ที่ดินประเภทไม่มีเอกสารสิทธิ กับ ค่าขนย้ายบ้าน

ในการจัดหาที่ดินประเภทไม่มีเอกสารสิทธิ จะมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน (ค่าขนย้ายบ้านและค่ารื้อย้าย) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 กำหนดไว้ว่าจะต้องกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินให้แก่เจ้าของผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี คือ เจ้าของทรัพย์สินต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) เจ้าของบ้านเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ยืนต้น ซึ่งปลูกสร้างในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดินอุทยานแห่งชาติ ที่ดินสาธารณประโยชน์ / หรือที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิอื่นๆ ซึ่งราษฎรได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าทำการก่อสร้าง
(2) เจ้าของพืชล้มลุกที่ยังไม่เก็บเกี่ยวผล ซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินที่มีหรือไม่มีเอกสารสิทธิ เช่นเดียวกับข้อ (1) จะจ่ายเงินค่าทดแทนให้เฉพาะที่เสียหายเนื่องจากการก่อสร้างชลประทานโดยไม่สามารถจะเก็บเกี่ยวผลได้ทัน
(3) ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ตั้งอยู่ในเขตหรือนอกเขตสงวนหวงห้ามของทางราชการ แต่อยู่ในเขตทำการก่อสร้างการชลประทาน โดยได้ครอบครองและทำประโยชน์มาก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้าง

(4) สมาชิกในเขตสหกรณ์นิคม และนิคมสร้างตนเอง ที่มีหลักฐาน น.ค.3 หรือผู้ที่มีสิทธิที่จะได้รับหลักฐาน น.ค. ตามเกณฑ์ในพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แต่ห้ามโอนตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ ซึ่งทางอำเภอไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได้ในขณะนั้น ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินด้วย
คณะกรรมการฯ จึงได้กำหนดราคาค่าขนย้ายบ้าน(ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ในราคาไร่ละ 50,000 บาท เท่ากันทุกรายทุกแปลง ทั้งนี้ เฉพาะที่ดินแปลงที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้วว่าได้ครอบครองและทำประโยชน์อย่างแท้จริงมาก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2537 (วันปักหลักเขตแล้วเสร็จ) เท่านั้น

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.