การขออนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าขนย้าย ค่ารื้อย้ายอาคารบ้านเรือน

สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ยืนต้น พืชล้มลุก ให้แก่ราษฎรผู้ถือครองที่ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2535
คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
1. อนุมัติในหลักการให้กรมทรัพยากรน้ำนำมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2535 มาปรับใช้ในการพิจารณาการจ่ายเงินค่าขนย้าย ค่ารื้อย้ายอาคาร บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ยืนต้น พืชล้มลุก ให้แก่ราษฎรผู้ถือครองที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ทั้งนี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพิสูจน์ความถูกต้องจากภาพถ่ายทางอากาศ ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการบริหารการแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ รวมทั้ง ตรวจสอบเอกสารสิทธิของราษฎรที่นำมาอ้างอิงให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับของสังเกตของกระทรวงการคลังและความเห็นของสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.1 อาคาร บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ยืนต้นซึ่งปลูกสร้างในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดินอุทยานแห่งชาติ ที่ดินสาธารณประโยชน์และหรือที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิอื่น ๆ ซึ่งราษฎรได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ก่อนที่กรมทรัพยากรน้ำจะเข้าดำเนินการสำรวจก่อนมีการก่อสร้าง
1.2 พืชล้มลุก ที่ยังไม่เก็บเกี่ยวผล ซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินที่มีหรือไม่มีเอกสารสิทธิเช่นเดียวกับ (ข้อ 1.1)จะจ่ายเงินค่าทดแทนให้เฉพาะที่เสียหายเนื่องจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ โดยไม่สามารถจะเก็บเกี่ยวผลได้ทัน
1.3 ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิทั้งที่อยู่ในเขตหรือนอกเขตสงวนหวงห้ามของทางราชการ แต่อยู่ในเขตโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ โดยได้ครอบครองและทำประโยชน์มาก่อนที่กรมทรัพยากรน้ำจะเข้าดำเนินการสำรวจก่อนมีการก่อสร้าง
2. อนุมัติในหลักการการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาค่าขนย้าย ค่ารื้อย้ายอาคาร บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ยืนต้น พืชล้มลุก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายอำเภอท้องที่ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกรมป่าไม้และหรือผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการขึ้นไป ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ ระดับอำนวยการ สังกัดราชการส่วนกลาง และหรือสังกัดราชการส่วนกลางปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาคในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำเป็นกรรมการและเลขานุการ และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) กำกับ ควบคุมและกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าขนย้าย ค่ารื้อย้ายอาคาร บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ยืนต้น พืชล้มลุก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกรมทรัพยากรน้ำ
2) กำหนดราคาค่าขนย้าย ค่ารื้อย้ายอาคาร บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ยืนต้น พืชล้มลุก ให้แก่ราษฎรผู้ถือครองที่ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิ ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ
3) ประสานงาน และขอความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าขนย้าย ค่ารื้อย้ายอาคาร บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ยืนต้น พืชล้มลุก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสำรวจตรวจสอบทรัพย์สินและจ่ายเงินค่าขนย้าย ค่ารื้อย้ายอาคาร บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ยืนต้น พืชล้มลุก
5) ให้กรรมการและเลขานุการมีอำนาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจำเป็น

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>