ค่าขนย้ายบ้านสิ่งของส่วนตัวสำหรับผู้เดินทางไปราชการประจำ

1 ย้ายตามคำร้องขอของตนเอง งดเบิก
2 ย้ายตามความประสงค์ของทางราชการ เบิกค่าขนย้ายบ้านได้ตามระยะทาง (กม.)ในอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด เริ่มต้นระยะทาง 1-50 กม. ค่าขนย้ายบ้าน 2,000 บาท
ระยะทาง1,451- 1,500 กม. ค่าขนย้ายบ้าน 20,500 บาท ส่วนระยะที่เกิน 1,500 กม. ค่าขนย้ายบ้าน ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้รับมอบอำนาจ
หลักฐานการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประจำ
- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประจำ
- แบบรายงานการเดินทาง
- ใบสำคัญรับเงิน
- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.