Monthly Archives: พฤศจิกายน 2010

การบริหารระบบ ขนย้าย สินค้า (Materials Handling System)

การบริหารระบบขนย้ายสินค้า คือ การบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของสินค้าระหว่างจุดต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าและการขนย้ายสินค้าขึ้นหรือลงจากพาหนะขนส่ง โดยที่เป้าหมาย เพื่อให้การเคลื่อนที่ของสินค้าที่จำเป็นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้าน้อยครั้งและในระยะทางสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ และควบคุมการขนย้ายที่จำเป็นให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว แม่นยำ และประหยัดทรัพยากรและค่าใช้จ่าย การบริหารระบบขนย้ายสินค้าจะต้องพิจารณาถึงส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดผังบริเวณ (Space Layout/ Warehouse Layout) และการตัดสินใจเกี่ยวกับ Load Unitization หรือการจัดรวมสินค้าหลาย ๆ ชิ้นหรือหลาย ๆ กล่องเข้าด้วยกันเป็นหน่วยขนย้ายเดียวกัน เช่น โดยการใช้ Pallet(Palletization) หรือ Container(Containerization) และ การเลือกอุปกรณ์เครื่องมือจัดเก็บและเครื่องมือขนย้ายที่เหมาะสม อุปกรณ์เครื่องมือขนย้าย แบ่งออกเป็น 3 … Continue reading

Posted in ขนย้าย | ไม่ให้ใส่ความเห็น

เกษตรแจง 8 ข้อกำหนดเกษตรดีที่เหมาะสมและการขนย้าย

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการส่งเสริมการผลิตพืชตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม หรือ จีเอพี (GAP) โดยมีข้อกำหนด 8 ประการ ให้ปฏิบัติเพื่อให้การตรวจสอบเป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยมีขอบเขตครอบคลุมกระบวนการผลิต และผลผลิตปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืช ผู้ผลิตพึงพอใจในคุณภาพสินค้า ข้อกำหนดข้อที่ 1 แหล่งน้ำ ต้องไม่มีสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุ เช่น เคยเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ที่ทิ้งขยะ หรือน้ำไหลผ่านโรงงานหรือไหลผ่านโรงพยาบาล ข้อกำหนดข้อที่ 2 พื้นที่ปลูก ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีวัตถุอันตรายที่จะทำให้เกิดการตกค้างหรือปนเปื้อนในผลผลิต เช่น ไม่เคยไปโรงพยาบาล ไม่เคยเป็นโรงงานอุตสาหกรรม หรือโรงเก็บสารเคมีหรือที่ทิ้งขยะ ข้อกำหนดข้อที่ 3 การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ต้องเป็นสารเคมีที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด หรือขึ้นทะเบียน และประเทศคู่ค้า (ค้าผลผลิต) อนุญาตให้ใช้ ข้อกำหนดข้อที่ 4 … Continue reading

Posted in ขนย้าย | ไม่ให้ใส่ความเห็น