Monthly Archives: มกราคม 2011

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 4

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 4 5. หน้าที่ของผู้รับจ้าง 1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการประกันภัยในการขนย้ายพร้อมทั้งส่งสำเนากรมธรรม์ประกันภัยเสนอให้กับหน่วยงานที่รับจ้างก่อนการดำเนินการ โดยคำนวณราคาตามมูลค่าของวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่จะดำเนินการขนย้าย 2. ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานกิจการยุติธรรม 3. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพนักงานและพาหนะ ซึ่งมีขนาดและประสิทธิภาพที่สามารถขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ของผู้ว่าจ้างจากสำนักงาน หรือสถานที่ที่กำหนดไปถึงผู้รับสินค้าปลายทางที่กำหนดไว้ในเอกสาร รวมทั้งจะรับผิดชอบในกรณีสินค้าได้รับความเสียหาย แตกหัก หรือเสียหาย ตามสัญญานี้ 4. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เช่น รถเข็นของต้องเป็นล้อยางเท่านั้น และจะต้องจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิว ผนัง และลิฟท์ ตลอดจนทางเดินในระหว่างการขนย้าย 5. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก ในความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง ไม่ว่าการกระทำหรือละเว้นกระทำนั้น … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 3

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 3 4. ขอบเขตงานจ้าง 1. ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการดำเนินงานบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ และการแกะหีบห่อ เอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และการติดตั้ง ประกอบของสำนักงานกิจการยุติธรรมให้แก่ ผู้ว่าจ้างทราบ โดยยื่นมาพร้อมกับการยื่นซองสอบราคา 2. ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจรายการกล่องเอกสารวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่จะขนย้าย โดยพิจารณาจากรายการที่ผู้ว่าจ้างกำหนด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงานกิจการยุติธรรมกำหนดในประกาศสอบราคา 3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการลอกสติ๊กเกอร์หน้าประตูทางเข้าสำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 14 และถอดป้ายหน้าสำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 14 และอาคารลานจอดรถ ชั้น … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 2

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 2 3. การขนย้ายคุณสมบัติผู้เสนอราคา 1. ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท ขึ้นไป 2. ผู้เสนอราคาจะต้องมีประสบการณ์การขนย้ายมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี 3. ผู้เสนอราคาจะต้องมีประสบการณ์การดำเนินการขนย้ายให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชนขนาดใหญ่มาก่อน โดยให้แนบผลงาน (สัญญา) เพิ่มประกอบการพิจารณาด้วย 4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 6. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 7. ผู้เสนอราคาต้องไปดูสถานที่ที่ทำการสำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 1

ขนย้าย:รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ 1 รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ และการแกะหีบห่อ เอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และการติดตั้ง ประกอบของสำนักงานกิจการยุติธรรม ……………………………………………………………….. 1. หลักการและเหตุผล ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม มีกำหนดจะย้ายที่ทำการจากอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค กระทรวงยุติธรรม ชั้น 14 และอาคารลานจอดรถ ชั้น 12 เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปยัง ที่ทำการแห่งใหม่ คือ ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคาร B … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขนย้าย:ขั้นตอนการให้บริการขนย้ายสิ่งของ / ขอใช้แรงงาน

ขนย้าย: ขั้นตอนการให้บริการขนย้ายสิ่งของ / ขอใช้แรงงานขนย้าย ขั้นตอนการให้บริการขนย้ายสิ่งของ / ขอใช้แรงงานขนย้าย 1. ผู้ขอใช้บริการขนย้าย กรอกแบบฟอร์ม ส่วนที่ 1 ส่งธุรการกลุ่มงานพัฒนากายภาพ (ควรส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน) 2. ธุรการกลุ่มงาน ลงบันทึกการขอใช้บริการ และเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน / ผู้ได้รับมอบหมายขนย้าย 3. หัวหน้ากลุ่มงานขนย้าย / ผู้ได้รับมอบหมาย พิจารณาสั่งการ ในแบบฟอร์ม ส่วนที่ 2 4. ธุรการกลุ่มงานขนย้าย ส่งใบสั่งการให้หัวหน้าคนงาน 5. หัวหน้าคนงานขนย้าย จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ และดูแลการให้บริการให้แล้วเสร็จ 6. หัวหน้าคนงานขนย้าย / … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

