Monthly Archives: เมษายน 2011

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:4. รูปแบบและขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจขนย้าย

4. รูปแบบและขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ 4.1 การจัดตั้งธุรกิจ2 การจัดตั้งธุรกิจและการบริหารจัดการ หากอยู่ในรูปของการระดมทุนเป็น หุ้นส่วนนิติบุคคล จดทะเบียนกิจการกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง วิธีการขอจดทะเบียนจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของธุรกิจที่ต้องการจัดตั้ง ได้แก่ -กิจการเจ้าของคนเดียว เจ้าของกิจการมีหน้าที่ต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ ได้เริ่มประกอบกิจการ เจ้าของกิจการใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับต่อเนื่อง อีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้จดทะเบียน การจดทะเบียน พาณิชย์ต้องเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:3. คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจขนย้ายสินค้า

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:3. คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจผู้รับขนย้ายสินค้าทางถนนควรมีคุณสมบัติดังนี้ – มีความรู้ความเข้าใจในการจัดส่งสินค้าแต่ละประเภท เนื่องจากสินค้าแต่ ละประเภทมีคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน แผนการขนย้ายสินค้า จึงแตกต่างกันไป เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเสียหายน้อยที่สุด ซึ่งจะ เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆ ทั้งการเลือกพาหนะที่เหมาะสม การจัดวางสินค้า การ กำหนดปริมาณการขนย้ายและการวางแผนเรื่องบรรจุภัณฑ์

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:ปัจจัยในการเลือกใช้บริการธุรกิจขนย้ายสินค้า2

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:ปัจจัยในการเลือกใช้บริการธุรกิจขนย้ายสินค้า2 แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกอบการทั้งของไทยหรือต่างชาติแล้ว การจะ ออกไปลงทุนด้านบริการรับขนย้าย สินค้าทางถนนในต่างประเทศมิใช่เป็นเรื่องที่ง่ายในปัจจุบัน โดยมักมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายการลงทุนของบริษัทต่างชาติ บางประเทศ บริษัทต่างชาติสามารถเข้าไปลงทุนได้หมดแต่ต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาล เท่านั้น เช่น การลงทุนในประเทศลาว ซึ่งขั้นตอนการขออนุมัติดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ ค่อนข้างยาก ดังนั้นการออกไปลงทุนจะเป็นในรูปแบบของการร่วมทุน (Joint Venture) เสียเป็นส่วนใหญ่ หรือการลงทุนในเวียดนาม กฎหมายมีการระบุชัดว่า บริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจผู้รับขนย้าย สินค้าทางถนน ต้องเป็นการลงทุน ในรูปแบบของการร่วมทุนเท่านั้น โดยสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติต้องไม่เกินร้อยละ 49 ของเงินลงทุนทั้งหมด และหากเป็นบริษัทร่วมทุนที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 10 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ สามารถขออนุญาตจัดตั้งได้จากหน่วยงานในเขตที่ต้องการลงทุน (Department of Planning and Industry) แต่หากเป็นบริษัทที่มีเงินทุนมากกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:ปัจจัยในการเลือกใช้บริการธุรกิจขนย้ายสินค้า1

ปัจจัยในการเลือกใช้บริการธุรกิจขนย้ายสินค้า1 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำ ให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลในสิ่งต่างๆ รวมถึงบริการที่ตนควรได้รับดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ รูปแบบการให้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศก็เป็น ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการสามารถที่จะนำมาเปรียบเทียบกันได้ ผู้ประกอบการจึงควรต้อง พัฒนาการให้บริการของตนให้ทันต่อการพัฒนาของผู้ให้บริการรายอื่น และทันต่อ ความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยรวมแล้วในธุรกิจ ขนย้าย สินค้าใดๆ ผู้ใช้บริการมีความต้องการและความคาดหวังในการรับบริการดังนี้ 1. เป็นการจัดส่งในสถานที่ที่ถูกต้อง (Right Place) กล่าวคือ ในการ ขนย้าย ไม่ว่าเป็นสินค้าใดและขนย้าย ด้วยวิธีการใด ต้นทางและปลายทาง เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ผู้ให้บริการควรจะทราบและตรวจทานให้แน่ชัด โดย หากมีการรับหรือส่งสินค้าผิดสถานที่แล้ว อาจมีผลเสียต่างๆ เกิดขึ้นได้ เช่น ค่าปรับกรณีสินค้าส่งล่าช้า หรือค่าเสียโอกาสในการขายของลูกค้า โดยนอกจากสถานที่แล้วผู้ให้บริการควรคำนึงถึงเส้นทางในจะไปยัง สถานที่นั้นๆ ด้วย เพื่อเป็นการลดต้นทุนและลดเวลาขนย้าย ให้สั้นที่สุด 2. … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนย้ายสินค้า

กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนย้ายสินค้า กลุ่มลูกค้า ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าบริการรับขนย้าย สินค้าทางถนนเป็นความต้องการต่อเนื่อง (Derived Demand) จากความต้องการขนย้าย สินค้า ดังนั้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจึง เป็นกลุ่มบุคคลใดๆ ก็ตามที่ต้องการขนย้าย สินค้า ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง โรงงานผู้ผลิต ผู้บริโภคคนสุดท้าย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้กระจายสินค้าหรือแม้แต่ผู้ให้บริการ คลังสินค้า กลุ่มลูกค้าดังกล่าวสามารถแบ่งตามรูปแบบการให้บริการได้ 2 กลุ่มใหญ่ คือ

