Monthly Archives: ธันวาคม 2010

เงื่อนไขการขายทอดตลาด กับขนย้ายบ้าน

ผู้ประมูลได้จะต้องทำการขนย้ายบ้านพัสดุที่ประมูลได้ และจัดการขนย้ายบ้านออกจากมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ภายในเวลาที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งให้เป็นผู้ประมูลได้และในการขนย้ายบ้านนี้ หากอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้ทำการขนย้ายบ้านผู้ประมูลได้จะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพเดิมด้วย (ซึ่งในการรับพัสดุผู้ประมูลได้ จะต้องตกลงกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ระบบการขนส่งที่ดีต้องมีปัจจัยที่สำคัญกับการขนย้ายบ้าน อะไรบ้าง

ก. วิธีการขนส่ง แบบการขนส่ง การขน ถ่ายเครื่องมืออุปกรณ์ ข. วิธีการขนย้ายบ้าน แบบการขนย้ายบ้าน ค. วิธีการ แบบวิธีการ เครื่องมืออุปกรณ์ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ง. วิธีการ แบบการขนส่ง เครื่องจักรการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การขนย้าย ผู้ป่วยในประเทศสหรัฐอเมริกา

การขนย้าย ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าแพทย์ฉุกเฉินมีบทบาทส าคัญเกี่ยวกับขนย้ายผู้ป่วยทางอากาศค่อนข้างมาก ทั้งในการขนย้ายเพื่อส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลและระหว่างประเทศก็ตาม ดังนั้นแพทย์ฉุกเฉินจึงควรเข้าใจหลักการขนย้ายผู้ป่วยบาดเจ็บทางอากาศเป็นอย่างดีเพื่อลดการสูญเสียหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยในระหว่างขนย้ายทางอากาศ ความรู้เรื่องเวชศาสตร์การบินขนย้ายเริ่มเป็นที่สนใจกันมากตั้งแต่ปีคศ.1700 จนต่อมาได้มีการทดลองสร้างห้องควบคุมระดับความดันอากาศของ Paul Bert (Paul Bert’s altitude chamber experiments)ขึ้นในปีคศ.1878 หลังจากนั้นก็เริ่มมีรายงานการศึกษาบริการขนย้ายออกมามากมายเกี่ยวกับการบินขนย้ายจากโรงเรียนฝึกสอนการบินขนย้ายบริการขนย้ายของกองบินในอเมริกา ปริมาตรและความดันของอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูง มีการศึกษามากมายที่ช่วยอธิบายว่าร่างกายของมนุษย์จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออยู่ในที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ าทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงอย่าง รวดเร็วก็จะท าให้มีผลกระทบต่อร่างกายอย่างเห็นชัดมากขึ้นทั้งนี้เพราะร่างกายปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับความสูงนั่นเอง Boyle’s law Boyle’s lawกล่าวว่า ความดันของอากาศแปรผกผันกับปริมาตรของอากาศ ดังนั้นถ้าอากาศมีความดันสูงก็จะท าให้ปริมาตรของอากาศลดลง เมื่อขึ้นที่สูงจะพบว่าความดันของอากาศลดลงดังนั้นอากาศจะขยายตัวออกจนมีปริมาตรของอากาศมากขึ้น แต่ถ้าบินลงสู่ที่ต่ าก็จะมีความดันของอากาศมากขึ้นและโมเลกุลของอากาศจะมารวมตัวกันจนท าให้มีปริมาตรอากาศลดลง อากาศที่ตกค้างอยู่ในช่องหูส่วนกลางหรือไซนัสจะเปลี่ยนแปลงปริมาตรตามระดับความสูง เมื่อเครื่องบินก าลังบินขึ้นสูงก็จะท าให้อากาศในช่องเหล่านี้ขยายตัวจนมีปริมาตรของอากาศมากขึ้นท าให้กดเบียดเส้นประสาทหรือเส้นเลือดที่อยู่โดยรอบท าให้มีอาการปวดหรืออักเสบขึ้นได้แก่ barotitis mediaหรือbarosinusitis … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ข้อใดเป็นปัจจัยในการขนส่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และขนย้ายบ้าน

ก. การขนส่ง การดูแลรักษา การขาย ข. การขนส่ง การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การตลาด ค. การขนย้ายบ้าน การตลาด ผู้ซื้อสินค้า ง. การขนย้ายบ้าน การดูแลรักษาคุณภาพ การตลาด

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การขนย้าย ระหว่างเกิดเพลิงไหม้

กฎเกณฑ์พื้นฐานในการระงับเหตุอัคคีภัยบนตึกสูงนั้นจริงๆ แล้วก็ จะเป็นอันเดียวกับที่ใช้ในการระงับเหตุอัคคีภัยอาคารบ้านเรือนทั่วไป แตกต่างกันตรงที่การขนย้ายนักดับเพลิงและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปยังจุด เกิดเหตุจะมีความยุ่งยากซับซ้อนกว่า และนี่ก็เป็นที่มาของกลยุทธ์ที่เรียก ว่าการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่ภายในอาคาร (Interior Staging) การจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่ภายในอาคารคือ การจัดกำลังนักดับเพลิง และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ เตรียมไว้เพื่อเข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติการ ของหน่วยแรกที่เข้าผจญเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ คล้ายคลึงกับการจัดตั้งหน่วย เคลื่อนที่ภายนอกระหว่างการระงับเหตุอัคคีภัยอาคารบ้านเรือนซึ่งจะจัด ตั้งอยู่ด้านนอกเตรียมพร้อมจะเข้าไปขนย้ายกำลังบำรุงหรือผลัดเปลี่ยนกำลังที่ ปฏิบัติข้างในก่อนหน้านั้นแล้วได้ตลอดเวลา ในกรณีที่อัคคีภัยเกิดขึ้นกับ ตึกที่มีความสูงไม่กี่ชั้น เราอาจใช้กลยุทธ์จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่ภายนอกได้ แต่ถ้าเป็นอัคคีภัยตึกสูงระดับ 10 ชั้นไป จะต้องใช้เทคนิค Interior Staging สถานเดียวด้วยเหตุผลที่ว่าหน่วยเคลื่อนที่เพื่อปฏิบัติการหรือสนับสนุนจะ ต้องอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การระงับเหตุอัคคีภัยบนตึกสูงหน่วยแรกจะต้องเข้าระงับเหตุบน ชั้นที่เกิดเพลิงโดยเร็วที่สุด โดยทั่วไปแล้วจะมีนักดับเพลิง 4 นายพร้อม อุปกรณ์เท่าที่จำเป็นต่อสายสูบขนาด 2 ½ นิ้วจากท่อยืนทำการฉีดน้ำดับ … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

สรุปผลการดำเนินงานจัดหาที่ดิน และค่าขนย้ายบ้าน

จำนวนที่ดินที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อทั้งหมด จำนวน 11,824 แปลง เนื้อที่ 100,900-0-43.11 ไร่ ได้ทำการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน (ค่าที่ดิน + ค่าขนย้ายบ้าน + ค่ารื้อย้ายทรัพย์สิน) แล้ว จำนวน 11,649 แปลง เนื้อที่ 99,730-3-77.11 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 8,367.43 ล้านบาท ดังนี้ 1. ที่ดินมีเอกสารสิทธิ จำนวน 8,384 แปลง เนื้อที่ 77,616-0-66.11 ไร่ ดำเนินการจ่ายเงินเสร็จทั้งหมดแล้ว เป็นจำนวนเงิน 7,143.84 ล้านบาท แยกเป็น 1.1 จ่ายโดยวิธีเจรจาตกลงซื้อขาย จำนวน … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ที่ดินประเภทไม่มีเอกสารสิทธิ กับ ค่าขนย้ายบ้าน

ในการจัดหาที่ดินประเภทไม่มีเอกสารสิทธิ จะมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน (ค่าขนย้ายบ้านและค่ารื้อย้าย) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 กำหนดไว้ว่าจะต้องกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินให้แก่เจ้าของผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี คือ เจ้าของทรัพย์สินต่างๆ ดังต่อไปนี้ (1) เจ้าของบ้านเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ยืนต้น ซึ่งปลูกสร้างในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดินอุทยานแห่งชาติ ที่ดินสาธารณประโยชน์ / หรือที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิอื่นๆ ซึ่งราษฎรได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าทำการก่อสร้าง (2) เจ้าของพืชล้มลุกที่ยังไม่เก็บเกี่ยวผล ซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินที่มีหรือไม่มีเอกสารสิทธิ เช่นเดียวกับข้อ (1) จะจ่ายเงินค่าทดแทนให้เฉพาะที่เสียหายเนื่องจากการก่อสร้างชลประทานโดยไม่สามารถจะเก็บเกี่ยวผลได้ทัน (3) ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ตั้งอยู่ในเขตหรือนอกเขตสงวนหวงห้ามของทางราชการ แต่อยู่ในเขตทำการก่อสร้างการชลประทาน โดยได้ครอบครองและทำประโยชน์มาก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้าง (4) สมาชิกในเขตสหกรณ์นิคม และนิคมสร้างตนเอง ที่มีหลักฐาน น.ค.3 หรือผู้ที่มีสิทธิที่จะได้รับหลักฐาน น.ค. ตามเกณฑ์ในพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ และ ขนย้ายบ้าน

ได้ดำเนินการจ่ายค่ารื้อย้ายทรัพย์สินและค่าขนย้ายบ้าน(ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2532 มาตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการฯ จนถึงปัจจุบัน

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

นำส่งเอกสารประกอบการยึดสังหาริมทรัพย์ ขนย้ายบ้าน ดังต่อไปนี้

1 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่เป็นปัจจุบันซึ่งเจ้าพนักงานรับรองไม่เกิน 1 เดือน (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลประกอบด้วย) 2 จัดเตรียมพาหนะในการรับ-ส่งเจ้าพนักงานบังคับคดีออกไปทำการยึดทรัพย์ หากมีการยึดทรัพย์ผู้นำยึดต้องจัดเตรียมพาหนะ และคนแบกหามเพื่อขนย้ายบ้านทรัพย์ที่ยึดไปเก็บรักษา ณ สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน กรมบังคับคดี หรือสถานที่อื่นๆ แล้วแต่กรณี 3 การยึดรถยนต์ ให้ส่งคู่มือทะเบียนรถยนต์หรือสำเนาคู่มือทะเบียนรถยนต์ ที่เป็นปัจจุบันซึ่งนายทะเบียนยานพาหนะรับรองไม่เกิน 1 เดือน

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

กรณีรื้อถอน หรือ ขนย้ายบ้าน

จัดเตรียมพาหนะในการรับ-ส่ง เจ้าพนักงานบังคับคดีออกไปปิดประกาศรื้อถอน หรือควบคุมการรื้อถอน โดยเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องจัดเตรียมยานพาหนะ, คนงานในการรื้อถอน, คนงานแบกหามเพื่อขนย้ายบ้านทรัพย์ที่รื้อถอน หรือทรัพย์ที่รวบรวม ไปเก็บรักษา ณ สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน กรมบังคับคดี หรือสถานที่อื่นๆ แล้วแต่กรณี หมายเหตุ – กรณีทรัพย์ที่ยึดอยู่นอกเขตอำนาจศาลตามหมายบังคับคดี ผู้นำยึดต้องดำเนินการขอหนังสือบังคับคดีแทนข้ามเขตก่อนดำเนินการยึด

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น