ธุรกิจขนย้าย สินค้า:2. สภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขันในการขนย้ายสินค้า

2. สภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขันในการขนย้าย สินค้า 2.1 ความสามารถในการแข่งขัน การขนย้าย สินค้าทางถนนถือเป็นอุตสาหกรรมบริการของไทยที่ยังมีศักยภาพใน การพัฒนาต่อได้อีกมาก ด้วยปัจจัยสนับสนุนดังนี้ โครงสร้างพื้นฐาน สาเหตุหนึ่งที่การขนย้าย สินค้าทางถนนได้รับความนิยมมากเนื่องจาก ข้อได้เปรียบด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งผลิตและแหล่งบริโภคได้โดยตรง (Door-to-Door) จึงใช้ในการรวบรวมและกระจายสินค้าได้ดี ซึ่งประเทศไทยมี โครงข่ายถนนที่เชื่อมต่อภูมิภาคต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้สามารถขนย้าย สินค้าไปที่จุดหมายปลายทางที่แตกต่างกันได้สะดวก นอกจากนี้การขนย้าย รูปแบบอื่น เช่น การขนย้าย ทางอากาศหรือทางราง ไม่สามารถให้บริการขนย้าย จากแหล่งผลิตถึงในประเทศไทย การขยายเส้นทางระหว่างประเทศ นอกจากโอกาสด้านการขนย้าย ของสินค้าภายในประเทศแล้ว ผู้ประกอบการรับ ขนย้าย ทางถนนยังได้รับโอกาสจากนโยบายและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศใน การพัฒนาด้านการคมนาคม เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการค้าของ ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ตัวอย่างของกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่สำคัญอันจะสนับสนุนการรับขนย้าย สินค้าทางถนนให้มีโอกาสการให้บริการมากขึ้น ได้แก่งนี้เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศสมาชิก อันได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่าและประเทศจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) เป้าหมายสำคัญของข้อตกลง คือ การเปิดเสรีกิจการขนย้าย ระหว่างประเทศในภูมิภาค โดยเน้นการปรับโครงสร้าง พื้นฐานและการลดอุปสรรคในการขนย้าย ผ่านแดน ด้วยการปรับกฎหมาย กระบวนการ และข้อจำกัดในด้านต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกันมากขึ้น ความตกลง GMS นี้ ได้ กำหนดระยะเวลาในการเปิดเสรีไว้ 2 ระยะ โดยระยะแรกจะมีการจำกัดด้านปริมาณ เช่น การจำกัดจำนวนเที่ยว จำนวนรถ และจำนวนผู้ประกอบการที่จะอนุญาตให้ ดำเนินการ ส่วนระยะที่สอง จะอนุญาตให้มีการดำเนินการได้โดยเสรี ไม่มีข้อจำกัด ใดๆ ในด้านการคมนาคมทางถนนนั้นได้มีการกำหนดเส้นทางทั้งหมด 10 เส้นทาง แบ่งออกเป็น 3 เขตเศรษฐกิจหลัก (Economic Corridor) ได้แก่ เขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ เขตเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และเขตเศรษฐกิจด้านใต้ ทั้งนี้ใน 10 เส้นทางมี เส้นทางที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย 4 เส้นทาง คือ 1. เส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) กับภาคเหนือของ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) โดยมีเส้นทางผ่านเป็น 2 เส้นทาง เส้นทาง หนึ่งจะเข้าไปในประเทศพม่า (R3W) ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งจะผ่านประเทศ ลาว (R3E) 2. เส้นทางเชื่อมโยงจากท่าเรือดานัง ผ่านลาวมายังจังหวัดมุกดาหารและลง มาสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันในเมืองเมาะละแหม่งของพม่า ตามแนว เส้นทาง East-West Economic Corridor : EWEC ทั้งนี้แนวเส้นทาง NSEC และ EWEC เป็นการเชื่อมโยงระหว่างจีนตอนใต้และกลุ่มประเทศ แปซิฟิก ไปสู่ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางและยุโรป 3. เส้นทางเชื่อมโยงจากกรุงเทพฯ ไปทางอรัญประเทศและเข้าสู่กัมพูชาที่ ปอยเปตและผ่านไปทางมอคไบเข้าสู่ประเทศเวียดนามที่โฮจิมินต์ 4. เส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลไทย ที่จังหวัดตราด เชื่อมต่อกับเกาะกงประเทศ กัมพูชาและเข้าสู่ประเทศเวียดนาม ที่อำเภอสะแรอัมเบิล 2. กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนย้าย สินค้าผ่าน แดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit) ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการขนย้าย สินค้าผ่านแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ให้มี ระบบการขนย้าย ผ่านแดนที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตการค้าเสรี อาเซียน โดยประเทศสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นการจัดเก็บภาษีและ ค่าบริการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการขนย้าย สินค้าผ่านแดน ทั้งนี้หากการเจรจาภายใต้กรอบ ความตกลงดังกล่าวบรรลุไปได้ จะทำให้ระบบการขนย้าย สินค้าทางถนนมีโอกาสใน การพัฒนาการให้บริการในพื้นที่ที่กว้างขวางมากขึ้นในการขนย้ายสินค้า

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>