Category Archives: ขนย้าย

สัญญาทางปกครองมีลักษณะ ขนย้ายบ้าน

คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นฝ่ายรัฐซึ่งอาจจะเป็นองค์กรหรือบุคคลที่กระทำแทนรัฐอาจทำสัญญาได้ 2 ลักษณะ จะเป็นสัญญาทางปกครอง หรือจะเป็นสัญญาทางแพ่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของรัฐ เช่น กระทรวงกลาโหมขับไล่ผู้บุกรุกที่ดินที่จังหวัดนครนายกเพื่อจัดสร้างโรงเรียนเตรียมทหาร กระทรวงกลาโหมใช้วิธีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเจรจาให้ค่าขนย้ายบ้านกับผู้บุกรุกแล้วตกลงค่าขนย้ายบ้านกัน จะเห็นได้ว่ากระทรวงกลาโหมไม่ได้เข้าทำสัญญาโดยใช้อำนาจรัฐ แต่ลดตัวลงมาเท่ากับเอกชนเจรจาต่อรองกัน เพื่อให้เขาขนย้ายบ้านออกไปโดยจ่ายเงิน สัญญานี้เป็นสัญญาทางแพ่งไม่ใช่สัญญาทางทางปกครอง (คำวินิจฉัยชี้ขาดที่ 12/45)

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ค่าขนย้ายบ้านสิ่งของส่วนตัวสำหรับผู้เดินทางไปราชการประจำ

1 ย้ายตามคำร้องขอของตนเอง งดเบิก 2 ย้ายตามความประสงค์ของทางราชการ เบิกค่าขนย้ายบ้านได้ตามระยะทาง (กม.)ในอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด เริ่มต้นระยะทาง 1-50 กม. ค่าขนย้ายบ้าน 2,000 บาท ระยะทาง1,451- 1,500 กม. ค่าขนย้ายบ้าน 20,500 บาท ส่วนระยะที่เกิน 1,500 กม. ค่าขนย้ายบ้าน ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้รับมอบอำนาจ หลักฐานการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประจำ – สำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประจำ – แบบรายงานการเดินทาง – ใบสำคัญรับเงิน – ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การยืมเงินค่าขนย้ายบ้านครอบครัวกรณีผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งย้าย

(1) บันทึกเสนอขอยืมเงิน 1 ฉบับ (2) สัญญาการยืมเงิน 2 ชุด (3) ประมาณการค่าขนย้ายบ้านครอบครัว 2 ชุด (4) ประมาณการค่าขนย้ายบ้านครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 2 2 ชุด (5) สำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลในครอบครัว 2 ชุด (6) คำสั่งแต่งตั้งย้ายหรือให้รักษาการในตำแหน่ง 2 ชุด

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การขออนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าขนย้าย ค่ารื้อย้ายอาคารบ้านเรือน

สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ยืนต้น พืชล้มลุก ให้แก่ราษฎรผู้ถือครองที่ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2535 คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ทั้ง 2 ข้อ ดังนี้ 1. อนุมัติในหลักการให้กรมทรัพยากรน้ำนำมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2535 มาปรับใช้ในการพิจารณาการจ่ายเงินค่าขนย้าย ค่ารื้อย้ายอาคาร บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ยืนต้น พืชล้มลุก ให้แก่ราษฎรผู้ถือครองที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ทั้งนี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพิสูจน์ความถูกต้องจากภาพถ่ายทางอากาศ ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการบริหารการแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ รวมทั้ง ตรวจสอบเอกสารสิทธิของราษฎรที่นำมาอ้างอิงให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับของสังเกตของกระทรวงการคลังและความเห็นของสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Packaging Design กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าสินค้า

