน้ำตาลทรายตามสัญญาซื้อขายทุกสัญญา และราคาจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มแจ้งข้อมูลวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 และเดือนต่อไปต้องแจ้ง
(1) งวดที่ 1 วันที่ 1-15 แจ้งภายใน 3 วันทำการ ตามแบบ นต. 03
(2) งวดที่ 2 วันที่ 16-วันสิ้นเดือน แจ้งภายใน 3 วันทำการ ตามแบบ นต. 03
1.5 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บจากที่เคยแจ้งไว้ ให้แจ้งภายใน 3 วัน ทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยแจ้งตามแบบ นต. 01
1.6 จัดทำบัญชีคุมสินค้าแสดงชนิด เกรด ปริมาณ สถานที่เก็บ ชื่อและ ที่อยู่ของผู้ซื้อเป็นรายวัน โดยลงรายละเอียดให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน และเก็บไว้ ณ สำนักงาน สถานที่ทำการ หรือสถานที่เก็บ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

2. ผู้แทนจำหน่าย
ผู้จำหน่ายส่ง
2.1 แจ้งรายชื่อผู้ซื้อและผู้ใช้ที่มีปริมาณการซื้อครั้งละตั้งแต่ 10,000 กิโลกรัมขึ้นไป เป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มแจ้งข้อมูลวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 และเดือนต่อไปต้องแจ้ง
(1) งวดที่ 1 วันที่ 1-15 ภายใน 3 วันทำการ ตามแบบ นต. 02
(2) งวดที่ 2 วันที่ 16-วันสิ้นเดือน ภายใน 3 วันทำการ ตามแบบ นต. 02
2.2 แจ้งปริมาณการครอบครองตั้งแต่ 10,000 กิโลกรัมขึ้นไป และ สถานที่เก็บ
(1) แจ้งข้อมูลที่มีอยู่ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ตามแบบ นต. 01
(2) กรณีครอบครองหลังวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 แจ้งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ครอบครอง 10,000 กิโลกรัม ตามแบบ นต. 01
(3) แจ้งข้อมูลของเดือนกรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ตามแบบ นต. 01
(4) แจ้งข้อมูลของแต่ละเดือนเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ตามแบบ นต. 01 อย่างต่อเนื่องไม่ว่าปริมาณการครอบครอง จะถึง 10,000 กิโลกรัม หรือไม่ก็ตาม

2.3 จัดทำบัญชีคุมสินค้าแสดงชนิด เกรด ปริมาณ สถานที่เก็บ ชื่อและ ที่อยู่ของผู้ซื้อเป็นรายวัน โดยลงรายละเอียดให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน และเก็บไว้ ณ สำนักงาน สถานที่ทำการ หรือสถานที่เก็บ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

3. ผู้ครอบครอง 3.1 แจ้งปริมาณการครอบครองตั้งแต่ 10,000 กิโลกรัมขึ้นไป และ สถานที่เก็บ
(1) แจ้งข้อมูลที่มีอยู่ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ตามแบบ นต. 01
(2) กรณีครอบครองหลังวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 แจ้งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ครอบครอง 10,000 กิโลกรัม
(3) แจ้งข้อมูลของเดือนกรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ตามแบบ นต. 01
(4) แจ้งข้อมูลของแต่ละเดือนเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ตามแบบ นต. 01 อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าปริมาณ การครอบครองจะถึง 10,000 กิโลกรัม หรือไม่ก็ตาม
3.2 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บจากที่เคยแจ้งไว้ ให้แจ้งภายใน 3 วัน ทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยแจ้งตามแบบ นต. 01

4. สถานที่แจ้ง 4.1 ผู้แจ้งมีสำนักงานใหญ่ หรือมีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดนนทบุรี ให้แจ้ง ณ สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน
4.2 ผู้แจ้งมีสำนักงานใหญ่หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ให้แจ้ง ณ สำนักงานการค้า ภายในจังหวัดแห่งท้องที่นั้น