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:2.2 สภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขันธุรกิจขนย้ายสินค้าภายในประเทศ

2.2 สภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขันธุรกิจขนย้ายสินค้าภายในประเทศ การขนย้าย สินค้าทางถนนเป็นรูปแบบที่ใช้ในการขนย้าย ภายในประเทศเป็นหลัก เหมาะสำหรับการขนย้าย สินค้าแทบทุกชนิด ทั้งสินค้าทางการเกษตร สินค้าจำพวก สารเคมี สินค้าที่เป็นของเหลว ในปี 2550 ประเทศไทยมีปริมาณขนย้าย สินค้าทางถนน ร้อยละ 87 ของปริมาณการขนย้าย สินค้าภายในประเทศทั้งหมด ซึ่งมีปริมาณทั้งสิ้น 428 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ การขนย้าย ทางน้ำภายในประเทศ การขนย้าย ชายฝั่งทะเล และการขนย้าย ทางรถไฟ ตามลำดับ สำหรับการขนย้าย สินค้าทางอากาศภายในประเทศ มีปริมาณน้อยมากไม่ถึงร้อยละ 1 ของปริมาณขนย้าย ภายในประเทศทั้งหมด สินค้า ส่วนใหญ่ที่มีการขนย้าย ทางถนนในประเทศไทย ได้แก่ … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้าย สินค้า:2. สภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขันในการขนย้ายสินค้า

2. สภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขันในการขนย้าย สินค้า 2.1 ความสามารถในการแข่งขัน การขนย้าย สินค้าทางถนนถือเป็นอุตสาหกรรมบริการของไทยที่ยังมีศักยภาพใน การพัฒนาต่อได้อีกมาก ด้วยปัจจัยสนับสนุนดังนี้ โครงสร้างพื้นฐาน สาเหตุหนึ่งที่การขนย้าย สินค้าทางถนนได้รับความนิยมมากเนื่องจาก ข้อได้เปรียบด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งผลิตและแหล่งบริโภคได้โดยตรง (Door-to-Door) จึงใช้ในการรวบรวมและกระจายสินค้าได้ดี ซึ่งประเทศไทยมี โครงข่ายถนนที่เชื่อมต่อภูมิภาคต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้สามารถขนย้าย สินค้าไปที่จุดหมายปลายทางที่แตกต่างกันได้สะดวก นอกจากนี้การขนย้าย รูปแบบอื่น เช่น การขนย้าย ทางอากาศหรือทางราง ไม่สามารถให้บริการขนย้าย จากแหล่งผลิตถึงในประเทศไทย การขยายเส้นทางระหว่างประเทศ นอกจากโอกาสด้านการขนย้าย ของสินค้าภายในประเทศแล้ว ผู้ประกอบการรับ ขนย้าย ทางถนนยังได้รับโอกาสจากนโยบายและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศใน การพัฒนาด้านการคมนาคม เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการค้าของ ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ตัวอย่างของกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่สำคัญอันจะสนับสนุนการรับขนย้าย สินค้าทางถนนให้มีโอกาสการให้บริการมากขึ้น ได้แก่งนี้เป็นความร่วมมือของ … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้าย สินค้า:1.2 การวิเคราะห์โซ่อุปทานการขนย้ายสินค้า

1.2 การวิเคราะห์โซ่อุปทานการขนย้าย สินค้า โซ่อุปทานของธุรกิจผู้รับขนย้าย สินค้าทางถนน ประกอบด้วยธุรกิจต้นน้ำที่มี องค์ประกอบหลัก คือ กลุ่มผู้ผลิตรถและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อเติมและซ่อม บำรุงรถ ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น หน่วยงานภาครัฐในการออก ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตประกอบกิจการ สถาบันการศึกษาและโรงเรียน ฝึกอบรม และมีธุรกิจปลายน้ำ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริโภคคนสุดท้าย โรงงานผู้ผลิต ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ศูนย์กระจายสินค้ารวมถึงผู้ให้บริการด้านโกดังสินค้า ซึ่งมี ภาพรวมและบทวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้าย สินค้า:1. โครงสร้างธุรกิจขนย้ายสินค้า

ธุรกิจขนย้าย สินค้า 1. โครงสร้างธุรกิจขนย้าย สินค้า 1.1 ภาพรวมธุรกิจ บริการขนย้าย สินค้าทางถนน หมายถึง บริการขนย้าย สินค้าประเภทต่างๆ ทาง ถนน ภายในท้องถิ่นหรือระยะทางไกลด้วยรถบรรทุก หรือยานพาหนะอื่นที่ใช้คนขับ ประเภทของการให้บริการโดยทั่วไปจะแบ่งตามลักษณะของสินค้าที่ขนย้าย ซึ่ง สามารถจำแนกได้ 6 ประเภท คือ 1. การขนย้าย สินค้าอุปโภคบริโภค ประเภทสินค้าในกลุ่มนี้ประกอบด้วย สินค้าเบ็ตเตล็ดและสินค้าบริโภคอื่นๆ การขนย้าย ประเภทนี้ตัวสินค้าเองจะ มีราคาไม่สูง น้ำหนักไม่มาก แต่มีการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการสูง ทำให้ไม่สามารถคิดราคาในการขนย้าย สูงได้ ราคาในการขนย้าย จะคิดตาม ระยะทางทั้งแบบต่อหน่วยน้ำหนักและต่อหน่วยปริมาตร 2. การขนย้าย ผลิตผลทางการเกษตร … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment