ธุรกิจขนย้ายสินค้า:ปัจจัยในการเลือกใช้บริการธุรกิจขนย้ายสินค้า1

ปัจจัยในการเลือกใช้บริการธุรกิจขนย้ายสินค้า1
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำ
ให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลในสิ่งต่างๆ รวมถึงบริการที่ตนควรได้รับดียิ่งขึ้น นอกจากนี้
รูปแบบการให้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศก็เป็น
ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการสามารถที่จะนำมาเปรียบเทียบกันได้ ผู้ประกอบการจึงควรต้อง
พัฒนาการให้บริการของตนให้ทันต่อการพัฒนาของผู้ให้บริการรายอื่น และทันต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยรวมแล้วในธุรกิจ
ขนย้าย สินค้าใดๆ ผู้ใช้บริการมีความต้องการและความคาดหวังในการรับบริการดังนี้
1. เป็นการจัดส่งในสถานที่ที่ถูกต้อง (Right Place) กล่าวคือ ในการ
ขนย้าย ไม่ว่าเป็นสินค้าใดและขนย้าย ด้วยวิธีการใด ต้นทางและปลายทาง
เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ผู้ให้บริการควรจะทราบและตรวจทานให้แน่ชัด โดย
หากมีการรับหรือส่งสินค้าผิดสถานที่แล้ว อาจมีผลเสียต่างๆ เกิดขึ้นได้
เช่น ค่าปรับกรณีสินค้าส่งล่าช้า หรือค่าเสียโอกาสในการขายของลูกค้า
โดยนอกจากสถานที่แล้วผู้ให้บริการควรคำนึงถึงเส้นทางในจะไปยัง
สถานที่นั้นๆ ด้วย เพื่อเป็นการลดต้นทุนและลดเวลาขนย้าย ให้สั้นที่สุด
2. เป็นการจัดส่งในเวลาที่ถูกต้อง (Right Time) กล่าวคือ ในการรับหรือ
ส่งสินค้าผู้ให้บริการต้องจัดส่งให้ทันตามเวลาที่ได้ตกลงไว้กับผู้รับสินค้าการจัดส่งสินค้าให้ทันตามเวลาจะทำให้ผู้รับสินค้าสามารถวางแผนงาน
ต่อไปได้ เช่น การกำหนดรับสินค้าของลูกค้า หรือการเตรียมการผลิตหรือ
ดำเนินการอื่นใดกับสินค้า
3. เป็นการจัดส่งในปริมาณที่ถูกต้อง (Right Quantity) กล่าวคือ จำนวน
สินค้าที่ผู้จัดส่ง ส่งไปยังปลายทางจะต้องเป็นจำนวนเดียวกันกับจำนวนที่
รับมา ซึ่งหมายถึงจำนวนที่แสดงไว้ในใบรับส่งสินค้า ทั้งนี้ในการขนย้าย
สินค้าที่เป็นสินค้าแตกหักง่าย ผู้ว่าจ้างขนย้าย ที่ต้นทางอาจจัดส่งสินค้าเกิน
จำนวนที่ระบุไว้ให้ปลายทางรับ เพื่อเป็นสินค้าชดเชยหากเกิดสินค้า
แตกหักเสียหาย แต่อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการขนย้าย ที่ดี ควรศึกษาและ
กำหนดแนวทางป้องการการเสียหายของสินค้าให้น้อยที่สุด
4. เป็นการจัดส่งชนิดสินค้าที่ถูกต้อง (Right Product) กล่าวคือ สินค้าที่
จัดส่งไปถึงปลายทาง ต้องเป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับที่ลูกค้าปลายทาง
ต้องการ ดังนั้นก่อนรับสินค้าเพื่อจัดส่ง ผู้ให้บริการต้องตรวจสอบให้แน่ชัด
ว่าเป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับที่ระบุไว้ในใบรับขนย้าย สินค้า
5. เป็นการจัดส่งที่ถูกต้องตามราคาที่ได้ตกลงไว้ (Right Price) กล่าวคือ
ก่อนการจัดส่งผู้ให้บริการและผู้รับบริการจะต้องตกลงราคาค่าให้บริการ
อย่างแน่ชัด และหากการตกลงเป็นเช่นไร ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการจะต้อง
ยึดราคาตามที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว ปัญหาที่อาจเกิดได้จากการตกลงเรื่อง
ค่าขนย้าย ที่ไม่ชัดเจน เช่น ปัญหาค่าแรงในการยกขนสินค้าขึ้นและลงจาก
รถ บางครั้งอาจไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี้ หรือ
หากต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยยกสินค้า ใครเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องต้นทุน
