การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการขนย้ายบ้าน ต่อเนื่อง

ให้ผู้เดินทางและคู่สมรสเบิกค่าเครื่องแต่งตัวและค่าขนย้ายบ้านในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามบัญชีหมายเลข 10 ท้ายระเบียบนี้
ให้ผู้เดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศ เบิกค่าเครื่องแต่งตัวและค่าขนย้ายบ้านตาม บัญชีหมายเลข 11 ท้ายระเบียบนี้
สำหรับลูกจ้างที่ส่วนราชการในต่างประเทศเป็นผู้จ้าง ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศสังกัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้กำหนดอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พัก รวมถึงค่าขนย้ายบ้านของลูกจ้าง ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราระดับตำแหน่งต่ำสุดของบัญชีหมายเลข 6 และบัญชีหมายเลข 7 ท้ายระเบียบนี้
กรณีที่มีความจำเป็นต้องสั่งให้ลูกจ้างที่ประจำสำนักงานในต่างประเทศมาปฏิบัติงานชั่วคราวในประเทศไทย เพราะไม่อาจหาเจ้าหน้าที่อื่นในประเทศที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวได้ การเบิก เบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าเช่าที่พัก รวมทั้งค่าขนย้ายบ้านในประเทศไทยให้เบิกจ่ายเช่นเดียวกับกรณีลูกจ้างของส่วนราชการ ในประเทศไทย ซึ่งเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร

Related posts:

Comments

Powered by Facebook Comments

This entry was posted in ขนย้าย and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.