การขนย้าย ระหว่างเกิดเพลิงไหม้

กฎเกณฑ์พื้นฐานในการระงับเหตุอัคคีภัยบนตึกสูงนั้นจริงๆ แล้วก็
จะเป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการระงับเหตุอัคคีภัยอาคารบ้านเรือนทั่วไป
แตกต่างกันตรงที่การขนย้ายนักดับเพลิงและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปยังจุด
เกิดเหตุจะมีความยุ่งยากซับซ้อนกว่า และนี่ก็เป็นที่มาของกลยุทธ์ที่เรียก
ว่าการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่ภายในอาคาร (Interior Staging)
การจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่ภายในอาคารคือ การจัดกำลังนักดับเพลิง
และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ เตรียมไว้เพื่อเข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติการ
ของหน่วยแรกที่เข้าผจญเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ คล้ายคลึงกับการจัดตั้งหน่วย
เคลื่อนที่ภายนอกระหว่างการระงับเหตุอัคคีภัยอาคารบ้านเรือนซึ่งจะจัด
ตั้งอยู่ด้านนอกเตรียมพร้อมจะเข้าไปขนย้ายกำลังบำรุงหรือผลัดเปลี่ยนกำลังที่
ปฏิบัติข้างในก่อนหน้านั้นแล้วได้ตลอดเวลา ในกรณีที่อัคคีภัยเกิดขึ้นกับ
ตึกที่มีความสูงไม่กี่ชั้น เราอาจใช้กลยุทธ์จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่ภายนอกได้
แต่ถ้าเป็นอัคคีภัยตึกสูงระดับ 10 ชั้นไป จะต้องใช้เทคนิค Interior Staging
สถานเดียวด้วยเหตุผลที่ว่าหน่วยเคลื่อนที่เพื่อปฏิบัติการหรือสนับสนุนจะ
ต้องอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
การระงับเหตุอัคคีภัยบนตึกสูงหน่วยแรกจะต้องเข้าระงับเหตุบน
ชั้นที่เกิดเพลิงโดยเร็วที่สุด โดยทั่วไปแล้วจะมีนักดับเพลิง 4 นายพร้อม
อุปกรณ์เท่าที่จำเป็นต่อสายสูบขนาด 2 ½ นิ้วจากท่อยืนทำการฉีดน้ำดับ
เพลิง ณ จุดเกิดเหตุ ถ้าถามว่าจำนวนนักดับเพลิงและวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว
พอเพียงหรือไม่ ก็ต้องตอบว่าไม่พอเพียง แต่เนื่องจากเป็นปฏิบัติการตอบ
โต้เหตุฉุกเฉินทำให้มีเวลาจำกัด จึงต้องจัดกำลังเท่าที่จำเป็นที่สุดเพื่อแก้
ปัญหาการขนย้ายเฉพาะหน้าไปก่อน หลังจากนั้น ไม่ว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อหรือไม่
ก็ตาม จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่ภายในขึ้นไปสนับสนุนการทำงาน
ของหน่วยแรกดังกล่าวนี้
หัวหน้าหน่วยดับเพลิงที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานต้องตั้งสมมติฐาน
ว่าเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นจะไม่สิ้นสุดลงง่ายๆ หน่วยแรกที่เข้าไปจะทำได้แค่
การดับไฟเบื้องต้นเพื่อจำกัดเขตลุกลามและจะปฏิบัติงานได้ประมาณ 15
นาทีโดยเฉลี่ย (ข้อมูลทางสถิติของ NFPA) ดังนั้นจะต้องมีนักดับเพลิงคน
ใหม่พร้อมอุปกรณ์ที่เหมาะสมมากกว่าเข้าไปสนับสนุนหรือสับเปลี่ยนกำลัง
เพื่อความต่อเนื่องของปฏิบัติการ หลังจากหน่วยแรกขึ้นไปยังชั้นที่เกิดเหตุ
จะต้องจัดตั้ง Interior Staging ทันที จุดที่ตั้งมักจะกำหนดให้เป็นชั้นที่อยู่ต่ำ
ลงมาจากชั้นที่เกิดเพลิงไหม้ 2 ชั้น ตัวอย่างเช่น เกิดเหตุที่ชั้นที่ 20 จุดที่ตั้ง
ของ Interior Staging จะอยู่ที่ชั้น 18 หลังจากจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่ภายใน
อาคารเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การเคลื่อนหน่วยดังกล่าวขึ้นไป
ยังชั้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อทำงานตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ อาคารสูงทุกแห่งจะ
มีลิฟต์ดับเพลิงเตรียมไว้จึงใช้ลิฟต์เคลื่อนย้ายกองกำลังและวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น ถังอากาศ สายสูบ หัวฉีดน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ฯลฯ
ขึ้นมาจากชั้นล่างถึงชั้นที่ตั้งหน่วยฯ และเคลื่อนย้ายต่อไปยังชั้นที่เกิดเหตุ
ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็วและเป็นการสงวนกำลังนักดับเพลิงไปในตัว
อย่างไรก็ตาม กรณีลิฟต์ดับเพลิงไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้เนื่อง
จากไฟดับหรือเกิดความขัดข้องซึ่งมักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทางเลือกในการ
เคลื่อนย้ายกำลังพลและอุปกรณ์จึงต้องหันมาใช้บันไดอาคาร ปัญหาการขนย้ายใหญ่
อยู่ที่การขนย้ายอุปกรณ์ตั้งแต่ข้างล่างอาคารจนถึงชั้นที่ตั้ง Interior Staging
และชั้นที่เกิดเหตุซึ่งเป็นปลายทาง วิธีการที่ใช้กันอยู่ก็คือ “เคลื่อนย้ายที่
ละสองชั้น” โดยแบ่งนักดับเพลิงที่จะทำขนย้ายอุปกรณ์เป็นสองกลุ่ม กลุ่ม
แรกเดินขึ้นไปรอที่ชั้นเหนือขึ้นไปสองชั้น กลุ่มที่สองขนอุปกรณ์ขึ้นไป เมื่อ
ถึงชั้นสองก็เปลี่ยนให้กลุ่มแรกที่รออยู่ทำการขนอุปกรณ์ต่อไปยังอีกสอง
ชั้นข้างบน ทำแบบนี้สลับกันไปจนกระทั่งถึงจุดที่ตั้งหน่วยและชั้นที่เกิดเหตุ
ตามลำดับ
ระหว่างเคลื่อนย้ายกำลัง/ขนอุปกรณ์ u3606 ถ้าไม่มีความเสี่ยงใดๆ นักดับ
เพลิงอาจยังไม่ต้องสวมชุดดับเพลิงหรือเครื่องช่วยหายใจซึ่งจะช่วยผ่อนแรง
ได้มากพอสมควร (การเดินขึ้นบันไดตึกสูงในชุดดับเพลิงเต็มยศ สวมรอง
เท้าบู้ท สวมหน้ากาก ฯลฯ จะทำให้นักดับเพลิงเมื่อยล้าและเหนื่อยอ่อน
สุดบรรยาย) แต่ถ้าช่องบันไดที่ใช้เป็นเส้นทางเคลื่อนย้ายมีควันหรือปัจจัย
อันตรายอื่นๆ ต้องสวมเครื่องป้องกันที่เหมาะสมโดยไม่มีทางเลี่ยง
หากปฏิบัติการมีความยืดเยื้อเกินครึ่งชั่วโมง แผนการขนย้ายกำลังบำรุง
จะต้องเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยอาจตั้งหน่วยเคลื่อนที่ภาย
ในอาคารในทุกชั้นของอาคารที่เกิดเหตุ (มีนักดับเพลิงอย่างน้อยชั้นละ 1
คน) กรณีมีการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมก็จะใช้วิธีขนย้ายต่อกันเป็นทอดๆ
ทั้งนี้ วิธีการเคลื่อนย้ายทางบันไดอาคารดังกล่าวต้องมีการวางแผน
ล่วงหน้าและกำหนดขั้นตอนการทำงานที่แน่นอน รวมทั้งมีการฝึกซ้อม
เป็นระยะเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>