หรือค่าเช่าอุปกรณ์ดังกล่าว
6. เป็นการจัดส่งที่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ (Right Condition)
กล่าวคือ ผู้ให้บริการต้องให้บริการตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับผู้รับบริการ
ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขด้านการยกขนสินค้า เช่น หากเป็นค่าบริการที่รวมการ
ยกสินค้าลงไว้แล้ว การขนสินค้าลงจะต้องขนย้าย ให้ภายในระยะทางเท่าใด
รวมถึงการจัดเรียงสินค้าก็ต้องเป็นไปตามที่ผู้รับกำหนด เงื่อนไขทางด้าน
เวลา เช่น ระยะเวลาการจัดส่ง หรือค่าปรับที่จะเกิดขึ้นหากการขนย้าย ล่าช้า
7. เป็นการจัดส่งไปยังผู้รับสินค้าที่ถูกต้อง (Right Customers) กล่าวคือ
ผู้ให้บริการต้องจัดส่งสินค้าไปยังผู้รับตามรายชื่อที่ระบุในใบรับขนสินค้า
เท่านั้น หรือหากผู้รับสินค้าตามรายชื่อนั้นไม่สามารถจะรับสินค้าได้ต้องมี
การระบุชื่อผู้รับสินค้าแทนให้ชัดเจน
นอกจากปัจจัยข้างต้นแล้วปัจจัยในการเลือกใช้บริการยังประกอบด้วยปัจจัย
อื่นๆ อีก ได้แก่ ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ / ความถี่ในการให้บริการ / ความ
เหมาะสม ประเภทและจำนวนรถ หรือของขนาดระวางบรรทุกที่มีอยู่ / อุปกรณ์หรือ
เครื่องมืออำนวยความสะดวก / เวลาที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้า / ระยะเวลาคืนใบส่ง
สินค้า / ความสามารถในการดำเนินงานของกิจการ / การให้บริการในด้านการ
เรียกร้องค่าเสียหายในกรณีที่สินค้าสูญหายหรือเสียหายในระหว่างการขนย้าย / ความ
ร่วมมือระหว่างกิจการกับผู้ส่งสินค้า / ข้อผูกมัด เช่น สัญญา / การได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างเพียงพอ / ความน่าเชื่อถือได้ของกิจการ / ความยืดหยุ่นของบริการ / ทำเลที่ตั้ง
ของสถานีบริการขนย้าย
การแข่งขันภายในประเทศ
ธุรกิจผู้รับขนย้าย สินค้าทางถนนของไทยมีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรงใน
ปัจจุบัน และนอกจากการแข่งขันจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว
ผู้รับขนย้าย สินค้าทางถนนยังมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ส่งสินค้าอาจเปลี่ยนไปใช้การ
ขนย้าย รูปแบบอื่น เช่น การขนย้าย ทางแม่น้ำ การขนย้าย ชายฝั่ง และการขนย้าย ทางราง
แต่อย่างไรก็ตามการขนย้าย ในรูปแบบเหล่านี้ไม่สามารถทดแทนการขนย้าย สินค้า
ทางถนนได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน
เช่น ท่าเรือ เครื่องมือยกขน ความสามารถในการเข้าถึงสถานที่ต้นทางปลายทาง
รวมถึงความสามารถในการบริหารต้นทุนโดยเฉพาะกรณีการขนย้าย ทางราง
2.3 สภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขันในต่างประเทศ
แนวโน้มด้านการเติบโตของบริการผู้รับขนย้าย สินค้าทางถนนภายในประเทศ
ต่างๆ ก็มีแนวโน้มที่ดีเช่นเดียวกับประเทศไทย ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการค้าระหว่าง
ประเทศที่มีปริมาณมากขึ้นจากการเปิดเสรีทางการค้า ยกตัวอย่างเช่น ประเทศจีน ใน
ปี 2550 ปริมาณขนย้าย สินค้าทางถนน มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 75 ของปริมาณการ
ขนย้าย สินค้าทั้งหมด โดยมีปริมาณสินค้าที่ขนย้าย ทางถนนทั้งสิ้น 16.4 พันล้านตัน ซึ่ง
ปริมาณการขนย้าย สินค้าทางถนนของจีนในปี 2550 มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากปี 2546
ร้อยละ 121

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>