Monthly Archives: มกราคม 2011

การขนย้ายความระงับของสัญญารับขน(ทั้งรับขนของและรับขนคนโดยสาร) 2

การขนย้ายความระงับของสัญญารับขน(ทั้งรับขนของและรับขนคนโดยสาร) ทันที และเมื่อผู้ ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ขอส่งยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้ 1) เรียกเอกาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะจ้างบุคลอื่นทำการ<strong>ขนย้าย</strong>ต่อไปจนแล้วเสร็จตามสัญญา 2) เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้าง ข้อ 10. การบอกกล่าวเลิกสัญญาโดยหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า สถานศึกษาหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างที่กระทำต่อตัวแทนหรือพนักงานของผู้<strong>ขนย้าย</strong>ให้ถือว่าเป็นการ บอกเลิกสัญญานี้แล้ว สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดย ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและเก็บ ไว้ฝ่ายละฉบับ ลงชื่อ………………………………….ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ………………………………………..ผู้<strong>ขนย้าย</strong> (………………………………….) (………………………………………..) ลงชื่อ………………………………….พยาน ลงชื่อ………………………………………..พยาน (………………………………….) (………………………………………..)__ แล้วสัญญารับขนของก็เป็นอันระงับไปในการขนย้าย

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขนย้าย…สัญญาจ้างขนย้ายคนโดยสาร

ขนย้าย สัญญาจ้างขนย้ายคนโดยสาร สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ….…………………..ตำบล/แขวง….…………………………… อำ เภอ/เขต….………………………จังหวัด….………………….เมื่อวันที่….…….………….. ระหว่าง………………………………..……………………… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ………………………………………………………………… อยู่บ้านเลขที่….……… ถนน………………………ตำบล/แขวง….……………………อำเภอ/เขต …………….…………… จังหวัด…………………โทรศัพท์….………………………ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขนย้าย” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้ ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ขนย้ายตกลงรับจ้างทำการขนย้ายนักศึกษาและบุคลากรของผู้ ว่าจ้างด้วยยานพาหนะ ……………………………………….…………เพื่อไปศึกษานอกสถานที่ ณ ……………………….…………ระหว่างวันที่………………..………ถึงวันที่…….………………… โดยเริ่มออกเดินทางจาก….…………………….……ในวันที่………….……………เวลา….……น. และกลับถึง………………………….…ในวันที่……………….เวลา……………น. ตามตารางแสดง รายละเอียดกำหนดวันเวลาการเดินทางแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ข้อ 2. ผู้ขนย้ายตกลงรับทำการขนย้ายตามข้อ 1. โดยคิดค่าจ้างเป็นเงินจำนวน…………บาท ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ขนย้ายเมือผู้ขนย้ายได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ข้อ 3. ผู้ขนย้ายจะต้องจัดหายานพาหนะซึ่งมีที่นั่งจำนวน…………………ที่นั่ง มีสิ่งอำนวย … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

การขนย้ายความระงับของสัญญารับขน(ทั้งรับขนของและรับขนคนโดยสาร)

การขนย้ายความระงับของสัญญารับขน(ทั้งรับขนของและรับขนคนโดยสาร) 1. เมื่อผู้ขนย้ายไปปฏิบัติตามสัญญารับขนเรียบร้อยแล้ว คือขนของหรือคนโดยสาร ตามที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว 2. สัญญารับขนของอาจเลิกไปก่อนที่ผู้ขนย้ายปฏิบัติเสร็จสิ้นตามสัญญาโดยคู่สัญญา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีดังต่อไปนี้ 2.1 เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญา อีกฝ่ายหนึ่งก็ย่อมมีสิทธิบอก เลิกสัญญาได้ หลังจากที่ได้บอกกล่าวให้เวลาพอสมควรให้ฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตาม สัญญาจัดการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ทั้งนี้เป็นไปตามหลักทั่วไปในเรื่องการเลิก สัญญาตามมาตรา 387 2.2 เมื่อของที่รับขนเกิดวินาศภัยเพราะเหตุสุดวิสัย สัญญารับขนก็สิ้นสุดลง ทั้งนี้ เพราะการชำระหนี้ของผู้ขนย้ายกลายเป็นพ้นวิสัยผู้ขนย้ายจึงหลุดพ้นจากการ ชำระหนี้ตามมาตรา 219 2.3 เมื่อผู้ส่งหรือผู้ทรงใบตราส่งในกรณีที่มีการออกใบตราส่งได้ สั่งให้ผู้ขนย้ายงด การส่งของนั้น หรือให้ส่งของนั้นกลับคืน หรือให้จัดการแก่ของนั้นเป็นอย่างอื่น และผู้ขนย้ายได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ส่งหรือผู้ทรงใบตราส่งนั้นแล้ว (มาตรา 626) สำหรับกรณีนี้จะเกิดขึ้นได้ก็โดยที่ของนั้นยังอยู่ในมือของผู้ขนย้าย และผู้ ขนย้ายชอบที่จะได้รับเงินค่าระวางพาหนะตามส่วนแห่งระยะทางที่ได้จัดการขน ส่งไปแล้วกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้เสียไปเพราะเหตุที่บอกงดหรือเพราะส่งของ กลับคืนหรือเพราะจัดการเป็นประการอื่นนั้น … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment