รายละเอียดการดำเนินงาน ขนย้ายบ้าน

1. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วน ส่งกลับมายังกรมควบคุมมลพิษ ที่โทรสารหมายเลข 0 2298 2427
2. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการแยกทิ้งซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป แล้วเก็บรวบรวมซากหลอดฟลูออเรสเซนต์
ไว้ในภาชนะที่เหมาะสม และวางรวมไว้ในบริเวณที่ปลอดภัย ระมัดระวังอย่าทำให้หลอดแตก เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยี
ในประเทศไทยสามารถรีไซเคิลได้เฉพาะหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดตรง ขนาด 18 และ 36 วัตต์ ที่ไม่แตกเท่านั้น
3. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่มีอาคารตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการเก็บรวบรวม (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) จะมีรถขนส่งเข้าเก็บรวบรวมให้ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงประมาณเดือน 6 และเดือน 12 ของปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ จะต้องเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดตรง ที่ไม่แตกเท่านั้น
4. ก่อนถึงช่วงเวลาการเก็บรวบรวม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสอบปริมาณซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ต้องการให้จัดเก็บอีกครั้ง และจัดเตรียมซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมสำหรับการขนย้ายบ้าน
5. เมื่อถึงช่วงเวลาเก็บรวบรวม กรมควบคุมมลพิษจะแจ้งกำหนดการนัดหมายวันเข้าจัดเก็บ โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ ที่ www.pcd.go.th/info_serv/haz_lamp
6. เมื่อถึงวันนัดหมาย ให้ผู้เข้าร่วมโครงการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าเก็บขน อาทิ การเข้าภายในบริเวณอาคาร การเข้าถึงยังห้องเก็บรวบรวมซากฯ และช่วยการขนย้ายบ้านซากฯ
7. เมื่อการขนย้ายบ้านแล้วเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่อาคารฯ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบฟอร์มใบกำกับการขนส่ง
(แบบ คพ.T-02) ที่ผู้ขนส่งจัดเตรียมไว้ หากข้อมูลถูกต้อง ให้ลงนามกำกับท้ายเอกสาร และเก็บสำเนาแบบ คพ.T-02
ไว้ 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐานการรับส่งซากฯ
8. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่มีอาคารตั้งอยู่นอกพื้นที่ให้บริการเก็บรวบรวม สามารถขนส่งซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ไปยังโรงงานรีไซเคิลที่เป็นผู้สนับสนุนโครงการได้โดยตรง ซึ่งปัจจุบันมี 2 แห่ง คือ โรงงานรีไซเคิลของบริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด ที่นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี จังหวัดปทุมธานี หรือโรงงานรีไซเคิลของบริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยขอให้ประสานแจ้งนัดหมายล่วงหน้า
และทั้งสองโรงงานจะรับจัดการซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ จะต้องเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์
ชนิดตรง ที่ไม่แตกเท่านั้น
9. หลังจากการนำส่งและขนย้ายบ้านซากฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ส่งซากฯ ตรวจสอบรายละเอียดในแบบฟอร์มใบกำกับการขนส่ง (แบบ คพ.T-02) ที่โรงงานจัดเตรียมไว้ หากข้อมูลถูกต้อง ให้ลงนามกำกับท้ายเอกสาร และเก็บสำเนาแบบ
คพ.T-02ไว้ 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐานการรับส่งซากฯ
10. ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการในการร่วมประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการจัดการซากหลอดฟลูออเรสเซนต์อย่างถูกต้องและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้แก่พนักงานในอาคารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
11. ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการ ในการจัดเตรียมพื้นที่วางภาชนะสำหรับเก็บรวบรวมซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เพื่อให้พนักงานภายในอาคารและประชาชนทั่วไป สามารถนำซากหลอดฟลูออเรสเซนต์จากบ้านพักอาศัยมาฝากทิ้งได้ เพื่อนำไปจัดการอย่างถูกต้องตามโครงการนี้ต่อไป
12. กรณีโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องขนส่งซากหลอดปังโรงงานรีไซเคิลเอง โดยใช้รถขนส่งที่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.