สรุปผลการดำเนินงานจัดหาที่ดิน และค่าขนย้ายบ้าน

จำนวนที่ดินที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อทั้งหมด จำนวน 11,824 แปลง เนื้อที่ 100,900-0-43.11 ไร่ ได้ทำการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน (ค่าที่ดิน + ค่าขนย้ายบ้าน + ค่ารื้อย้ายทรัพย์สิน) แล้ว จำนวน 11,649 แปลง เนื้อที่ 99,730-3-77.11 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 8,367.43 ล้านบาท ดังนี้
1. ที่ดินมีเอกสารสิทธิ จำนวน 8,384 แปลง เนื้อที่ 77,616-0-66.11 ไร่ ดำเนินการจ่ายเงินเสร็จทั้งหมดแล้ว เป็นจำนวนเงิน 7,143.84 ล้านบาท แยกเป็น
1.1 จ่ายโดยวิธีเจรจาตกลงซื้อขาย จำนวน 6,672 แปลง เนื้อที่ 67,084-3-28.40 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 5,977.10 ล้านบาท ในระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2537 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2540
1.2 จ่ายโดยวิธีการเวนคืน จำนวน 1,712 แปลง เนื้อที่ 10,531-1-37.71 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 1,166.73 ล้านบาท ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2540 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2543
2. ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ จำนวน 3,440 แปลง เนื้อที่ 23,283-3-77 ไร่ แยกเป็น
2.1 จ่ายเงินค่าขนย้ายบ้าน(ที่ดิน) จำนวน 3,265 แปลง เนื้อที่ 22,114-3-11 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 1,223.60 ล้านบาท
2.2 ยังไม่ได้จ่ายเงินค่าขนย้ายบ้าน(ที่ดิน)
2.2.1 ไม่ต้องจ่ายเงินค่าขนย้ายบ้าน จำนวน 168 แปลง เนื้อที่ 966-0-51 ไร่ เป็นกรณีที่คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิไม่เข้าหลักเกณฑ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532
2.2.2 รอคำสั่งศาล 7 แปลง เนื้อที่ 203-0-15 ไร่ กรณีพิพาทโต้แย้งสิทธิครอบครองในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.