เงื่อนไขการขายทอดตลาด กับขนย้ายบ้าน

ผู้ประมูลได้จะต้องทำการขนย้ายบ้านพัสดุที่ประมูลได้ และจัดการขนย้ายบ้านออกจากมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ภายในเวลาที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งให้เป็นผู้ประมูลได้และในการขนย้ายบ้านนี้ หากอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้ทำการขนย้ายบ้านผู้ประมูลได้จะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพเดิมด้วย (ซึ่งในการรับพัสดุผู้ประมูลได้ จะต้องตกลงกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.