การยืมเงินค่าขนย้ายบ้านครอบครัวกรณีผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งย้าย

(1) บันทึกเสนอขอยืมเงิน 1 ฉบับ
(2) สัญญาการยืมเงิน 2 ชุด
(3) ประมาณการค่าขนย้ายบ้านครอบครัว 2 ชุด
(4) ประมาณการค่าขนย้ายบ้านครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 2 2 ชุด
(5) สำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลในครอบครัว 2 ชุด
(6) คำสั่งแต่งตั้งย้ายหรือให้รักษาการในตำแหน่ง 2 ชุด

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.