ขนย้าย…สัญญาจ้างขนย้ายคนโดยสาร

ขนย้าย สัญญาจ้างขนย้ายคนโดยสาร
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ….…………………..ตำบล/แขวง….……………………………
อำ เภอ/เขต….………………………จังหวัด….………………….เมื่อวันที่….…….…………..
ระหว่าง………………………………..……………………… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”
ฝ่ายหนึ่งกับ ………………………………………………………………… อยู่บ้านเลขที่….………
ถนน………………………ตำบล/แขวง….……………………อำเภอ/เขต …………….……………
จังหวัด…………………โทรศัพท์….………………………ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขนย้าย
อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ขนย้ายตกลงรับจ้างทำการขนย้ายนักศึกษาและบุคลากรของผู้
ว่าจ้างด้วยยานพาหนะ ……………………………………….…………เพื่อไปศึกษานอกสถานที่ ณ
……………………….…………ระหว่างวันที่………………..………ถึงวันที่…….…………………
โดยเริ่มออกเดินทางจาก….…………………….……ในวันที่………….……………เวลา….……น.
และกลับถึง………………………….…ในวันที่……………….เวลา……………น. ตามตารางแสดง
รายละเอียดกำหนดวันเวลาการเดินทางแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้อ 2. ผู้ขนย้ายตกลงรับทำการขนย้ายตามข้อ 1. โดยคิดค่าจ้างเป็นเงินจำนวน…………บาท
ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ขนย้ายเมือผู้ขนย้ายได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ผู้ขนย้ายจะต้องจัดหายานพาหนะซึ่งมีที่นั่งจำนวน…………………ที่นั่ง มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกภายใน คือ .………..……………………..………………จำนวน………………….……
ลำ/คัน ซึ่งมีประกันภัยชั้นหนึ่งครอบคลุมความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งยังต้องอยู่ในสภาพมั่นคง
แข็งแรงปลอดภัยมีเครื่องอุปกรณ์ ส่วนควบและเครื่องใช้ประจำยานพาหนะถูกต้องครบถ้วนตาม
กฎหมาย ใช้การได้ดีในการขนย้ายและมีความสะอาดถูกสุขลักษณะพร้อมพนักงานควบคุม ขับขี่
ยานพาหนะ ต้องได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถและมีใบอนุญาตให้ขับขี่
ยานพาหนะประเภทนั้น และเป็นผู้มีความประพฤติดี มีความชำนาญ สุขุมรอบคอบในการควบคุมขับ
ขี่ยานพาหนะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้
ผู้ขนย้ายจะต้องแจ้งชื่อพนักงานควบคุม ขับขี่ยานพาหนะ และชื่อพนักงานประจำยานพาหนะ
พร้อมสำเนาประกาศนียบัตร ใบอนุญาต ขับขี่ยานพาหนะของผู้ควบคุม ขับขี่ยานพาหนะตามวรรค
หนึ่งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนออกเดินทาง
ข้อ 4. ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา ผู้ขนย้ายหรือตัวแทนหรือพนักงานของผู้ขนย้าย
จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง หากไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน
ของผู้ว่าจ้าง มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที
เอกสารประกอบการสอนวิชาเอกเทศสัญญา 2 (สัญญารับขน)โดย อาจารย์อุดม งามเมืองสกุล
93
93
ข้อ 5. ผู้ขนย้ายสัญญาว่าจะไม่เอางานที่รับจ้างตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างขนย้ายช่วงอีก
ทอดหนึ่งเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้ขนย้ายยังคงต้องรับผิดชอบต่อ
ผู้ว่าจ้างในการกระทำหรือความผิดอย่างใด ๆ ของผู้รับจ้างช่วง
ข้อ 6. ถ้าผู้ขนย้ายไม่จัดยานพาหนะทำการขนย้ายให้ทันตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ที่
กำหนดไว้ในสัญญา หรือจัดยานพาหนะที่มีสภาพไม่เหมาะสมแก่การเดินทางได้โดยปลอดภัย ผู้ว่า
จ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ข้อ 7. ในระหว่างการเดินทาง หากยานพาหนะของผู้ขนย้ายเกิดชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย
จนผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง เห็นว่า ไม่เหมาะสมที่จะเดินทางต่อไปได้โดยปลอดภัย ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาและว่าจ้างยานพาหนะอื่นตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรใช้เดินทางต่อไปได้
ข้อ 8. ผู้ขนย้ายจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อคนโดยสารและผู้ว่าจ้างเพื่อความเสียหาย
อย่าง ใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการขนย้ายล่าช้าหรือความชำรุดบกพร่องหรือสภาพของยานพาหนะ
ตามสัญญานี้ รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ขนย้ายหรือตัวแทน
หรือพนักงานของผู้ขนย้ายด้วย
ข้อ 9. หากผู้ขนย้ายผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยไม่ผิดสัญญาการขนย้าย

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>