ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ และ ขนย้ายบ้าน

ได้ดำเนินการจ่ายค่ารื้อย้ายทรัพย์สินและค่าขนย้ายบ้าน(ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2532 มาตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการฯ จนถึงปัจจุบัน

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.