หนึ่งกลยุทธ์ที่มีความสำคัญยิ่ง ที่นักธุรกิจยุคใหม่ควรให้ความสำคัญในการแข่งขันบนโลกการค้าอันดุเดือดนี้ คือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวนี้ ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญอย่างมาก และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เจ้าของผลิตภัณฑ์หลายรายประสบความสำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการออกแบบ เพื่อให้บรรจุภัณฑ์สินค้าฉีกแนวจากสินค้าคู่แข่ง ซึ่งจะสร้างความสะดุดตาประทับใจแตกต่างสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาดอย่างสิ้นเชิง เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า เพราะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจยุคใหมท่ทำให้วิธีการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนไป ธุรกิจเริ่มมองเห็นความสำคัญของการออกแบบเพราะค้นพบอย่างชัดเจนว่ามีผลต่อยอดขายสินค้าอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม การออกแบบบรรจุภัณฑ์จะสัมฤทธิ์ผลตามต้องการได้ สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงควบคู่ไปด้วย คือการรักษาคุณภาพสินค้าให้ดีอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายแรก คือ ความต้องการของลูกค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยการออกแบบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ การออกแบบโครงสร้างและการออกแบบกราฟฟิก โดยที่การออกแบบโครงสร้างจะเน้นคุณสมบัติของวัสดุที่ทำบรรจุภัณฑ์ ส่วนการออกแบบกราฟฟิคจะสื่อความหมายด้วยภาพวาดสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการขาย การออกแบบทั้งสองส่วนจะเกื้อหนุนไปในทางเดียวกันเพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้านั้นๆ บางครั้งเราจะพบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามสะดุดตาบนชั้นวางขาย แต่สภาพเสียหายเนื่องจากบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นไม่คำนึงถึงการออกแบบโครงสร้าง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของสินค้าด้อยลงไป ในทางกลับกัน สินค้าและบรรจุภัณฑ์บางชนิดมีสภาพดีแต่ผู้ซื้อไม่สนใจหยิบชม เนื่องจากขาดสีสันและข้อมูลที่ผู้ซื้อสนใจ ดังนั้นการออกแบบทั้งทางด้านโครงสร้างและกราฟฟิคจึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างคุณค่าของสินค้า และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านความคุ้มครองและส่งเสริมการขายจะต้องให้ความสำคัญในการรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้าหรือตลาดเป้าหมายเป็นลำดับแรกการเลือกตลาดเป้าหมาย ก่อนที่สินค้าจะถูกปล่อยเข้าสู่ตลาดเป้าหมาย ผู้ผลิตควรศึกษาและวิเคราะห์โอกาสที่สินค้าจะสามารถขายได้ในตลาด … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Leave a comment

แนวทางการประยุกต์ใช้ แบบบ้าน อยู่สบายประหยัดพลังงาน (Energy Efficient House)

แนวทางการประยุกต์ใช้แบบบ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน (Energy Efficient House) แนวทางการประยุกต์ใช้แบบบ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน รูปแบบ A, B และ C “บ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ การศึกษาสถานภาพการใช้พลังงานและแนวทางการ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในบ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่แนวคิด และหลักการของการอยู่อาศัยที่สอดคล้องกับสภาวะน่าสบาย เหมาะสมกับการใช้ชีวิต และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน แต่สามารถตอบสนองต่อวิถีการใช้ชีวิตของประชาชนในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ที่มีรายได้ ระดับปานกลางที่มีวิถีการดำรงชีวิตแบบสังคมเมือง บ้านในโครงการนี้ประกอบด้วย บ้านเดี่ยวชั้นเดียวและบ้านเดี่ยวสองชั้น จำนวนทั้งสิ้น 3 รูปแบบ ตามระดับราคาค่าก่อสร้างและพื้นที่ใช้สอยที่แตกต่างกันออกไป เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชน ทั่วไปที่สนใจจะนำแบบไปประยุกต์ใช้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานอย่างแพร่หลายมากขึ้น “บ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน” ทั้ง 3 แบบ คือ (1) บ้านเดี่ยวชั้นเดียว รูปแบบ … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Leave a comment

คำอธิบายรายการที่ต้องสำแดงในคำร้องขอเปลี่ยนเขตท่าที่จะขนถ่ายสินค้า

(1) แผ่นที่ ให้สำแดงจำนวนของคำร้องขอเปลี่ยนเขตท่าที่จะขนถ่ายสินค้าเช่น มี 1 แผ่น ให้สำแดง 1/1หากมี 2 แผ่น ให้สำแดง 1/2 ในแผ่นที่ 1 และ 2/2 ในแผ่นที่ 2 (2) ข้าพเจ้า ให้สำแดงชื่อตัวแทนเรือเป็นชื่อภาษาไทย (3) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ให้สำแดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกให้ตามบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากร (4) ที่อยู่ ให้สำแดงสถานที่ตั้งของตัวแทนเรือโดยครบถ้วน รวมทั้งรหัสไปรษณีย์และหมายเลขโทรศัพท์ (5) เพื่อส่งออกทางท่า ให้สำแดงท่าหรือที่ที่รับบรรทุกพร้อมรหัสสถานที่ให้ชัดเจน (6) โดยยานพาหนะ ให้สำแดงยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าส่งออก ถ้าส่งออกทางเรือให้สำแดงชื่อเรือ (7) เที่ยวเรือ ถ้าส่งออกทางเรือให้สำแดงเที่ยวเรือ ถ้าส่งออกทางอากาศยานให้สำแดงเที่ยวบิน (8) … Continue reading

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | Leave a comment

การบริหารระบบ ขนย้าย สินค้า (Materials Handling System)

การบริหารระบบขนย้ายสินค้า คือ การบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของสินค้าระหว่างจุดต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าและการขนย้ายสินค้าขึ้นหรือลงจากพาหนะขนส่ง โดยที่เป้าหมาย เพื่อให้การเคลื่อนที่ของสินค้าที่จำเป็นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้าน้อยครั้งและในระยะทางสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ และควบคุมการขนย้ายที่จำเป็นให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว แม่นยำ และประหยัดทรัพยากรและค่าใช้จ่าย การบริหารระบบขนย้ายสินค้าจะต้องพิจารณาถึงส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดผังบริเวณ (Space Layout/ Warehouse Layout) และการตัดสินใจเกี่ยวกับ Load Unitization หรือการจัดรวมสินค้าหลาย ๆ ชิ้นหรือหลาย ๆ กล่องเข้าด้วยกันเป็นหน่วยขนย้ายเดียวกัน เช่น โดยการใช้ Pallet(Palletization) หรือ Container(Containerization) และ การเลือกอุปกรณ์เครื่องมือจัดเก็บและเครื่องมือขนย้ายที่เหมาะสม อุปกรณ์เครื่องมือขนย้าย แบ่งออกเป็น 3 … Continue reading

Posted in ขนย้าย | ไม่ให้ใส่ความเห็น

เกษตรแจง 8 ข้อกำหนดเกษตรดีที่เหมาะสมและการขนย้าย

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการส่งเสริมการผลิตพืชตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม หรือ จีเอพี (GAP) โดยมีข้อกำหนด 8 ประการ ให้ปฏิบัติเพื่อให้การตรวจสอบเป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยมีขอบเขตครอบคลุมกระบวนการผลิต และผลผลิตปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืช ผู้ผลิตพึงพอใจในคุณภาพสินค้า ข้อกำหนดข้อที่ 1 แหล่งน้ำ ต้องไม่มีสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุ เช่น เคยเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ที่ทิ้งขยะ หรือน้ำไหลผ่านโรงงานหรือไหลผ่านโรงพยาบาล ข้อกำหนดข้อที่ 2 พื้นที่ปลูก ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีวัตถุอันตรายที่จะทำให้เกิดการตกค้างหรือปนเปื้อนในผลผลิต เช่น ไม่เคยไปโรงพยาบาล ไม่เคยเป็นโรงงานอุตสาหกรรม หรือโรงเก็บสารเคมีหรือที่ทิ้งขยะ ข้อกำหนดข้อที่ 3 การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ต้องเป็นสารเคมีที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด หรือขึ้นทะเบียน และประเทศคู่ค้า (ค้าผลผลิต) อนุญาตให้ใช้ ข้อกำหนดข้อที่ 4 … Continue reading

Posted in ขนย้าย | ไม่ให้ใส่ความเห็น