นำส่งเอกสารประกอบการยึดสังหาริมทรัพย์ ขนย้ายบ้าน ดังต่อไปนี้

1 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่เป็นปัจจุบันซึ่งเจ้าพนักงานรับรองไม่เกิน 1 เดือน (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลประกอบด้วย)
2 จัดเตรียมพาหนะในการรับ-ส่งเจ้าพนักงานบังคับคดีออกไปทำการยึดทรัพย์ หากมีการยึดทรัพย์ผู้นำยึดต้องจัดเตรียมพาหนะ และคนแบกหามเพื่อขนย้ายบ้านทรัพย์ที่ยึดไปเก็บรักษา ณ สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน กรมบังคับคดี หรือสถานที่อื่นๆ แล้วแต่กรณี
3 การยึดรถยนต์ ให้ส่งคู่มือทะเบียนรถยนต์หรือสำเนาคู่มือทะเบียนรถยนต์ ที่เป็นปัจจุบันซึ่งนายทะเบียนยานพาหนะรับรองไม่เกิน 1 เดือน

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.