กรณีขับไล่/ ขับไล่และยึดทรัพย์สิน ขนย้ายบ้าน นำส่งเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

1 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่เป็นปัจจุบัน ฉบับเจ้าพนักงานรับรองไม่เกิน 1 เดือน ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา หากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลประกอบด้วย
2 จัดเตรียมยานพาหนะในการรับ-ส่งเจ้าพนักงานบังคับคดีออกไปทำการปิดประกาศขับไล่ และยึดทรัพย์ โดยผู้นำยึดต้องจัดเตรียมยานพาหนะ และคนแบกหามเพื่อขนย้ายบ้านทรัพย์ที่ยึด หรือทรัพย์ที่รวบรวมไปเก็บรักษา ณ สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน กรมบังคับคดี หรือสถานที่อื่นๆ แล้วแต่กรณี

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.