5. วิธีการแจ้ง 5.1 ส่งด้วยตนเองตามสถานที่แจ้งในข้อ 4
5.2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้ถือวันที่ประทับตราประจำวัน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง เป็นวันแจ้ง
5.3 ทางโทรสาร กรณีผู้แจ้งตามข้อ 4.1 ให้แจ้งที่หมายเลข 02-547-5356, 02-547-5359 และ 02-547-5463 ส่วนผู้แจ้งตามข้อ 4.2 ให้ประสานสำนักงานการค้าภายในจังหวัดท้องที่ที่แจ้ง แล้วส่งต้นฉบับให้เลขาธิการ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงจะสมบูรณ์
5.4 ทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบของสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เป็นวันแจ้ง แล้วส่งต้นฉบับให้เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงจะสมบูรณ์
การขนย้ายน้ำตาลทราย
1. การขออนุญาต 1.1 คำขอรับหนังสืออนุญาตให้ระบุชื่อผู้ขออนุญาต ชื่อผู้รับน้ำตาลทราย รายละเอียดการขนย้าย ได้แก่ สถานที่ต้นทาง สถานที่ปลายทาง ชนิด น้ำหนัก ปริมาณ โดยระบุปริมาณ สถานที่ ชื่อผู้รับน้ำตาลทรายทุกแห่ง และรายละเอียดเส้นทางที่ใช้ขนย้าย (ถนน) ระยะเวลาที่ขอขนย้าย ทะเบียนยานพาหนะ และเหตุผลความจำเป็น
1.2 เอกสารประกอบคำขอ
(1) หนังสือรับรองนิติบุคคล (ถ้ามี)
(2) หนังสือมอบอำนาจ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอ และผู้มอบอำนาจที่รับรองความถูกต้อง
(4) หลักฐานการซื้อขายหรือการได้มา
(5) หลักฐานการสลักหลังรับรองของพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีผู้รับ ไม่สามารถรับน้ำตาลทรายได้
1.3 สถานที่ยื่นคำขอ
ยื่นได้ทั้งท้องที่ต้นทางและปลายทาง ดังนี้
(1) สถานที่ทำการขนย้ายต้นทาง
 กรณีขนย้ายจากกรุงเทพมหานคร ยื่นที่สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ สำนักงาน กกร. กรมการค้าภายใน
 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแห่งท้องที่นั้น
 สำนักงานที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่ต้นทาง ซึ่งประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) มอบหมาย
(2) สถานที่ทำการขนย้ายปลายทาง
 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแห่งท้องที่นั้น
 สำนักงานที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่ที่ขนย้ายเข้ามา ซึ่งประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) มอบหมาย
ต้นทาง หมายถึง สถานที่เก็บน้ำตาลทราย และจะขนย้ายออกจากสถานที่นั้น
ปลายทาง หมายถึง สถานที่รับน้ำตาลทราย

2. การอนุญาต 2.1 ผู้อนุญาต
(1) อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะเลขาธิการ กกร. หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย สำหรับการอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร
(2)ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธาน กจร. หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย (การค้าภายในจังหวัด นายอำเภอ) สำหรับการอนุญาตนอกเขตกรุงเทพมหานคร

3. หนังสืออนุญาต 3.1 ผู้ประกอบการ
 สีขาว ต้นฉบับหนังสืออนุญาต มอบให้กับผู้ขออนุญาตเพื่อมอบให้ ผู้ขับขี่นำติดไปกับยานพาหนะด้วยทุกครั้งและเมื่อถึงปลายทางให้ผู้ขับขี่มอบให้ผู้รับปลายทาง เพื่อส่งสำนักงานการค้าภายในจังหวัดซึ่งเป็นปลายทางการขนย้ายโดยวิธีใดก็ได้ ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้ขนย้ายถึง
3.2 เจ้าหน้าที่
(1) กรณีประธาน กจร. เป็นผู้ออกหนังสืออนุญาต หรือประธาน กจร. มอบหมายให้การค้าภายในจังหวัดออกหนังสืออนุญาต
 สีขาว ต้นฉบับหนังสืออนุญาต มอบให้กับผู้ขออนุญาต
 สีฟ้า คู่ฉบับหนังสืออนุญาต เก็บไว้ที่หน่วยงานซึ่งเป็นผู้ดำเนินการออกหนังสืออนุญาต
 สีชมพู สำเนาหนังสืออนุญาต เก็บไว้ที่หน่วยงานซึ่งเป็นผู้ดำเนินการออกหนังสืออนุญาต
 สีเหลือง สำเนาหนังสืออนุญาต ส่งให้สำนักงาน กกร. เป็นประจำทุก 7 วัน นับแต่วันที่ได้ออกหนังสืออนุญาต
(2) กรณีประธาน กจร. มอบหมายให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอออกหนังสืออนุญาต
 สีขาว ต้นฉบับหนังสืออนุญาต มอบให้กับผู้ขออนุญาต
 สีฟ้า คู่ฉบับหนังสืออนุญาต เก็บไว้ที่หน่วยงานซึ่งเป็นผู้ดำเนินการออกหนังสืออนุญาต
 สีชมพูและสีเหลือง สำเนาหนังสืออนุญาต ส่งให้สำนักงานการค้าภายในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด ทุก 7 วันนับแต่วันที่ได้ออก หนังสืออนุญาต
ให้สำนักงานการค้าภายในจังหวัดส่งสำเนาหนังสืออนุญาตสีเหลือง ให้สำนักงาน กกร. เป็นประจำทุก 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาหนังสืออนุญาต
3.3 ขนย้ายให้ตรงตามชนิด ขนาด เกรด ปริมาณ ระยะเวลาที่อนุญาตให้ ขนย้าย และใช้ยานพาหนะหมายเลขทะเบียนตามที่ระบุ
3.4 เมื่อมีเหตุขัดข้อง ให้แจ้งเหตุขัดข้องกับเจ้าหน้าที่ เพื่อสลักหลังหนังสืออนุญาต พร้อมลงนามระบุตำแหน่ง ดังนี้
 พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานการค้าภายในจังหวัด ท้องที่นั้น
 ร้อยเวรที่ปฏิบัติงานประจำสถานีตำรวจท้องที่นั้น
 เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ

4. การยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต กรณีที่ผู้ขออนุญาตได้รับหนังสืออนุญาตให้ขนย้ายให้ท้องที่หนึ่งแล้ว ก็ไม่ต้องขออนุญาตขนย้ายในท้องที่อำเภอที่ห้ามขนย้ายเข้ามาได้ ตัวอย่าง เช่น
(1) นาย ก. ประสงค์ขนย้ายน้ำตาลทราย 2,000 กิโลกรัมเข้ามาในอำเภอเมืองจังหวัดตราด โดยผ่านเข้าไปในอำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอ สอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นท้องที่ที่ต้องขออนุญาตขนย้ายเข้า แต่นาย ก. เก็บน้ำตาลทรายไว้ที่จังหวัดปทุมธานี นาย ก . สามารถ ขออนุญาตขนย้ายได้ที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นต้นทาง และสามารถขนย้ายเข้าจังหวัดตราดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ที่อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาวอีก ทั้งนี้ให้ระบุเส้นทาง การเดินทางในคำขออนุญาตขนย้ายให้ชัดเจน
(2) นาย ข. ซึ่งอยู่จังหวัดเพชรบุรี ต้องการขนย้ายน้ำตาลทราย 5,000 กิโลกรัม ไปอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยต้องผ่านอำเภอหัวหิน ซึ่งเป็นท้องที่ที่ต้องขออนุญาตขนย้ายเข้า สามารถขออนุญาต ขนย้ายได้ที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจังหวัดต้นทางหรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นจังหวัดปลายทาง หรืออำเภอปราณบุรี กรณีที่ประธาน กจร. มอบหมายให้อำเภอปราณบุรี เป็นผู้อนุญาต โดยไม่ต้องขออนุญาตขนย้ายเข้าอำเภอหัวหินอีกเพื่อเป้นการควบคุมการควบคุมการขนย้ายน้ำตาลทราย

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>