แบบขอใช้บริการขนย้ายสิ่งของ / ขอใช้แรงงาน

แบบขอใช้บริการขนย้ายสิ่งของ / ขอใช้แรงงาน แบบขอใช้บริการขนย้ายสิ่งของ / ขอใช้แรงงาน ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ขอใช้บริการ ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………. หมายเลขโทรศัพท์ …………………………………. ขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มงานพัฒนากายภาพ โปรดจัดบุคลากรไปให้บริการ ดังนี้ ขนย้ายสิ่งของ (โปรดระบุรายละเอียด เช่น ประเภทสิ่งของและจำนวน สถานที่จากที่ใดไปยังที่ใด) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. อื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ในวันที่ ……………………………………………………………………………………………………… เวลา ………………………………… น. ลงชื่อ ………………………………………………… ผู้ขอรับบริการ …………/…………/………… ————————————————————————————————————————————————————– ส่วนที่ … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขนย้าย:หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขนย้าย

ขนย้าย:หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขนย้าย ขนย้าย:หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขนย้าย 1. ต้องรับผิดในความเสียหายหรือล่าช้าในการขนย้ายคนโดยสาร ผู้ขนย้ายจะต้องรับผิดต่อคนโดยสารในความเสียหายที่เกิดแก่คนโดยสารนั้น หรือใน ความเสียหายอย่างใด ๆ อันเป็นผลโดยตรงจากการที่ต้องล่าช้าในการขนย้าย เว้นแต่ความเสยหายหรือ ล่าช้านั้นเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย หรือเกิดแต่ความผิดของคนโดยสารนั้นเอง (มาตรา 634)9 คำพิพากษาฎีกาที่ 1250/2517 โจทก์จำเลยแถลงรับกันว่า เหตุที่รถพลิกคว่ำเพราะ ลูกหมากคันส่งหลุด โดยคนขับไม่ได้ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ แล้วท้ากันขอให้ ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายเพียงข้อเดียวว่า จำเลยจะต้องรับผิดตามฟ้องหรือไม่ปรากฏฟ้องของโจทก์ บรรยายว่านายอิ้วจือได้ขับรถยนต์ของจำเลยจากตลาดหญ้าคาไปตลาดดงเค็งเพื่อรับส่งสินค้าและคน โดยสารตามทางการที่จำเลยจ้าง โดยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง ขับรถเร็วสูงกว่าที่ กฎหมายกำหนดไว้ ทำให้รถยนต์ที่ขับพลิกคว่ำ โจทก์ซึ่งเป็นผู้โดยสารตกลงจากรถได้รับบาดเจ็บ จึง ขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ดังนี้ เห็นได้ว่าฟ้องของโจทก์ประสงค์ให้จำเลยรับผิดฐานเป็น ผู้รับขนย้ายคนโดยสารตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 608 จำเลยมิได้ปฏิเสธว่าจำเลย มิใช่ผู้รับขนย้ายคนโดยสารดังโจทก์ฟ้อง ฉะนั้น … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

สัญญาจ้างขนย้ายคนโดยสาร

สัญญาจ้างขนย้ายคนโดยสาร สัญญาจ้างขนย้ายคนโดยสาร สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ….…………………..ตำบล/แขวง….…………………………… อำ เภอ/เขต….………………………จังหวัด….………………….เมื่อวันที่….…….………….. ระหว่าง………………………………..……………………… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ………………………………………………………………… อยู่บ้านเลขที่….……… ถนน………………………ตำบล/แขวง….……………………อำเภอ/เขต …………….…………… จังหวัด…………………โทรศัพท์….………………………ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขนย้าย” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้ ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ขนย้ายตกลงรับจ้างทำการขนย้ายนักศึกษาและบุคลากรของผู้ ว่าจ้างด้วยยานพาหนะ ……………………………………….…………เพื่อไปศึกษานอกสถานที่ ณ ……………………….…………ระหว่างวันที่………………..………ถึงวันที่…….………………… โดยเริ่มออกเดินทางจาก….…………………….……ในวันที่………….……………เวลา….……น. และกลับถึง………………………….…ในวันที่……………….เวลา……………น. ตามตารางแสดง รายละเอียดกำหนดวันเวลาการเดินทางแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ข้อ 2. ผู้ขนย้ายตกลงรับทำการขนย้ายตามข้อ 1. โดยคิดค่าจ้างเป็นเงินจำนวน…………บาท ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ขนย้ายเมือผู้ขนย้ายได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ข้อ 3. ผู้ขนย้ายจะต้องจัดหายานพาหนะซึ่งมีที่นั่งจำนวน…………………ที่นั่ง มีสิ่งอำนวย … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขนย้่าย:ความระงับของสัญญารับขนย้่าย

ความระงับของสัญญารับขน(ทั้งรับขนของและรับขนคนโดยสาร) ขนย้่าย:ความระงับของสัญญารับขนย้่าย 1. เมื่อผู้ขนย้ายไปปฏิบัติตามสัญญารับขนเรียบร้อยแล้ว คือขนของหรือคนโดยสาร ตามที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว 2. สัญญารับขนของอาจเลิกไปก่อนที่ผู้ขนย้ายปฏิบัติเสร็จสิ้นตามสัญญาโดยคู่สัญญา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีดังต่อไปนี้ 2.1 เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญา อีกฝ่ายหนึ่งก็ย่อมมีสิทธิบอก เลิกสัญญาได้ หลังจากที่ได้บอกกล่าวให้เวลาพอสมควรให้ฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตาม สัญญาจัดการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ทั้งนี้เป็นไปตามหลักทั่วไปในเรื่องการเลิก สัญญาตามมาตรา 387 2.2 เมื่อของที่รับขนเกิดวินาศภัยเพราะเหตุสุดวิสัย สัญญารับขนก็สิ้นสุดลง ทั้งนี้ เพราะการชำระหนี้ของผู้ขนย้ายกลายเป็นพ้นวิสัยผู้ขนย้ายจึงหลุดพ้นจากการ ชำระหนี้ตามมาตรา 219 2.3 เมื่อผู้ส่งหรือผู้ทรงใบตราส่งในกรณีที่มีการออกใบตราส่งได้ สั่งให้ผู้ขนย้ายงด การส่งของนั้น หรือให้ส่งของนั้นกลับคืน หรือให้จัดการแก่ของนั้นเป็นอย่างอื่น และผู้ขนย้ายได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ส่งหรือผู้ทรงใบตราส่งนั้นแล้ว (มาตรา 626) สำหรับกรณีนี้จะเกิดขึ้นได้ก็โดยที่ของนั้นยังอยู่ในมือของผู้ขนย้าย และผู้ ขนย้ายชอบที่จะได้รับเงินค่าระวางพาหนะตามส่วนแห่งระยะทางที่ได้จัดการขน ส่งไปแล้วกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้เสียไปเพราะเหตุที่บอกงดหรือเพราะส่งของ … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

การควบคุมการขนย้ายน้ำตาลทราย

คำชี้แจง ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เกี่ยวกับการแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ การจัดทำบัญชีคุมสินค้า และการควบคุมการขนย้ายน้ำตาลทราย ———————- การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และการจัดทำบัญชีคุมสินค้าน้ำตาลทราย 1. โรงงานน้ำตาลทราย 1.1 แจ้งปริมาณการผลิต ปริมาณการจำหน่ายในประเทศ ปริมาณ การส่งออก ปริมาณคงเหลือ และสถานที่เก็บ (1) แจ้งข้อมูลที่เป็นอยู่ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 ตามแบบ นต. 01 (2) แจ้งข้อมูลของเดือนกรกฎาคม 2553 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ตามแบบ นต. … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment