ธุรกิจขนย้ายสินค้า:4.2 การขออนุญาตประกอบธุรกิจ ข้อกำหนดด้านตัวรถ

Info  PR: n/a  I: 127  L: 0  LD: 167  I: 10  Rank: 12423299  Age: n/a  I: 0  whois source Robo: no Sitemap: no  Rank: n/a  Price: n/a Density
Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:4.2 การขออนุญาตประกอบธุรกิจ เอกสารแสดงปริมาณงานขนส่ง

Info  PR: n/a  I: 127  L: 0  LD: 167  I: 10  Rank: 12423299  Age: n/a  I: 0  whois source Robo: no Sitemap: no  Rank: n/a  Price: n/a Density
Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:4.2 การขออนุญาตประกอบธุรกิจ

Info  PR: n/a  I: 127  L: 0  LD: 167  I: 10  Rank: 12423299  Age: n/a  I: 0  whois source Robo: no Sitemap: no  Rank: n/a  Price: n/a Density

4.2 การขออนุญาตประกอบธุรกิจ

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้กำหนดให้ผู้ที่จะใช้รถเพื่อการ

ขนส่งจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเสียก่อน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถขอ

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ที่สำนักงานขนส่งในแต่ละจังหวัด โดยเอกสารและ

หลักฐานที่ใช้ในการขอใบอนุญาตมีดังนี้

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:4. รูปแบบและขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจขนย้าย บริษัทจำกัด

 PR: n/a  I: 127  L: 0  LD: 167  I: 10  Rank: 12423299  Age: n/a  I: 0  whois source Robo: no Sitemap: no  Rank: n/a  Price: n/a
Info  PR: n/a  I: 127  L: 0  LD: 167  I: 10  Rank: 12423299  Age: n/a  I: 0  whois source Robo: no Sitemap: no  Rank: n/a  Price: n/a Density
Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:4. รูปแบบและขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจขนย้าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด

Info  PR: n/a  I: 127  L: 0  LD: 167  I: 10  Rank: 12423299  Age: n/a  I: 0  whois source Robo: no Sitemap: no  Rank: n/a  Price: n/a Density

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:4. รูปแบบและขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจขนย้าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:4. รูปแบบและขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจขนย้าย

4. รูปแบบและขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ

4.1 การจัดตั้งธุรกิจ2

การจัดตั้งธุรกิจและการบริหารจัดการ หากอยู่ในรูปของการระดมทุนเป็น

หุ้นส่วนนิติบุคคล จดทะเบียนกิจการกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง

วิธีการขอจดทะเบียนจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของธุรกิจที่ต้องการจัดตั้ง ได้แก่

-กิจการเจ้าของคนเดียว

เจ้าของกิจการมีหน้าที่ต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่

ได้เริ่มประกอบกิจการ เจ้าของกิจการใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

และปรับต่อเนื่อง อีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้จดทะเบียน การจดทะเบียน

พาณิชย์ต้องเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:3. คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจขนย้ายสินค้า

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:3. คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ

ผู้ประกอบธุรกิจผู้รับขนย้ายสินค้าทางถนนควรมีคุณสมบัติดังนี้

- มีความรู้ความเข้าใจในการจัดส่งสินค้าแต่ละประเภท เนื่องจากสินค้าแต่

ละประเภทมีคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน แผนการขนย้ายสินค้า

จึงแตกต่างกันไป เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเสียหายน้อยที่สุด ซึ่งจะ

เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆ ทั้งการเลือกพาหนะที่เหมาะสม การจัดวางสินค้า การ

กำหนดปริมาณการขนย้ายและการวางแผนเรื่องบรรจุภัณฑ์

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:ปัจจัยในการเลือกใช้บริการธุรกิจขนย้ายสินค้า2

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:ปัจจัยในการเลือกใช้บริการธุรกิจขนย้ายสินค้า2

แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกอบการทั้งของไทยหรือต่างชาติแล้ว การจะ
ออกไปลงทุนด้านบริการรับขนย้าย สินค้าทางถนนในต่างประเทศมิใช่เป็นเรื่องที่ง่ายในปัจจุบัน โดยมักมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายการลงทุนของบริษัทต่างชาติ บางประเทศ
บริษัทต่างชาติสามารถเข้าไปลงทุนได้หมดแต่ต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาล
เท่านั้น เช่น การลงทุนในประเทศลาว ซึ่งขั้นตอนการขออนุมัติดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่
ค่อนข้างยาก ดังนั้นการออกไปลงทุนจะเป็นในรูปแบบของการร่วมทุน (Joint
Venture) เสียเป็นส่วนใหญ่ หรือการลงทุนในเวียดนาม กฎหมายมีการระบุชัดว่า
บริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจผู้รับขนย้าย สินค้าทางถนน ต้องเป็นการลงทุน
ในรูปแบบของการร่วมทุนเท่านั้น โดยสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติต้องไม่เกินร้อยละ
49 ของเงินลงทุนทั้งหมด และหากเป็นบริษัทร่วมทุนที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 10 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ สามารถขออนุญาตจัดตั้งได้จากหน่วยงานในเขตที่ต้องการลงทุน
(Department of Planning and Industry) แต่หากเป็นบริษัทที่มีเงินทุนมากกว่า 10
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผู้ลงทุนต้องขออนุญาตจากรัฐบาลกลาง (Ministry of Planning
and Industry)
ทั้งนี้ด้วยข้อจำ กัดด้านกฎหมายและความพร้อมความชำ นาญของ
ผู้ประกอบการไทยซึ่งยังมีน้อย ทำให้การออกไปลงทุนในบริการขนย้าย สินค้าทางถนน
ในต่างประเทศยังไม่มีในปัจจุบัน โอกาสของผู้ประกอบการไทยในตลาดต่างประเทศ
จึงอยู่ที่การเชื่อมโยงเส้นทางและเครือข่ายเพื่อการรับขนสินค้าจากต่างชาติผ่านมา
ทางประเทศไทยไปยังประเทศที่สามหรือเพื่อการส่งออกทางทะเลที่ท่าเรือกรุงเทพ
หรือท่าเรือแหลมฉบัง โดยประเทศที่มีศักยภาพและมีโอกาสประเทศหนึ่งคือ ประเทศ
ลาว
ด้วยปัจจัยทางภูมิประเทศของลาวซึ่งโดนปิดโดยผืนดินในทุกด้าน (Land Lock)
ทำให้การขนย้าย สินค้าทางทะเลต้องอาศัยประเทศที่สาม สินค้าจากลาวที่มีปริมาณการ
นำเข้า-ส่งออกสูงมากขึ้นในปัจจุบัน จึงถือเป็นช่องทางที่ดีของผู้ประกอบการไทย และ
หากพิจารณารวมกับโอกาสจากการพัฒนาเส้นทางตามความตกลงว่าด้วยการขนย้าย
ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงแล้ว ทำให้โอกาสในการพัฒนารูปแบบการ
บริการของผู้ประกอบการไทยมีแนวโน้มที่ดียิ่งขึ้น

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:ปัจจัยในการเลือกใช้บริการธุรกิจขนย้ายสินค้า1

ปัจจัยในการเลือกใช้บริการธุรกิจขนย้ายสินค้า1
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำ
ให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลในสิ่งต่างๆ รวมถึงบริการที่ตนควรได้รับดียิ่งขึ้น นอกจากนี้
รูปแบบการให้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศก็เป็น
ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการสามารถที่จะนำมาเปรียบเทียบกันได้ ผู้ประกอบการจึงควรต้อง
พัฒนาการให้บริการของตนให้ทันต่อการพัฒนาของผู้ให้บริการรายอื่น และทันต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยรวมแล้วในธุรกิจ
ขนย้าย สินค้าใดๆ ผู้ใช้บริการมีความต้องการและความคาดหวังในการรับบริการดังนี้
1. เป็นการจัดส่งในสถานที่ที่ถูกต้อง (Right Place) กล่าวคือ ในการ
ขนย้าย ไม่ว่าเป็นสินค้าใดและขนย้าย ด้วยวิธีการใด ต้นทางและปลายทาง
เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ผู้ให้บริการควรจะทราบและตรวจทานให้แน่ชัด โดย
หากมีการรับหรือส่งสินค้าผิดสถานที่แล้ว อาจมีผลเสียต่างๆ เกิดขึ้นได้
เช่น ค่าปรับกรณีสินค้าส่งล่าช้า หรือค่าเสียโอกาสในการขายของลูกค้า
โดยนอกจากสถานที่แล้วผู้ให้บริการควรคำนึงถึงเส้นทางในจะไปยัง
สถานที่นั้นๆ ด้วย เพื่อเป็นการลดต้นทุนและลดเวลาขนย้าย ให้สั้นที่สุด
2. เป็นการจัดส่งในเวลาที่ถูกต้อง (Right Time) กล่าวคือ ในการรับหรือ
ส่งสินค้าผู้ให้บริการต้องจัดส่งให้ทันตามเวลาที่ได้ตกลงไว้กับผู้รับสินค้าการจัดส่งสินค้าให้ทันตามเวลาจะทำให้ผู้รับสินค้าสามารถวางแผนงาน
ต่อไปได้ เช่น การกำหนดรับสินค้าของลูกค้า หรือการเตรียมการผลิตหรือ
ดำเนินการอื่นใดกับสินค้า
3. เป็นการจัดส่งในปริมาณที่ถูกต้อง (Right Quantity) กล่าวคือ จำนวน
สินค้าที่ผู้จัดส่ง ส่งไปยังปลายทางจะต้องเป็นจำนวนเดียวกันกับจำนวนที่
รับมา ซึ่งหมายถึงจำนวนที่แสดงไว้ในใบรับส่งสินค้า ทั้งนี้ในการขนย้าย
สินค้าที่เป็นสินค้าแตกหักง่าย ผู้ว่าจ้างขนย้าย ที่ต้นทางอาจจัดส่งสินค้าเกิน
จำนวนที่ระบุไว้ให้ปลายทางรับ เพื่อเป็นสินค้าชดเชยหากเกิดสินค้า
แตกหักเสียหาย แต่อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการขนย้าย ที่ดี ควรศึกษาและ
กำหนดแนวทางป้องการการเสียหายของสินค้าให้น้อยที่สุด
4. เป็นการจัดส่งชนิดสินค้าที่ถูกต้อง (Right Product) กล่าวคือ สินค้าที่
จัดส่งไปถึงปลายทาง ต้องเป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับที่ลูกค้าปลายทาง
ต้องการ ดังนั้นก่อนรับสินค้าเพื่อจัดส่ง ผู้ให้บริการต้องตรวจสอบให้แน่ชัด
ว่าเป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับที่ระบุไว้ในใบรับขนย้าย สินค้า
5. เป็นการจัดส่งที่ถูกต้องตามราคาที่ได้ตกลงไว้ (Right Price) กล่าวคือ
ก่อนการจัดส่งผู้ให้บริการและผู้รับบริการจะต้องตกลงราคาค่าให้บริการ
อย่างแน่ชัด และหากการตกลงเป็นเช่นไร ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการจะต้อง
ยึดราคาตามที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว ปัญหาที่อาจเกิดได้จากการตกลงเรื่อง
ค่าขนย้าย ที่ไม่ชัดเจน เช่น ปัญหาค่าแรงในการยกขนสินค้าขึ้นและลงจาก
รถ บางครั้งอาจไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี้ หรือ
หากต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยยกสินค้า ใครเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องต้นทุน
หรือค่าเช่าอุปกรณ์ดังกล่าว
6. เป็นการจัดส่งที่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ (Right Condition)
กล่าวคือ ผู้ให้บริการต้องให้บริการตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับผู้รับบริการ
ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขด้านการยกขนสินค้า เช่น หากเป็นค่าบริการที่รวมการ
ยกสินค้าลงไว้แล้ว การขนสินค้าลงจะต้องขนย้าย ให้ภายในระยะทางเท่าใด
รวมถึงการจัดเรียงสินค้าก็ต้องเป็นไปตามที่ผู้รับกำหนด เงื่อนไขทางด้าน
เวลา เช่น ระยะเวลาการจัดส่ง หรือค่าปรับที่จะเกิดขึ้นหากการขนย้าย ล่าช้า
7. เป็นการจัดส่งไปยังผู้รับสินค้าที่ถูกต้อง (Right Customers) กล่าวคือ
ผู้ให้บริการต้องจัดส่งสินค้าไปยังผู้รับตามรายชื่อที่ระบุในใบรับขนสินค้า
เท่านั้น หรือหากผู้รับสินค้าตามรายชื่อนั้นไม่สามารถจะรับสินค้าได้ต้องมี
การระบุชื่อผู้รับสินค้าแทนให้ชัดเจน
นอกจากปัจจัยข้างต้นแล้วปัจจัยในการเลือกใช้บริการยังประกอบด้วยปัจจัย
อื่นๆ อีก ได้แก่ ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ / ความถี่ในการให้บริการ / ความ
เหมาะสม ประเภทและจำนวนรถ หรือของขนาดระวางบรรทุกที่มีอยู่ / อุปกรณ์หรือ
เครื่องมืออำนวยความสะดวก / เวลาที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้า / ระยะเวลาคืนใบส่ง
สินค้า / ความสามารถในการดำเนินงานของกิจการ / การให้บริการในด้านการ
เรียกร้องค่าเสียหายในกรณีที่สินค้าสูญหายหรือเสียหายในระหว่างการขนย้าย / ความ
ร่วมมือระหว่างกิจการกับผู้ส่งสินค้า / ข้อผูกมัด เช่น สัญญา / การได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างเพียงพอ / ความน่าเชื่อถือได้ของกิจการ / ความยืดหยุ่นของบริการ / ทำเลที่ตั้ง
ของสถานีบริการขนย้าย
การแข่งขันภายในประเทศ
ธุรกิจผู้รับขนย้าย สินค้าทางถนนของไทยมีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรงใน
ปัจจุบัน และนอกจากการแข่งขันจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว
ผู้รับขนย้าย สินค้าทางถนนยังมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ส่งสินค้าอาจเปลี่ยนไปใช้การ
ขนย้าย รูปแบบอื่น เช่น การขนย้าย ทางแม่น้ำ การขนย้าย ชายฝั่ง และการขนย้าย ทางราง
แต่อย่างไรก็ตามการขนย้าย ในรูปแบบเหล่านี้ไม่สามารถทดแทนการขนย้าย สินค้า
ทางถนนได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน
เช่น ท่าเรือ เครื่องมือยกขน ความสามารถในการเข้าถึงสถานที่ต้นทางปลายทาง
รวมถึงความสามารถในการบริหารต้นทุนโดยเฉพาะกรณีการขนย้าย ทางราง
2.3 สภาวะตลาดและแนวโน้มการแข่งขันในต่างประเทศ
แนวโน้มด้านการเติบโตของบริการผู้รับขนย้าย สินค้าทางถนนภายในประเทศ
ต่างๆ ก็มีแนวโน้มที่ดีเช่นเดียวกับประเทศไทย ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการค้าระหว่าง
ประเทศที่มีปริมาณมากขึ้นจากการเปิดเสรีทางการค้า ยกตัวอย่างเช่น ประเทศจีน ใน
ปี 2550 ปริมาณขนย้าย สินค้าทางถนน มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 75 ของปริมาณการ
ขนย้าย สินค้าทั้งหมด โดยมีปริมาณสินค้าที่ขนย้าย ทางถนนทั้งสิ้น 16.4 พันล้านตัน ซึ่ง
ปริมาณการขนย้าย สินค้าทางถนนของจีนในปี 2550 มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากปี 2546
ร้อยละ 121

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ธุรกิจขนย้ายสินค้า:กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนย้ายสินค้า

กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนย้ายสินค้า

กลุ่มลูกค้า
ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าบริการรับขนย้าย สินค้าทางถนนเป็นความต้องการต่อเนื่อง
(Derived Demand) จากความต้องการขนย้าย สินค้า ดังนั้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจึง
เป็นกลุ่มบุคคลใดๆ ก็ตามที่ต้องการขนย้าย สินค้า ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง โรงงานผู้ผลิต
ผู้บริโภคคนสุดท้าย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้กระจายสินค้าหรือแม้แต่ผู้ให้บริการ
คลังสินค้า กลุ่มลูกค้าดังกล่าวสามารถแบ่งตามรูปแบบการให้บริการได้ 2 กลุ่มใหญ่ คือ

Posted in ขนย้าย | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment