เกษตรแจง 8 ข้อกำหนดเกษตรดีที่เหมาะสมและการขนย้าย

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการส่งเสริมการผลิตพืชตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม หรือ จีเอพี (GAP) โดยมีข้อกำหนด 8 ประการ ให้ปฏิบัติเพื่อให้การตรวจสอบเป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยมีขอบเขตครอบคลุมกระบวนการผลิต และผลผลิตปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืช ผู้ผลิตพึงพอใจในคุณภาพสินค้า
ข้อกำหนดข้อที่ 1 แหล่งน้ำ ต้องไม่มีสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุ เช่น เคยเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ที่ทิ้งขยะ หรือน้ำไหลผ่านโรงงานหรือไหลผ่านโรงพยาบาล
ข้อกำหนดข้อที่ 2 พื้นที่ปลูก ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีวัตถุอันตรายที่จะทำให้เกิดการตกค้างหรือปนเปื้อนในผลผลิต เช่น ไม่เคยไปโรงพยาบาล ไม่เคยเป็นโรงงานอุตสาหกรรม หรือโรงเก็บสารเคมีหรือที่ทิ้งขยะ
ข้อกำหนดข้อที่ 3 การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ต้องเป็นสารเคมีที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด หรือขึ้นทะเบียน และประเทศคู่ค้า (ค้าผลผลิต) อนุญาตให้ใช้
ข้อกำหนดข้อที่ 4 การเก็บรักษา และการขนย้ายผลผลิตภายในแปลง สถานที่เก็บรักษาต้องสะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี สามารถป้องกันการปนเปื้อนของวัตถุแปลกปลอม วัตถุอันตราย และสัตว์พาหะนำโรค อุปกรณ์การขนย้ายต้องสะอาด ปราศจากการปนเปื้อนสิ่งอันตราย ที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค และการขนย้ายต้องขนย้ายแบบระมัดระวัง
ข้อกำหนดข้อที่ 5 มีการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตราย การสำรวจและป้องกันกำจัดศัตรูพืช การจัดการให้ได้ผลิตผลคุณภาพ
ข้อกำหนดข้อที่ 6 ปลอดภัยจากศัตรูพืช สำรวจการเข้าทำลายศัตรูพืช และการป้องกันกำจัดเมื่อพบความเสียหายระดับเศรษฐกิจ ผลผลิตต้องไม่มีศัตรูพืชติดอยู่ ถ้าพบต้องคัดแยกไว้ต่างหาก
ข้อกำหนดข้อที่ 7 การจัดกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพ การปฏิบัติและการจัดการตามแผนควบคุมการผลิต และคัดแยกผลิตผลด้วยคุณภาพต่างหาก
ข้อกำหนดข้อที่ 8 การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ต้องเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสมตามเกณฑ์ในแผนควบคุมการผลิต อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว และบรรจุต้องสะอาดไม่ปนเปื้อน

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย. Bookmark the permalink.

Comments are closed.